artikel

Onderzoek brandveiligheid Nederlandse cafés en discotheken

Horeca

Inleiding

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de telefonische enquête per vraag besproken.

Heeft u naar aanleiding van de ramp in Volendam extra brandveiligheidsmaatregelen getroffen?

TABEL 3.1.1

Ja 22%
Nee 78%
N= 101

Circa vier op de vijf ondernemers hebben géén extra maatregelen genomen. Eén op de vijf ondernemers heeft dit wel gedaan. Dat blijkt uit de gegevens in tabel 3.1.1.
Indien ondernemers extra brandveiligheidsmaatregelen hebben getroffen, is doorgevraagd naar de maatregelen die ze namen. Als een uitbater geen extra regelingen heeft getroffen, is hem wederom gevraagd naar de reden hiervoor.

In tabel 3.1.2 staan de extra brandveiligheidsmaatregelen weergegeven.

TABEL 3.1.2

Extra brandveiligheidsmaatregel % uitgedrukt in die groep die extra maatregelen getroffen heeft % uitgedrukt in de totale groep
extra controle 45% 10%
installatie van meer brandblussers 18% 4%
meer/betere noodverlichting 14% 3%
meer/nieuwe nooduitgangen 9% 2%
overige maatregelen 27% 6%
N= 22 101

De som van de percentages is groter dan 100%. Dit komt omdat meerdere antwoorden mogelijk zijn.

Bijna de helft van de ondernemers die extra brandveiligheidsmaatregelen nam, heeft een extra controle uitgevoerd. Daarnaast keken ze incidenteel naar de brandblussers, noodverlichting en nooduitgangen.
De uitbaters die geen extra brandveiligheidsmaatregelen namen, gaven vrijwel allemaal aan dat alles in orde is en er dus geen extra maatregelen nodig zijn.

Denkt u dat ene ramp zoals in Volendam ook bij u in de zaak zou kunnen gebeuren?

TABEL 3.2.1

Ja 25%
Nee 75%
N= 101

Een kwart van de ondernemers geeft aan dat de mogelijkheid bestaat dat een ramp zoals in Volendam ook bij hen in het bedrijf zou kunnen plaatsvinden. Driekwart van de café- en discotheekhouders sluit een ramp in eigen bedrijf uit. Dat blijkt uit tabel 3.2.1. Deze groep ondernemers is gevraagd naar de redenen waarom een dusdanige ramp hen niet zal treffen.

Tabel 3.2.2 geeft de redenen waarom ondernemers denken dat een ramp zoals in Volendam niet bij hen in de zaak zou kunnen plaatsvinden.

TABEL 3.2.2

Redenen waarom een ramp niet bij hen in de zaak zou kunnen plaatsvinden. % uitgedrukt in die groep die denken dat een ramp hen niet zal treffen % uitgedrukt in de totale groep
in ons bedrijf is alles perfect geregeld 25% 19%
ons bedrijf heeft meer/betere nooduitgangen 22% 17%
ons bedrijf heeft niet van die versieringen 18% 14%
ons bedrijf is kleiner dan’t café in Volendam 13% 10%
ons bedrijf bestaat uit maar één verdieping 13% 10%
het plafond in ons bedrijf is hoger 11% 8%
in ons bedrijf zijn er voldoende vluchtroutes die overigens duidelijk zijn aangegeven 9% 7%
overige redenen 18% 17%
N= 76 101

De som van de percentages is groter dan 100%. Dit komt omdat meerdere antwoorden mogelijk zijn.

Eenvijfde deel vindt dat alles perfect geregeld is. Andere redenen die regelmatig genoemd zijn, betreffen de nooduitgangen en versieringen. Volgens de ondervraagden hebben zij deze zaken beter geregeld dan café De Hemel.

Wie is er volgens u hoofdverantwoordelijk voor de gebeurtenissen in Volendam?

TABEL 3.3

Geen Mening 28%
Eigenaar 19%
Overheid 18%
Eigenaar, overheid & gasten 15%
Eigenaar & overheid 13%
Gasten 7%
N= 101

Bijna één op de drie ondernemers wil of kan geen uitspraak doen als het gaat om de schuldvraag met betrekking tot de gebeurtenissen in Volendam. Verder treft, volgens de respondenten, de eigenaar en de overheid gelijke schuld. Dit is af te leiden uit tabel 3.3.

Heeft u het idee dat uw zaak optimaal brandveilig is?

TABEL 3.4

Ja 74%
Nee 26%
N= 101

Bijna tweederde deel van alle ondervraagden is van mening dat zijn/haar bedrijf optimaal brandveilig is. Een kwart vindt dat in zijn/haar bedrijf brandveiligheidsmaatregelen kunnen worden verbeterd. Dat blijkt uit tabel 3.4.

Heeft u een ontruimingsplan?

TABEL 3.5

Ja 42%
Nee 57%
Wet niet 1%
N= 101

Bovenstaande tabel laat zien dat ruim de helft van de ondernemers geen ontruimingsplan heeft.

Heeft u wel eens een rampenoefening gedaan in uw zaak?

TABEL 3.6.1

Ja 16%
Nee 84%
N= 101

Acht van de tien ondernemers hebben nog nooit een rampenoefening in zijn/haar zaak gedaan. Dat is af te lezen uit tabel 3.6.1. Onderstaande tabel laat zien dat driekwart van de ondernemers die nog nooit een rampenoefening hebben gedaan, ook niet van plan zijn dit in de nabije toekomst te gaan doen.

Indien nee, bent u dit wel van plan?

TABEL 3.6.2

Ja 23%
Nee 77%
N= 85

Heeft u een zogenaamde ‘gebruiksvergunning’?

TABEL 3.7

Ja 53%
Nee 47%
N= 101

De helft van de ondernemers heeft een zogenaamde ‘gebruiksvergunning’, zo blijkt uit tabel 3.7.

Heeft u in uw zaak een Risico Inventarisatie en Evaluatie uitgevoerd?

TABEL 3.8

Ja 53%
Nee 47%
N= 101

Ruim de helft van de ondernemers heeft een Risico Inventarisatie en Evaluatie uitgevoerd. Dat is af te lezen uit tabel 3.8.

Wanneer heeft de brandweer voor het laatst uw zaak gecontroleerd?

TABEL 3.9

Dit jaar (begin 2001) 27%
Vorig jaar (2000) 54%
Twee jaar geleden (1999) 6%
Drie jaar of meer geleden 6%
Nooit 7%
N= 101

Een kwart van alle ondernemers is dit jaar gecontroleerd door de brandweer. Bij de helft van alle bedrijven heeft die controle in 2000 plaatsgevonden. En 7% van alle bedrijven is nog nooit door de brandweer gecontroleerd, zo blijkt uit tabel 3.9.

Wat heeft u besteed aan brandveiligheid?

De resultaten van deze vraag zijn:

  • dat jaarlijks terugkerende kosten aan onderhoud en controle variëren van ƒ150,- tot ƒ2.500.
  • Dat verschillende bedrijven hebben moeten investeren in brandveiligheid. De kosten die met deze investeringen gepaard gaan, zijn zeer variabel.

Heeft u wel eens brand in uw zaak gehad?

Vervolg resultaten van het onderzoek
Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels