artikel

Nieuwe wet van kracht: WABO

Hotel

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is in oktober van kracht geworden. Deze wete, die de omgevingsverguningen invoert, is een geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu en komt in de plaats van 25 bestaande vergunningn en meldingen. Advocaat Raoul Meester geeft WABO-tips.

Nieuwe wet van kracht: WABO

De Wabo biedt ook mogelijkheid voor zogenaamde gefaseerde vergunningsaanvragen. De aanvrager kan (binnen bepaalde grenzen) zelf bepalen welke activiteiten in de eerste fase door de gemeente worden beoordeeld en welke activiteiten in de tweede fase. Hierdoor kan de aanvrager eerst zekerheid krijgen over de vraag of een bepaalde activiteit überhaupt op de betreffende locatie mag worden uitgevoerd (waarna bijvoorbeeld de bouwactiviteit zelf pas in een tweede instantie wordt getoetst).

De Wabo biedt de mogelijkheid om zogenaamde deelvergunningen te krijgen. In het kader van bijvoorbeeld een investeringsbeslissing kan het wenselijk zijn om in eerste instantie slechts over één onderdeel of enkele onderdelen van het project een besluit te vragen. Bijvoorbeeld om eerst zekerheid te hebben of wel een omgevingsvergunning voor het kappen van bomen wordt verleend, voordat de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt aangevraagd.

Let op de mogelijkheid om, bij niet tijdig beslissen, in bepaalde gevallen eerder een ‘van rechtswege verleende’ vergunning te krijgen: houd de termijnen goed in de gaten.

Let erop dat naar verwachting de komende periode handhavingbeslissingen worden genomen door de overheid die mogelijk in strijd zijn met de huidige regelgeving.

Informeer voorafgaand aan een aanvraag naar de hoogte van leges, aangezien daarover mogelijk eerder misverstanden kunnen ontstaan onder de nieuwe wetgeving.

Denk eraan om, voor zover van toepassing, gelijktijdig met de aanvraag omgevingsvergunning ook een melding te doen op grond van het Activiteitenbesluit om te voorkomen dat de aanvraag niet in behandeling wordt genomen. Wees ook alert ten aanzien van de gebruiksmelding.

Ga bij het doen van een aanvraag omgevingsvergunning na of u alles heeft aangevraagd wat u nodig heeft. Is uw bedrijf bijvoorbeeld gevestigd in een monumentaal pand, vraag dan ook de omgevingsvergunning aan voor het aanpassen van een monument.

Maak – als dat kan – gebruik van de mogelijkheid tot vooroverleg met de gemeente over de aanvraag omgevingsvergunning.

Wees ervan bewust dat de omgevingsvergunning niets zegt over de vraag of u een exploitatievergunning en/of drank- en horecavergunning krijgt, en dat deze vergunningen nog steeds apart moeten worden aangevraagd.

Nadere informatie over de gevolgen van de Wabo: www.horecavergunningen.nl.

Reageer op dit artikel