artikel

Haal concrete tips uit wetten en regels

Horeca

Wetten en regels over brandpreventie worden op gemeentelijk niveau bepaald. Drie documenten zijn hiervoor van belang: Bouwbesluit, Brandveilig gebouwen bouwen en de Bouwverordening. Uit de wetten en regels kunnen concrete tips worden gehaald teneinde de kans op brand aanzienlijk in te krimpen. Als voorbeeld hieronder de regels zoals die vastgelegd zijn in de Bouwverordering van de gemeente Maastricht.

 • Vrijhouden brandkranen en andere bluswaterwinplaatsen
 • Creëer ruimte voor het oprijden en opstellen van brandweervoertuigen
 • Installeer verlichting- en elektrische installaties strikt zoals aangegeven wordt
 • Sla geen brandbare goederen op in de stookruimte
 • Sluit nooit openingen ten behoeve van ventilatie af
 • Laat droge blusleidingen en de pompinstallatie minimaal eenmaal per jaar vakkundig controleren en onderhouden
 • Na installatie en eenmaal in de vijf jaar moet de droge blusleiding worden getest
 • Controleer eenmaal per maand de pompinstallatie voor de droge blusleiding
 • Zorg voor een geldig certificaat voor automatische brandblusinstallaties
 • De automatisch werkende vluchtdeuren moeten bij aanwezigheid van mensen in het pand op ‘automatisch’ staan.
 • Op vluchtdeuren naar overdruktrappenhuizen vermelden: “Bij brandalarm HARD DUWEN”
 • De afstand tussen gasflessenopslag en een gebouw moet minstens vijf meter zijn
 • Controleer eenmaal per maand de rook- en warmte afvoerinstallatie
 • Zorg ervoor dat de brandweer met sluitel- c.q. sleutelkluissysteem een brandweeringang kan betreden

  Klik hier voor het complete overzicht van wetten en regels, zoals die is vastgesteld door de gemeente Maastricht.

 • Reageer op dit artikel