artikel

Nog even snel geld verdienen

Horeca

Op de laatste dag van het belastingjaar 2000 eindigt het bestaande belastingregime voor de inkomsten- en vermogensbelasting. Vanaf 1 januari 2001 treedt het nieuwe belastingstelsel in werking. Met welke beslissingen voor of juist na de jaarwisseling kunt u belasting besparen? We noemen er enkele.

Bonus door naar 2001
Als u gewend bent uw werknemers jaarlijks in december een winstafhankelijke uitkering te verstrekken in de vorm van een tantième of bonus, dan kunt u die uitkering dit keer beter pas enkele weken later uitbetalen, in januari 2001. Bij de meeste werknemers is die uitkering in het belastingjaar 2000 belast tegen 50 of zelfs 60 procent inkomstenbelasting. Vanaf 2001 gaan de tarieven in de twee hoogste belastingschijven van BOX-I omlaag naar respectievelijk 42 en 52 procent. Dan spaart uw werknemer op iedere ƒ1.000,- tantième ƒ80,- belasting.

Feestdagenregeling
In 2000 kunt u ter gelegenheid van feestdagen maximaal ƒ300,- belastingvrij aan werknemers uitkeren, mits geen enkel recht bestaat op de uitkering. Dit bedrag mag in één keer worden benut, maar kan ook over meerdere gelegenheden worden gespreid. De feestmaand december is bij uitstek de maand om die uitkering te doen. Denkt u er wel aan dat ook een kerstpakket als een geschenk (loon in natura) wordt gezien. Sinds 1 januari 1997 dient de waarde van een dergelijk pakket op de waarde in het economisch verkeer te worden gesteld.

Gouden handdruk
Een ontslaguitkering is in 2000 nog belast tegen 45 procent (bijzonder tarief). In 2001 betaalt de ontvanger van een gouden handdruk in BOX-I 52 procent belasting. Als het jaarloon hoger is dan ƒ48.994,- (na aftrek van de belastingvrije som), is het fiscaal voordelig nog in 2000 een schadeloosstelling wegens ontslag te verstrekken.

Reiskostenforfait
Werknemers die van hun werkgever geen reiskostenvergoeding ontvangen, mogen in 2000 in hun belastingaangifte volgens een tabel een forfaitair bedrag aftrekken. In 2001 vervalt de forfaitaire fiscale reiskostenaftrek. Alleen werknemers die met openbaar vervoer de woon-werkafstand overbruggen, behouden in 2001 recht op een aftrek in BOX-I. Zij moeten dan wel een openbaarvervoerverklaring kunnen overleggen.
Werkgevers mogen aan hun werknemers volgens tabel een belastingvrije reiskostenvergoeding verstrekken. In 2001 bedraagt die vergoeding bij een enkele reisafstand woon-werk tot 10 km per maand ƒ0,-, bij 10-15 km ƒ143,25, bij 15-20 km ƒ200,50, en bij meer dan 20 km ƒ286,50. Nu de fiscale reiskostenaftrek vervalt, kunnen werkgevers met hun werknemers overleggen op welke wijze in 2001 de reiskosten worden vergoed.
Een DGA of een IB-ondernemer die met een privéauto woon-werkverkeer aflegt, mag in 2001 de woon-werkkilometers niet meer tegen 60 cent declareren bij zijn B.V. Hij komt evenals werknemers alleen voor de reiskostenvergoeding voor zijn woon-werktraject in aanmerking.
Voor de zakelijke kilometers die de DGA of ondernemer in 2001 met zijn privéauto aflegt, blijft de 60 cent vergoeding per kilometer gehandhaafd.

Verhuiskostenvergoeding vervalt
Als u om zakelijke redenen moet verhuizen, kunt u beter nog voor de jaarwisseling uw nieuwe woning betrekken. In het belastingjaar 2000 heeft u voor die verhuizing nog recht op aftrek van 12 procent van uw jaarinkomen met een maximum van ƒ12.000,-. Uw werkgever mag u vanwege een zakelijke verhuizing volgens deze regel ook een belastingvrije vergoeding verstrekken (maximaal ƒ12.000,-). In 2001 vervalt de fiscale verhuiskostenaftrek of vergoeding van de werkgever volledig.

Overhevelingstoeslag
De overhevelingstoeslag vervalt per 1 januari 2001. Het brutosalaris van werknemers dient met 1,9 procent te worden verhoogd tot een maximum van ƒ1.745,-.

Belastingvrije som
De belastingvrije som van ƒ8.950,- per belastingplichtige, die huwelijkspartners en samenwonenden aan elkaar kunnen overdragen, vervalt in 2001. Daarvoor in de plaats krijgt iedere belastingplichtige een algemene heffingskorting van ƒ3.321,-. De heffingskorting is niet overdraagbaar en wordt door de belastingdienst aan de niet-verdienende partner vanaf januari 2001 in maandelijkse termijnen uitbetaald.
Wie arbeid verricht heeft tevens recht op een arbeidskorting van ƒ1.770,-. In totaal bedragen heffingskorting en arbeidskorting ƒ5.091,-. Dit wordt in de belastingaangifte 2001 in mindering gebracht over de totaal verschuldigde belasting in BOX-I, II en III.

