artikel

Productschappen Vee, Vlees en Eieren

Horeca

Een productschap is een ‘Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie’, oftewel een PBO. Dit is een instelling, die van de overheid de bevoegdheid heeft gekregen om voor een bepaalde sector wettelijke regels op te stellen. Bij Productschappen wordt wel gesproken van een verticale- of kolomorganisatie. Dat betekent dat een productschap de bedrijfsactiviteiten bestrijkt van het boerenerf tot en met de verkoop in de winkel.

Onder de Productschappen Vee, Vlees en Eieren (PVE) vallen de (pluim)veehouders, veehandelaren, slachterijen, eierpakstations, de vleesverwerkende industrie, slagers en supermarkten. De PVE worden gevormd door het Productschap Pluimvee en Eieren (PPE) en het Productschap Vee en Vlees (PVV). Deze bedrijfslichamen zijn ingesteld door de Sociaal Economische Raad (SER), op verzoek van het betrokken bedrijfsleven.Vertegenwoordigers van het bedrijfsleven vormen de besturen van het PVV en het PPE. Het beleid wordt in opdracht van de besturen voorbereid en uitgevoerd door het gemeenschappelijk secretariaat (de PVE).

De PVE zijn bevoegd om bindende verordeningen af te kondigen voor de gehele bedrijfstak. Daarnaast kunnen de Productschappen vrijwillige regelingen maken. Deze zelfregulering is nu actueel. Naarmate de overheid verder terugtreedt, komt er meer verantwoordelijkheid bij het bedrijfsleven te liggen, financieel en organisatorisch. In de vee-, vlees- en eiersector valt dan te denken aan regelingen voor de kwaliteitsbeheersing, keuringen, diergezondheid, dierenwelzijn, milieu, praktijkonderzoek, structuurverbetering, marktonderzoek en het arbeidsomstandighedenbeleid. Het zijn zaken die voor alle betrokkenen in de keten van belang zijn en die ze niet alleen kunnen regelen.

Integrale Keten Beheersing
Kwaliteitsbewaking staat inmiddels in veel Europese landen op de agenda. De bakermat ligt voor een groot deel bij het Nederlandse kwaliteitssysteem van de sector zelf: Integrale Keten Beheersing, ofwel IKB. De eisen van IKB verschillen per schakel en per diersoort. Vee- en pluimveehouders dienen onder andere de traceerbaarheid van hun dieren te waarborgen. Ook mag bijvoorbeeld alleen gebruik worden gemaakt van diervoer dat geproduceerd is volgens de code voor Good Manufacturing Practice (GMP). IKB-erkende slachterijen, uitsnijderijen en pakstations moeten werken volgens een Hygiënecode. Daarnaast werken de pakstations al volgens HACCP-principes. De regels voor roodvleesbedrijven zijn uitgewerkt in het Werkboek Hygiënecode.

Binnen de pluimveesectoren wordt gewerkt volgens een drietal actieplannen (voor pluimveevlees, kalkoen en eieren). Deze plannen zijn bedoeld om Salmonella en Campylobacter bij pluimvee te verminderen, zodat de veiligheid van kip- en eiproducten voor de consument wordt gewaarborgd.

Welzijnsverbetering
Een goede zorg voor varkens is één van de basisvoorwaarden die gesteld worden aan de productie van varkensvlees. Via deelname aan diverse overlegfora, het subsidiëren van op welzijnsverbetering gericht praktijkonderzoek en het beheer van de scharrelvarkens regeling leveren de PVE een bijdrage aan de welzijnsverbetering in de varkenshouderij in Nederland.
De PVE signaleren en rapporteren markt- en structuurontwikkelingen in de vee, vlees en eiersector in binnen- en buitenland. Belangrijke ontwikkelingen in de sector vragen immers om een snelle en correcte uitwisseling van marktinformatie.

De PVE houden zich ook bezig met de medebewindstaken in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Denk hierbij aan het uitbetalen van exportrestitutie, het afgeven van in- en uitvoercertificaten en het toekennen van slachtpremies voor kalveren.

Meer weten: www.pve.nl

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels