artikel

De gebruiksvergunning: Twaalf tips

Horeca

Na de ramp in Volendam is veel gesproken over de gebruiksvergunning. Deze vergunning wordt door de gemeente afgegeven als het pand voldoet aan de brandveiligheidseisen. In de praktijk blijken er veel verschillen te bestaan in de afhandeling en het verlenen van deze vergunning. Ook de in de vergunning omschreven voorwaarden verschillen per geval.

Helaas zie ik in de praktijk veel voorbeelden waarin bedrijven ook gerenommeerde grote fouten maken bij het aanvragen van de gebruiksvergunning. Dat kan desastreuze gevolgen hebben. Het zijn niet alleen cafés en discotheken die fouten in de aanvragen maken, maar ook hotels en restaurants. Het is triest dat de vaak vervelende gevolgen eenvoudig voorkomen hadden kunnen worden. Aan de hand van twaalf tips probeer ik u voor een aantal fouten te behoeden.

De aanvraag
1.
Een aantal ondernemers dat niet in het bezit is van een gebruiksvergunning, blijkt nog te twijfelen of ze deze wel zal aanvragen. Indien er meer dan 50 personen in de zaak worden toegelaten (bij een hotel meer dan 10), is het advies simpel: aanvragen!

2.
Indien geen vergunning wordt aangevraagd is de ondernemer in de meeste gevallen in overtreding. De gemeente kan hiertegen optreden. Mocht de gemeente dat doen dan staat u juridisch sterker op het moment dat een aanvraag in behandeling is.

3.
Mocht u besluiten een nieuwe vergunning aan te vragen, geef bij de aanvraag uitdrukkelijk aan hoeveel personen u graag maximaal in de zaak wilt hebben. Vermeldt ook dat indien dit aantal bezoekers wordt afgewezen, u voorafgaand aan het verlenen van de vergunning hiervan op de hoogte gesteld wilt worden.

Bij de aanvraag kunt u een brief voegen met de volgende tekst:‘Graag zouden wij minimaal personen in ons pand kunnen laten verblijven. Mocht u de aangevraagde gebruiksvergunning willen weigeren, dan wel verlenen, maar met een maximaal aantal bezoekers van minder dan, dan vatten wij dit op als een (gedeeltelijk) afwijzende beschikking, in welk kader wij uitdrukkelijk op uw gemeentehuis willen worden gehoord in de zin van artikel 4:7 Awb. Deze brief maakt onlosmakelijk deel uit van de heden aangevraagde gebruiksvergunning.’

4. Vervolgens is het belangrijk om in de aanvraag alle relevante informatie te vermelden die in uw voordeel kan werken. Denk bijvoorbeeld aan brandveiligheidsmaatregelen die u reeds heeft getroffen, eventueel bestaande veiligheidsprocedures, et cetera.

5. Indien uw gemeente werkt met een standaardformulier voor het aanvragen van de gebruiksvergunning, is het verstandig om in een afzonderlijke brief eventuele overige relevante informatie te vermelden. Geeft u ook hierbij aan dat deze informatie deel uitmaakt van uw aanvraag. De gemeente zal deze informatie dan in ieder geval in haar besluitvorming moeten betrekken.

Voorwaarden
6.
De voorwaarden die aan de gebruiksvergunningen worden verbonden, verschillen per geval en helaas ook per gemeente. Het komt voor dat bepaalde voorwaarden niet kloppen of zelfs in het geheel niet in de gebruiksvergunning mogen worden opgenomen. Het is dan ook verstandig om een deskundig bureau hiernaar te laten kijken.

7.
De meest bekende voorschriften van de vergunning hebben betrekking op het aantal toegestane personen in relatie tot de nooduitgangen. Ook andere voorschriften kunnen echter grote gevolgen voor de onderneming hebben, waaronder het soort brandmeldinstallaties, blusmiddelen, eisen aan stoffering. Het komt voor dat op grond van verkeerde NEN normbladen ten onrechte kostbare voorzieningen worden getroffen.

8. In de vergunning kunnen voorwaarden staan waar u het niet mee eens bent, of waarvan u vindt dat ze anders geformuleerd moeten worden. In dat geval kunt u tegen uw eigen vergunning bezwaar aantekenen. Hierbij moet wel worden aangegeven dat u slechts bezwaar aantekent tegen die bewuste voorwaarden en niet tegen de overige. U bent het er immers wel mee eens dat uw gebouw mag worden gebruikt.

Contra-expertise
9.
Indien u het niet eens bent met de in de vergunning gestelde voorwaarden, kunt u hiertegen bezwaar aantekenen. Dit bezwaar moet wel goed worden onderbouwd. Het verweer dat er meer personen in de zaak moeten worden toegelaten vanwege financiële belangen, volstaat bijvoorbeeld niet.

10.
Met name wanneer de vergunningsvoorschriften een grote invloed hebben op de bedrijfsvoering, is het verstandig om een bureau in te schakelen met het verzoek een contra-expertise te laten verrichten. Een dergelijk bureau kan bijvoorbeeld met behulp van berekeningen onderbouwen dat er wellicht meer personen in de zaak mogen worden toegestaan. De gemeente mag een deugdelijke contra-expertise niet ongemotiveerd naast zich neerleggen.

11.
Indien de indruk bestaat dat de gemeente minder personen zal toelaten dan volgens de voorschriften zou mogen, dan kan het verstandig zijn om een dergelijk onderzoek in een vroeg stadium te laten verrichten. Hierdoor kunnen de uitkomsten al in de procedure worden meegenomen voordat er een definitieve gebruiksvergunning door de gemeente is afgegeven. In de praktijk blijkt u in dat stadium meer invloed op de gemeente te kunnen uitoefenen dan in het stadium waarin al een vergunning is verleend, en die eventueel moet worden gewijzigd.

12.
Vergeet tenslotte niet om naast het indienen van de aanvraag te overleggen met de brandweer (Hoofd Preventie). De vergunning indienen en stilzitten werkt niet; in onderling overleg worden de beste resultaten behaald.

Reageer op dit artikel