artikel

Omgevingsvergunning voor bouwen

Horeca

Als u uw horecabedrijf gaat verbouwen dient u in de regel te beschikken over een omgevingsvergunning voor bouwen. Voor het verbouwen, vernieuwen, aanpassen, wijzigen of uitbreiden van een bouwwerk is in beginsel een vergunning nodig. Uitzonderingen op de verplichting een vergunning te hebben voor (ver)bouwen zijn bouwen ter uitvoering van een gemeentelijke aanschrijving, ten behoeve van gewoon onderhoud of in een van de wettelijk omschreven uitzonderingsgevallen.

Omgevingsvergunning voor bouwen

Deze uitzonderingsgevallen zijn neergelegd in de bijlage bij het Besluit omgevingsrecht. Een voorbeeld is het inpandig wijzigen van de indeling zonder daarbij de constructie, (sub)brandcompartimentering, bebouwd oppervlakte en bouwvolume te wijzigen of het – mits wordt voldaan aan bepaalde criteria en het niet plaatsvindt in een beschermd stads- of dorpsgezicht – plaatsen van een dakkapel of zonwering.

Omgevingsvergunning voor bouwen aanvragen

Een omgevingsvergunning voor bouwen kan digitaal aangevraagd worden via www.omgevingsloketonline.nl. Ook kan een aanvraag opengesteld worden voor overleg met de gemeente om eerst na te gaan of zich mogelijkerwijs problemen voordoen met betrekking tot het voorgenomen bouwplan, bijvoorbeeld in het kader van het bestemmingsplan.

De vergunning mag – indien de aanvraag in overeenstemming is met het bestemmingsplan – slechts geweigerd worden op grond van een beperkt aantal gronden: strijd met de voorschriften van het Bouwbesluit 2003 en de Bouwverordening, strijd met de redelijke eis van welstand of – indien het gaat om een monument – het ontbreken van de benodigde monumentenvergunning. Doen deze weigeringgronden zich niet voor en is er geen sprake van strijd met het bestemmingsplan, dan moet de vergunning verleend worden.

Indien de voorgenomen bouwactiviteiten of het beoogde gebruik in strijd is met het bestemmingsplan dient vrijstelling op het bestemmingsplan te worden verzocht. In dergelijke situaties is het verstandig om hierover uitvoerig vooroverleg met de gemeente te voeren en een deskundige, zoals een advocaat in bouwrecht, in schakelen.

Wordt de aangevraagde omgevingsvergunning voor bouwen geweigerd, dan kan daar bezwaar tegen aangetekend worden. Om uw bezwaar voor een omgevingsvergunning voor het bouwen kenbaar te maken kunt u een bezwaarschrift indienen, indien deze omgevingsvergunning via de reguliere procedure is verleend. Is de omgevingsvergunning die het bouwen mogelijk maakt verleend met behulp van de uitgebreide procedure (bijvoorbeeld in het geval van een tijdelijke ontheffing van het bestemmingsplan), dan dient u een zienswijze tegen de concept weigering van de vergunning in te dienen om uw bezwaren kenbaar te maken.

Indien niet binnen de termijn van acht weken een beslissing wordt genomen op de aanvraag om een omgevingsvergunning voor het bouwen is deze van rechtswege verleend, mits deze niet is verleend met de uitgebreide voorbereidingsprocedure, hetgeen het geval zou zijn als sprake is van strijd met het bestemmingsplan die niet door één van de lichtere manieren zoals opgenomen in artikel 2.12 van de Wabo opgelost kan worden.

Aan de aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen zijn relatief hoge legeskosten verbonden, die zijn gebaseerd op het percentage van de bouwkosten.

Advocaat bouwvergunning

Het is niet verplicht om bij problemen rondom een dergelijke vergunning een advocaat in te schakelen. Wel is het vaak verstandig.

Het komt ook regelmatig voor dat een advocaat uitsluitend ‘op de achtergrond’ adviseert over de vergunning zonder dat het bestuursorgaan daarvan op de hoogte wordt gesteld.

Tips

•Ga altijd na in hoeverre toekomstige bouwactiviteiten of gewijzigd gebruik bouwvergunningsplichtig zijn.

•Ga in dergelijke gevallen altijd na in hoeverre het bestemmingsplan de voorgenomen wijzigingen toestaat.

•Ga ook na of sprake is van een monument of beschermd en/of beschermd stadsgezicht. Dit kan consequenties hebben.

Schat bij de aanvraag bouwvergunning de bouwkosten niet (veel) te hoog in, in verband met de hieraan gerelateerde leges.

Relevante link

www.vrom.nl

Bron: www.meestermeester.nl

Reageer op dit artikel