artikel

Koninklijk Horeca Nederland

Horeca

Wat waren jullie doelstellingen het afgelopen jaar? En zijn ze gerealiseerd?Toerisme en RecreatieKoninklijk Horeca Nederland zal haar inzet op het terrein van Toerisme en Recreatie verder versterken. Er zal meer gelobbyd worden in Den Haag en daardoor zal besluitvorming in een vroegtijdig stadium beïnvloeden kunnen worden. 2003: Bij de nieuwe sector toeristisch-recreatieve bedrijven zijn inmiddels […]

Wat waren jullie doelstellingen het afgelopen jaar? En zijn ze gerealiseerd?
Toerisme en Recreatie
Koninklijk Horeca Nederland zal haar inzet op het terrein van Toerisme en Recreatie verder versterken. Er zal meer gelobbyd worden in Den Haag en daardoor zal besluitvorming in een vroegtijdig stadium beïnvloeden kunnen worden.

2003:
Bij de nieuwe sector toeristisch-recreatieve bedrijven zijn inmiddels ruim 1300 bedrijven aangesloten, die in 2003 o.a. workshops konden bijwonen over veiligheid en agro-toerisme. De sector heeft veel geïnvesteerd in het verbeteren van contacten met andere organisaties uit de toeristisch-recreatieve sector. Zo zijn goede contacten tot stand gekomen met o.a. Strandpaviljoen-, Bowling- en Sportexploitanten.

Belangrijk is de oprichting van het Platform Partners in Gastvrijheid, waarbij naast Koninklijk Horeca Nederland nog 8 brancheorganisaties uit de gastvrijheidsector zijn aangesloten. De deelnemers bundelen hun krachten voor een eenduidige lobby richting overheid. Ook beleidsmatig willen de organisaties intensief gaan samenwerken en gebruik maken van elkaars kennis.

Voor een goede promotie is een goed apparaat nodig. Koninklijk Horeca Nederland is daarom samen met Hiswa Vereniging en Recron gekomen met een voorstel waarin de promotiestructuur werd vereenvoudigd tot twee lagen: TRN voor de landelijke en internationale promotie, en één decentrale laag, bij voorkeur bestaand uit herkenbare regio-vvv’s. Een heldere taakverdeling tussen de beide lagen, en overigen ook tussen regio-vvv’s en provincies, moet de transparantie en effectiviteit bevorderen. We zien inmiddels dat dit voorstel goed is opgepakt en dat in diverse provincies al gewerkt wordt aan de realisatie van deze nieuwe promotiestructuur.

Het Ministerie van Economische Zaken maakte zijn nieuwe koers op toerisme bekend in de Vernieuwde Toeristische Agenda. Samen met de andere toeristische organisaties heeft Koninklijk Horeca Nederland geprobeerd om zoveel mogelijk invloed uit te oefenen op dit beleid. Helaas is de sector, net als veel andere sectoren ook geconfronteerd met een forse bezuinigingsoperatie op toerisme. Daardoor zal de sector alle zeilen bij moeten zetten om de promotie van met name binnenlands toerisme goed op de rails te houden. EZ ziet voor zichzelf vooral een rol in de promotie van inkomend toerisme.

Met het ministerie van LNV praat Koninklijk Horeca Nederland met andere toeristische organisaties mee over de Agenda Vitaal Platteland. Dat heeft ertoe geleid dat de belangen van de recreatieve sector steeds meer een volwaardige plaats krijgen in het plattelandsbeleid van dit ministerie.

Veiligheid
Ondernemen en veiligheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Niet alleen op het gebied van brand, maar ook t.a.v. hygiëne, arbeidsomstandigheden en voedsel. Een hoog veiligheidsbewustzijn bij ondernemers wordt bereikt door voorlichting en acties. Tegelijkertijd is noodzakelijk, dat onnodige en tegenstrijdige regelgeving ingeperkt wordt.

2003: Op verschillende momenten zijn met speciale acties de gecombineerde veiligheden en met name de onwerkbaarheid van de bijbehorende wet- en regelgeving onder de aandacht van de politiek gebracht. Het boekwerk: ‘Horeca ontregelt’ heeft veel publiciteit gekregen en is door politici en ambtenaren ontvangen als hèt standaardwerk dat laat zien hoe ondernemers zoveel regels op zich af zien komen dat dat ten koste gaat van de veiligheid. Op Prinsjesdag 2003 is het ludieke ‘Wensmenu’ aan alle relevante Kamerleden en bewindslieden aangeboden. Hierin zijn diverse suggesties gedaan ten aanzien van voedselveiligheid, Arbo-veiligheid en sociale veiligheid. Dergelijke acties hebben zeker bijgedragen aan de ontwikkeling dat het kabinet administratieve lastenreductie als belangrijkste speerpunt heeft gekozen. Bijna alle ministeries zijn verplicht om binnen zeer korte tijd tot realistische voorstellen te komen om de administratieve lasten met 25% terug te brengen. Een dergelijke reductie draagt zeker bij aan een hoger veiligheidsbewustzijn bij ondernemers; als overzichtelijker wordt welke wet- en regelgeving prioriteit heeft, is een ondernemer beter in staat om zelf keuzes te maken.

Ook op het gebied van sociale veiligheid zijn goede resultaten behaald. Het aantal overvallen op horecabedrijven is in 2003 afgenomen. Drie jaar geleden was het aantal overvallen (januari t/m september) ongeveer 400 per jaar. In 2003 is dat verder afgenomen tot minder dan 300. Overvalpreventieadviezen door Koninklijk Horeca Nederland en de toegenomen investeringen van horecaondernemers hebben dus effect. Daarnaast is het aantal geweldsincidenten in uitgaansgebieden afgenomen. De indruk is dat de convenanten Veilig Uitgaan die in heel Nederland zijn afgesloten en niet in de laatste plaats de betrokkenheid van de diverse afdelingen van Koninklijk Horeca Nederland hier een belangrijke bijdrage aan hebben geleverd.

Stimuleren van internet in de horeca
Internet biedt ook de horeca nieuwe kansen. Koninklijk Horeca Nederland stimuleert het gebruik van internet, zoals transacties via internet met gasten, leveranciers en financiers. Daarnaast is de belangenbehartiging via www.horeca.org een belangrijk gegeven.Via www.holland.com kunnen buitenlandse toeristen en via www.lekkerweg.nl ook de Nederlandse toerist bereikt worden. Leden kunnen hun bedrijf gratis aanmelden.

2003:
Een aantal jaren geleden richtte Koninklijk Horeca Nederland een Commissie Nieuwe Media op om de achterstand van de horeca in internetgebruik in te lopen. Inmiddels heeft driekwart van de horecaondernemers toegang tot internet, terwijl 59% een eigen homepage heeft. In ons blad heeft bijna iedere maand een artikel gestaan over de mogelijkheden van nieuwe media. Zo is er aandacht besteed aan WiFi, virussen, marketingmogelijkheden via e-mail en sms en natuurlijk holland.com. Inmiddels hebben 11% van de leden zich aangemeld. Op dit moment wordt www.horeca.org aangepast, verbeterd en geoptimaliseerd, met tal van nieuwe mogelijkheden voor de leden. De Commissie Nieuwe Media gaat in ieder geval nog twee jaar door.

Hogere rendementen
Het gemiddeld ondernemersinkomen is volgens Koninklijk Horeca Nederland nog steeds te laag. Vermindering van administratieve lastendruk, kennisuitwisseling tussen ondernemers door middel van vakgroepen en de stichting Hoger Rendement Horeca waar ondernemers collega’s begeleiden en het verlenen van financiële voordelen bij toeleveranciers zijn daarbij van belang.

2003:
Rendementen staan nog steeds onder druk en regelgeving is nog immer een actueel issue. In 2003 hebben een groot aantal ondernemers de hulp van de Stichting Hoger rendement Horeca in geroepen met als resultaat: een aantoonbaar hoger rendement en een bewustzijnsverandering bij het ondernemen. Ondernemers hebben voordeel bij het uitwisselen van gegevens en ervaringen met collega-ondernemers en het elkaar stimuleren tot beter ondernemerschap via werk- en vakgroepen.

Gewaardeerde bestuurders
Van de ca. 19.500 leden (stand begin 2003) is ongeveer 10% actief in een bestuur van Koninklijk Horeca Nederland. Hun rol in voornamelijk lokaal en regionaal beleid is belangrijk voor de vereniging. Waardering en erkenning worden publiekelijk onder de aandacht gebracht worden. Ter ondersteuning worden doelgerichte trainingen aangeboden.

2003: I
n samenwerking met Bureau NICE van Nijenrode is een Bestuurdersacademie opgericht, die gehuisvest is op de Ruwenberg in St. Michielsgestel. Het afgelopen jaar is daar een succesvolle training voor afdelingbestuurders gegeven en een Masterclass voor regio- en sectorbestuurders. De Ledenraad heeft in december meer geld uitgetrokken voor de Bestuurdersacademie, zodat in 2004 ca. 200 bestuurders getraind kunnen worden. Drenthe en Baarn/Soest zijn respectievelijk tot Beste Regio en Beste Afdeling benoemd tijdens het Jaarcongres van Koninklijk Horeca Nederland.

Wat waren de pluspunten in 2003?
·
De aanpak van het ministerie van Economische Zaken om eindelijk iets te gaan doen aan al die (tegenstrijdige) regels, waardoor de administratieve lastendruk nog altijd te hoog is. Het is een speerpunt van het kabinet: “minder regels”. Voorlopig is dit nog altijd een streven, maar nog geen realiteit.
· Het ministerie van Financiën is een project rond administratieve lasten opgestart, om eind 2003 met een nulmeting te komen bij alle departementen over het aantal (tegenstrijdige) regels en wetten. Zij moeten daarbij voorstellen inleveren om tot een reductie van 25% minder regels te komen.
· De politiek keert zich tegen minister Hoogervorst in zijn rookbeleid. Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft in december een grote hoeveelheid moties aangenomen om de horeca (in brede zin des woords) te vrijwaren van een rookverbod. Het is aan de minister om dit in 2004 in daden om te zetten.
· Koninklijk Horeca Nederland groeit gestaag door als belangenbehartiger van de horeca. Er zijn nu meer dan 20.000 leden en de sector restaurants meer dan 7.000.
· Leden van Koninklijk Horeca Nederland kunnen sinds dit jaar goedkoop groene stroom afnemen en sinds 15 november goedkopere verzekeringen afsluiten.
· De gastvrijheidindustrie werkt steeds meer samen. Vooral in de toeristisch-recreatieve sector wordt goed met elkaar gewerkt en meegedacht: Recron, Hiswa en TRN.
· De toeristenbelasting lijkt door de Haagse politiek niet langer gesteund te worden.
· Koninklijk Horeca Nederland bezorgt haar leden in 2003 een geschat financieel voordeel van ca. 14 miljoen euro.
· Onder druk van een economisch matige tijd onderscheiden steeds meer creatieve ondernemers zich door de beleving voor hun gasten en klanten te optimaliseren.
· Er is een Platform Partners in Gastvrijheid opgericht.
· De imagocampagne de horeca, gastheer van de samenleving slaat aan en heeft geleid tot het op positieve wijze neerzetten van de horeca in de beleving van de consument. Denk hierbij aan Yorin Goes Out, Pagina Genieten en campagnes als BoB, Er zijn Regels… en Nederland Schoon.
· Er zijn heel veel nieuwe bestuurders bij gekomen.
· Koninklijk Horeca Nederland is in ca. 95% van de gemeentes gesprekspartner.

De minpunten?
· De opstelling van minister Hans Hoogervorst in het rookdebat. Hij gaat lijnrecht tegen het besluit van zijn voorganger Els Borst in.
· De rendementen van veel ondernemers staan onder druk door externe factoren, als de verslechterde economie, sars en de oorlog in Irak.
· Het gebrek aan een consumentenvertrouwen in het algemeen.
· De horeca moet meer en meer de kastanjes uit het vuur halen in maatschappelijke discussies. Denk daarbij aan persoonlijk drugsbezit (discotheken), portiers (discriminatie/ allochtonen), drankgebruik en drankmisbruik onder en door jongeren, roken etc.

Wat zijn de speerpunten in 2004?
1
. Imago
· Publicitair uitdragen van de kwaliteit en gastvrijheid van de horeca
· Ondersteunen van leden door aanreiken van instrumenten en tips t.b.v. verbetering van het imago
· Initiëren van publieke en op maat gesneden activiteiten onder het thema “de horeca, gastheer van de samenleving.

2. Rendementsverbetering
· Professionaliseren van het ondernemerschap
· Het creëren van een optimaal ondernemingsklimaat

3. Veiligheid
· Bewust zijn van de effecten van (komende) maatregelen op het terrein van voedselveiligheid én sociale veiligheid
· Integrale benadering van de diverse veiligheidsterreinen
· Bevordering veiligheid door minder regels die eenduidig en helder moeten zijn

4. Toerisme & recreatie
· Domeinverbreding Koninklijk Horeca Nederland
· Versterkte beleidsontwikkeling op Toerisme en Recreatiegebied

5. Bestuurders
· Erkend belang voor het hebben van betrokken bestuurders
· Meer en meer betrokken bestuurders
· 75 bestuurders nemen deel aan trainingen bij onze bestuurdersacademie

Wat houdt jullie organisatie eigenlijk in?
Koninklijk Horeca Nederland is de ondernemersorganisatie van de horeca in Nederland. Inmiddels zijn zo’n 20.000 kwaliteitsbewuste leden vrijwillig aangesloten. Zij vertegenwoordigen circa 72 % van de loonsom in de bedrijfstak. Onze kerntaken zijn collectieve en individuele belangenbehartiging en het bieden van gratis informatie en advies.

Vanuit de organisatie wordt jaarlijks gemiddeld meer dan 120.000 maal advies gegeven in het belang van de horecaondernemer. Het ledenbestand bestaat momenteel uit:
· 6.000 Café/Barbedrijven
· 1.150 Chinees-Indische bedrijven
· 1.000 Discotheek- en Zaalbedrijven
· 1.850 Hotels
· 7.250 Restaurants
· 2.500 Fastfood- en IJsbedrijven
· 250 Toerisme en Recreatie
Koninklijk Horeca Nederland is een open, assertieve, resultaatgerichte ondernemers-vereniging, waarbij de professionele horecaondernemer zich aansluit om kwalitatiever te ondernemen. Koninklijk Horeca Nederland biedt gevraagd en ongevraagd relevante kennis op maat die de horecaondernemer ondersteunt bij het runnen van zijn bedrijf. Kennis en kortingen helpen leden beter en met een hoger rendement te ondernemen.

Als collectieve belangenbehartiger staat Koninklijk Horeca Nederland op de bres voor de professionele horeca. Zij betrekt de maatschappelijke rol van de horeca ‘als gastheer van de samenleving’ nadrukkelijk in haar communicatie. Leden van Koninklijk Horeca Nederland tonen zich daardoor in toenemende mate maatschappelijk betrokken.Koninklijk Horeca Nederland is een deskundig gesprekspartner voor overheden, plaatst onderwerpen op de politieke agenda en claimt (in principe in samenwerking met partners) resultaten publiekelijk.