artikel

Terrorisme

Horeca

De terroristische aanslagen in de Verenigde Staten werden aangemerkt als eenaanval op de gehele beschaafde wereld. Terecht als je alleen al kijkt naarde dramatisch lange lijst met doden en vermisten. De slachtoffers zijnafkomstig uit meer dan zestig landen. Op een onverwachte wijze werden wijgeconfronteerd met het voortschrijdende proces van mondialisering. Als gevolgvan die globalisering zal de ramp in de Verenigde Staten nog lang nadreunenen een stempel drukken op de economische bedrijvigheid in elk land.

Luchtvaartmaatschappijen en bedrijven in de toeristische sectorliggen reeds zwaar onder vuur met NBBS als eerste slachtoffer. In hetverlengde hiervan zal waarschijnlijk ook de horeca de invloeden ondervinden.Terrorisme zal ondermeer een wig kunnen drijven in onze multicultureletolerantie.
De ramp in de Verenigde Staten heeft ook onze multiculturele samenlevingextra in de schijnwerpers gezet. De spanningen die inherent zijn aan devorming van een multiculturele samenleving werden tot nu toe aangemerkt alsbeheersbaar en oplosbaar op voorwaarde dat burgers over en weer begripkonden opbrengen voor de eigenheid van andere culturen, godsdiensten envolksaarden. Dat begrip is na elf september fors op de proef gesteld. Demedia meldden een sterke stijging van het aantal gewelddadige endiscriminerende acties in de richting van allochtonen en moslimgroeperingen.
Onze tolerante, multiculturele samenleving vertoonde duidelijkehaarscheuren. Of die geweldstoename aangemerkt moet worden als een incidenten een traumatische reactie op de verschrikkelijke gebeurtenissen in deVerenigde Staten of als een voorbode van nieuwe en toenemende spanningentussen allochtonen en autochtonen is nog moeilijk te voorspellen.
Feit is wel dat het multiculturele karakter van onze samenleving nogaanzienlijk zal toenemen, zoals blijkt uit de jongste rapporten overdemografische ontwikkelingen in Nederland. Vanwege de droge opsomming vancijfers worden die rapporten meestal bestempeld als weinig interessant en omdie reden ongelezen terzijde gelegd. Tegen de achtergrond van degebeurtenissen in Amerika zullen zij in de toekomst waarschijnlijk betergelezen worden.
Als ‘huiskamer van de samenleving’ zal de horeca als een van de eerstesectoren de negatieve aspecten van een multiculturele samenleving ervaren eneen antwoord moeten vinden op de oplopende spanningen tussen allochtonen enautochtonen, die zich ook binnen horecaondernemingen en uitgaansgebiedenzullen etaleren. Dit is uiteraard van toepassing niet alleen op onze gasten,maar speelt ook een rol binnen het bedrijf met allochtone ondernemers enwerknemers.

Reageer op dit artikel