artikel

Opzegverboden

Horeca

1. Wat zijn opzegverboden? Dit zijn situaties waarin de werkgever de arbeidsovereenkomst niet mag opzeggen. Er geldt een ‘algemeen opzegverbod’ en ‘bijzondere opzegverboden’. 2. Wat houdt het ‘algemeen opzegverbod’ in? Zonder ontslagvergunning van het CWI is opzeggen niet toegestaan. 3. Wat houden de ‘bijzondere opzegverboden’ in? Dit zijn specifieke situaties waarin de werkgever niet mag […]

1. Wat zijn opzegverboden?

Dit zijn situaties waarin de werkgever de arbeidsovereenkomst niet mag opzeggen. Er geldt een ‘algemeen opzegverbod’ en ‘bijzondere opzegverboden’.

2. Wat houdt het ‘algemeen opzegverbod’ in?

Zonder ontslagvergunning van het CWI is opzeggen niet toegestaan.

3. Wat houden de ‘bijzondere opzegverboden’ in?

Dit zijn specifieke situaties waarin de werkgever niet mag opzeggen:

in de eerste twee jaar van ziekte en arbeidsongeschiktheid van de werknemer (als de werknemer pas ziek is geworden nadat uw verzoek om een ontslagvergunning bij het CWI is binnengekomen, kan de werkgever wel opzeggen). Als gevolg van de invoering van de Wet verbetering poortwachter geldt één uitzondering op deze regel. Zie hiervoor meer in het personeelsdossier op zibb.nl/ondernemen.

tijdens het zwangerschaps- en bevallingsverlof en gedurende de eerste zes weken na hervatting van de werkzaamheden;

bij werknemers die betrokken zijn bij medezeggenschap in een bedrijf (bijvoorbeeld secretaris of lid van de ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging);

wegens het lidmaatschap van een vakbond;

wegens het bijwonen van vergaderingen van gemeenteraad, provinciale staten of andere politieke organen;

wegens het gebruikmaken van het recht op ouderschapsverlof;

wegens de aanvraag voor arbeidstijdverkorting of -uitbreiding;

wegens de vervulling van de militaire dienstplicht (dit geldt voor buitenlandse werknemers);

op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, seksuele geaardheid of burgerlijke staat.

4. Wanneer gelden de opzegverboden niet?

De opzegverboden gelden niet in de volgende situaties:

als de werkgever opzegt tijdens de proeftijd;

als de werkgever de werknemer ontslag op staande voet heeft gegeven (en dit terecht is);

als de werknemer instemt met de opzegging (met wederzijds goedvinden);

als de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt op de afgesproken datumbij stopzetten van het bedrijf.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels