artikel

Bedrijfschap Slagersbedrijf

Horeca

Wat is het Bedrijfschap Slagersbedrijf?
Het Bedrijfschap Slagersbedrijf is een publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie (PBO) die in 1954 op verzoek van de werkgevers- en werknemersorganisaties is ingesteld.
De oprichting van het Bedrijfschap Slagersbedrijf is gebaseerd op de Wet op de Bedrijfsorganisatie van 1950. Naast bedrijfschappen die voor een branche worden ingesteld, zijn er productschappen, die voor een hele productkolom zijn ingesteld. PBO-lichamen zijn, net als provincies, gemeenten en waterschappen, publiekrechtelijke instituten.

Doelstelling
Het Bedrijfschap Slagersbedrijf heeft tot taak het gemeenschappelijk belang van de slagers-ondernemingen en van de daarbij betrokken personen te behartigen. De taken en bevoegdheden zijn omschreven in de Wet op de Bedrijfsorganisatie en de instellingsverordening van het Bedrijfschap.
Het Bedrijfschap brengt adviezen uit aan de overheid, vervult de functie van overlegorgaan, kan bij verordening aan de bedrijfsgenoten voorschriften opleggen en heeft een groot aantal dienstverlenende maar vooral voorlichtende taken.
Het beleid wordt bepaald door het bestuur, dat wordt geadviseerd door verschillende commissies en werkgroepen. Het secretariaat, dat is belast met de uitvoering van de werkzaamheden, is gevestigd in het Slagershuis te Rijswijk en telt drieëntwintig medewerkers.
Als PBO-organisatie van alle slager-ondernemingen in Nederland onderneemt het Bedrijfschap uiteenlopende activiteiten, die zijn ondergebracht bij verschillende afdelingen van het secretariaat:
* Juridische en Sociale Zaken
* Voorlichting en Public Relations
* Vleestechnologische Zaken
* Registratie, heffing en financiële Zaken
* Opleiding en werving
* Georganiseerd Overleg
* Zelfslachtende Slagers
* Speciale Projecten
* Stichting Nationaal Slagerij- en Vleesmuseum