artikel

De warenwet, kan het u wat schelen?

Horeca

Met als titel:’De warenwet, kan het u wat schelen’ ging beleidsmedewerker Marijn Colijn van de Keuringsdienst van Waren dieper in op het onderzoek dat in het jaarverslag 2000 van de Dienst werd gepresenteerd. Uit het onderzoek blijkt dat 27 procent van de cafetariahouders de warenwet willens en wetens overtreedt. Nog eens 20 procent leeft de regels niet na door gebrek aan kennis.

De warenwet, kan het u wat schelen?

Volgens Colijn was het doelgroeponderzoek een proefproject om een methode te ontwikkelen om tot handhavingsprogramma’s te komen waardoor beter en gerichter kan worden gecontroleerd. Binnen maar ook buiten de cafetariabranche. Bovendien wilde de keuringsinstantie er achter komen waardoor het komt dat ondernemers de wet overtreden.Na een oproep werkten uiteindelijk 303 bedrijven uit de cafetariabranche mee aan het doelgroeponderzoek. Dit onderzoek hield in dat de bedrijven bezocht werden door een controleur die bederfelijke waren zoals slaatjes en snacks op temperatuur onderzocht. Tevens is frituurvet en satésaus onder de loep genomen. Ook is gekeken of de cafetariahouder volgens de hygiënecode handelde. Bovendien werden de ondernemers geënquêteerd.

Uit het onderzoek bleek dat de groep die het niet zo nauw neemt met de regelgeving in tweeën is te splitsen. Colijn: ‘Er is een groep van 20 procent ‘onwetende overtreders’. Colijn denkt dat deze groep kleiner kan worden door voorlichting vanuit de brancheorganisaties. De groep ‘bewuste overtreders’ (27 procent) leeft de regels niet na vanwege de hoge kosten en de grote tijdsinvestering. Bij de groep die de regels naleeft doet 38 procent dat omdat zij bang zijn voor sancties van de keuringsdienst. ‘Wij noemen dat handhavingsgeschrikten’, aldus Colijn

De groep bewuste overtreders wil de dienst door gerichte controles bestrijden. ‘Die willen wij overhevelen naar de groep zogenaamde handhavingsgeschrikten. Dat willen we bereiken door intensief te controleren en door het opleggen van bestuurlijke boetes.’ Uit reacties in de zaal blijkt dat een groot deel van de ondernemers veel moeite heeft met het harde sanctiebeleid dat de dienst tegenwoordig hanteert. ‘Vroeger werd eerst gewaarschuwd’, klinkt uit de zaal, ‘nu legt de controleur direct een boete op.’ Colijn legt uit dat het sanctiebeleid een gevolg is van het politieke klimaat. ‘Handhaving is een hot item dat hoog op de politieke agenda staat. De spreker geeft aan dat dit komt door de toegenomen bezorgdheid onder andere na de ramp in Enschede en het drama in Volendam. Uit rapporten hierover bleek dat de regels misschien wel goed zijn maar dat ze niet worden nageleefd. ‘Daardoor komt de nadruk op handhaving te liggen.’ Colijn verwacht dat de Keuringsdienst binnen twee maanden kan vertellen hoe het handhavingsprogramma voor de cafetariabranche er precies uit komt te zien.

Reageer op dit artikel