artikel

Kan ik zelf mijn medewerkers trainen?

Horeca

Hoe kan ik op een effectieve manier mijn medewerkers nieuwe vaardigheden aanleren die betrekking hebben op ingrijpende wijzigingen? Door ze te trainen. Voorwaarde is dat uw medewerkers de noodzaak van de veranderingen en de trainingen inzien.

Kan ik zelf mijn medewerkers trainen?

De methode die bij leerlingen wordt toegepast is helder: eerst voordoen, dan samen doen en vervolgens alleen laten doen. Dit is een goede manier van opleiden, coachen, begeleiden en trainen. Als het gaat om ingrijpende zaken kunt u deze methode toepassen bij al uw medewerkers. Ook bij hen die ‘volleerd’ zijn.

Als het gaat om ingrijpende zaken kunt u bijvoorbeeld denken aan het aanpassen van het computersysteem of het optimaliseren van uw administratieve organisatie. Voor u begint is het belangrijk om te beseffen dat deze verandering veel impact heeft op de ontwikkeling en de werkzaamheden van uw medewerkers. Een stapsgewijze aanpak, zoals hierboven beschreven, verdient de voorkeur.

Belemmeringen
Bij het doorvoeren van veranderingen moeten verschillende belemmeringen worden overwonnen. Gewoonte is daar een van. Waaróm moet het anders, het gaat toch jaren al goed zo?

De omgeving is een andere belemmering. Gedoeld wordt op de collega’s. Zij zien de medewerker die moet veranderen als een hardwerkende persoon die prima resultaten behaalt.

De nieuwe werkwijze kan de indruk wekken dat dit helemaal niet zo is. En de verandering kan er zelfs toe leiden dat de betreffende medewerker in eerste instantie minder productief wordt dan hij was.

Een derde belemmering kan bestaan uit het feit dat de medewerker andere prioriteiten stelt. Dat kunnen ook verkeerde prioriteiten zijn om het veranderingsproces te dwarsbomen. Als u zich bewust bent van deze mogelijke obstakels, zult u ze eerder onderkennen zodat u ze ook sneller uit de weg kunt ruimen.

Rol manager
Een training/instructie is pas effectief als u weet welke rol u voor, na en tijdens het proces vervult. Vóór de aanvang van de training bent u zowel manager als trainer. Als manager bereidt u zich voor op de training en draagt u zorg voor een enthousiaste deelname. Als trainer zorgt u er vóór aanvang voor dat u de materie goed beheerst.

Tijdens de training bent u enkel trainer en vertelt u wat de medewerkers na de training kunnen doen. U eindigt weer als manager. U coacht en begeleidt de medewerkers in het veranderingsproces. Training is een ontwikkelingsproces dat pas afgelopen is als medewerkers hun werk daadwerkelijk anders gaan aanpakken. Bij de training van veranderingsprocessen is het van belang dat: ·
De situatie duidelijk is en dat de medewerkers weten wat er aan de hand is.·
De problemen die de veranderingen met zich mee kunnen brengen, in kaart zijn gebracht en onderkend worden.·
De betrokkenen de noodzaak van verandering inzien. Draag voorbeelden aan waaruit blijkt dat het op de huidige manier niet goed gaat. Wijs bijvoorbeeld op klachten.

Autoritair

Een autoritaire houding leidt snel tot verzet. Zorg ervoor dat medewerkers ook het nut inzien van het leerproces dat voorafgaat aan de veranderingen. Training is samenwerken en samen doen.

Reageer op dit artikel