Laatste hoge renteaftrek
Voor de jaarwisseling kunt u voor de laatste keer de hoge lijfrenteaftrek van ƒ6.179,- (gehuwden en samenwonenden ƒ12.358,-) afstorten bij een verzekeraar, ongeacht de hoogte van de opgebouwde pensioenrechten. Volgend jaar vervalt de regel dat u nog in het eerste halfjaar lijfrente kunt afstorten die aftrekbaar is in de belastingaangifte over 2000. Vanaf 1 januari 2001 gaat de basislijfrente voor iedere belastingplichtige omlaag naar ƒ2.204,- en is dan tussen partners niet meer overdraagbaar.
Wie een pensioentekort heeft op basis van 70 procent eindloon bij 65 jaar, mag ook in 2001 een hogere lijfrentepremie afstorten.
Werknemers die hun bruto spaarloon (ƒ1.736,- in 2000) tussentijds deblokkeren voor de aankoop van een lijfrente, hebben dubbele belastingaftrek. Ook in 2001 is het tussentijds deblokkeren van spaarloon voor de aankoop van lijfrente toegestaan.
Heeft u nog een oud-regime langlopend lijfrentecontract van vóór 15 oktober 1990, dan kunt in het kader van overgangsrecht vóór 31 december 2000 voor de laatste keer maximaal ƒ21.571,- fiscaal aftrekbare lijfrente afstorten. In 2001 is ook in uw situatie de fiscale aftrek van lijfrentepremie gekoppeld aan een eventueel pensioentekort vanaf 65 jaar. Heeft u geen pensioentekort, dan valt u in 2001 terug naar de basisaftrek van ƒ2.204,-. Bespreek uw situatie met uw verzekeraar. Als u een oud-regime lijfrentecontract premievrij laat maken vóór de jaarwisseling, blijft het gunstige oude fiscale regime van kracht.

Breng overliquiditeit naar privé
Heeft u bij de bank in deposito’s van uw eenmanszaak een flinke overliquiditeit staan – geld dat niet meer dienstig is aan uw onderneming – dan is het verstandig dat kapitaal voor de jaarwisseling over te brengen naar een privérekening. Als u het geld in de onderneming laat zitten, is het rendement in 2001 belast in BOX-I tegen progressief tarief. Op uw privérekening valt het kapitaal in 2001 onder ‘sparen en beleggen’ in BOX-III, effectief belast tegen 1,2 procent. Let er daarbij wel op dat u door die overheveling de opbouw van uw FOR – die is gekoppeld aan uw ondernemingsvermogen – niet beperkt.

Bedrijf staken
Voor IB-ondernemers van 55 jaar of ouder die toch al van plan zijn hun bedrijf te beëindigen, kan het fiscaal interessant zijn hun onderneming nog te staken voor de jaarwisseling. Op de stakingswinst is de stakingsvrijstelling van ƒ45.000,- van toepassing en het bijzonder tarief van 45 procent. Vanaf 2001 wordt de stakingsvrijstelling verlaagd en vervalt het bijzonder tarief. De IB-onderneming staken in 2001 betekent een gedwongen afrekening over de stakingswinst tegen 52 procent in BOX-I of de stakingswinst – als u casht – afstorten bij een verzekeraar voor de aankoop van een periodieke lijfrente-uitkering die dan is belast.

Geruisloos doorschuiven
Ouders kunnen hun onderneming fiscaal geruisloos doorschuiven naar een kind, mits de opvolger tegen dezelfde boekwaardes doorgaat en hetzelfde afschrijvingsregime voortzet. Vanaf 1 januari 2001 kan deze faciliteit ook worden toegepast bij de overdracht van de onderneming aan een derde (geen familielid), mits de overdragende ondernemer reeds drie jaar met zijn opvolger heeft samengewerkt als ondernemer in een V.O.F. of maatschap. Wie al drie jaar (of langer) samenwerkt in een V.O.F. met een partner, kan al direct per 1 januari 2001 zijn onderneming fiscaal geruisloos overdragen aan deze partner. In het kader van een toekomstige fiscaal geruisloze bedrijfsoverdracht kan het interessant zijn met ingang van het nieuwe jaar een V.O.F. te vormen met een opvolger. Binnen de familie kan ook nog in 2001 – in het kader van een overgangsmaatregel – direct geruisloos worden doorgeschoven aan een opvolger. Maar vanaf 1 januari 2002 is ook in de familiesfeer een samenwerkingsverband van drie jaar voorafgaande aan de geruisloze overdracht een voorwaarde.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels