nieuws

1,75% loonsverhoging voor cateringpersoneel

Catering

Werknemersorganisaties FNV Catering, CNV, Unie en werkgeversorganisatie Veneca hebben een akkoord bereikt over een eenjarige cao contractcatering die per 1 april 2012 van kracht gaat. In de nieuwe cao krijgen de werknemers er in het komende jaar in totaal 1,75% bij. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over het aantal contracten en aanpassing van artikel 10 & 11.

1,75% loonsverhoging voor cateringpersoneel

Harry de Wit, sectorbestuurder FNV Catering, over het akkoord: ‘Wij zijn tevreden met het behaalde akkoord. Zeker gezien de loonsverhoging van 1,75% en het aantal contracten dat is teruggebracht naar drie. De meerderheid van onze cao-commissie als ook de leden van FNV Catering hebben voor het akkoord gestemd.’

De belangrijkste punten in de nieuwe cao contractcatering zijn:

• Per 1 april 2012 een structurele loonsverhoging van 1,5% en op 1 oktober 2012 0,25% op alle feitelijk betaalde lonen.

• Werknemers die nu een reiskostenregeling hebben, behouden de regeling bij contractwisseling.

• Artikel 10 & 11 blijven gehandhaafd in de cao, maar worden op een aantal punten aangepast.

• Een paritaire commissie zal onderzoek doen naar meer maatwerk in arbeidsvoorwaarden en toekomstbestendige arbeidsrelaties, cao à la carte, loopbaancheck, arbeidsparticipatie, persoonlijk opleidingsbudget en op welke wijze de werkgelegenheid van diverse doelgroepen kan worden bevorderd.

• Voor onderwijsinstellingen zal het onder strikte voorwaarden mogelijk zijn om de cao voor de horeca toe te passen; dit geldt alleen voor nieuwe werknemers, voor huidige werknemers verandert er niets.

• De cao zal aangepast worden aan de nieuwe wetgeving vakantiedagen, waarbij de wettelijke vervaltermijn van een half jaar wordt uitgebreid naar één jaar.

• Het maximaal aantal tijdelijke contracten van vijf in vijf jaar wordt teruggebracht naar drie in drie jaar, waarbij een eventuele voorafgaande uitzendperiode niet wordt meegeteld.

• Eerder gemaakte afspraken in de cao over doelgroepenbeleid worden voortgezet, waarbij speciale aandacht komt voor WSW’ers en Wajongers. Uitgangspunt hierbij is dat er één WSW’er en één Wajonger per honderd werknemers daadwerkelijk een betaalde baan vindt in de contractcatering.

• Betrokken partijen zullen onderzoeken of er een opleiding Facilitair medewerker met diverse disciplines kan worden ontwikkeld.

• Er worden afspraken gemaakt gedurende de looptijd van de cao over het instellen van een controleorgaan voor naleving/toepassing van de cao contractcatering.

• Partijen streven ernaar om het centraal gesloten pensioenakkoord op korte termijn te bespreken en dit door te voeren in de huidige pensioenregeling. Daarbij worden de huidige afspraken over de bijspaarregeling voor extra pensioenopbouw voortgezet.

• Er wordt onderzoek gedaan naar gelijke behandeling van ploegendienstmedewerkers over het naar rato compenseren van feestdagen, indien medewerkers op een feestdag roostervrij worden gepland.

Reageer op dit artikel