artikel

Nieuwsoverzicht CAO

Horeca

De horeca heeft weer een nieuwe CAO na het sinds begin juli zonder te hebben gedaan. Groot struikelblok was de zondagstoeslag. De lange weg naar de nieuwe CAO.

Akkoord nieuwe CAO: zondagtoeslag blijft overeind
Dat zijn Koninklijk Horeca Nederland (KHN) en de vakbonden FNV Horecabond en CNV Bedrijvenbond maandagnacht tijdens een laatste CAO-onderhandelingsronde overeengekomen.
Hiermee heeft de bedrijfstak na maanden van onzekerheid, waarbij de FNV Horecabond diverse acties hield voor het behoud van de zondagtoeslag, een nieuwe CAO. De looptijd is twee jaar.
Behalve het behoud van de zondagtoeslag krijgen de werknemers een loonsverhoging van 7,75 procent: 4 procent per 1 oktober aanstaande en 3,75 procent op 1 juli 2001. Door de verlate invoering van de loonsverhoging krijgen de werknemers een eenmalige uitkering van 4 procent loon over de periode juli tot en met september.
Bron: Misset Horeca nr. 38 2000

In de nieuwe CAO zijn ook de hulpkrachten afgeschaft.
Werknemers zonder ervaring en opleiding worden ondergebracht in de functiegroepen 1 en 2 en krijgen maximaal twee of drie jaar het wettelijk minimum(jeugd)loon. Ze kunnen gebruikmaken van scholingsmogelijkheden en kinderopvang, en komen uiteindelijk in de CAO-schalen terecht. Werknemers in de genoemde functiegroepen, die zijn gebaseerd op het minimumloon, kunnen geen aanspraak maken op de zondagtoeslag.In de nieuwe CAO is ook afgesproken een meldpunt in te stellen voor klachten over de naleving van de CAO en is ontslagbescherming voor kaderleden van de bond opgenomen.
KHN verwacht dat met het CAO-akkoord ‘de goede arbeidsverhoudingen’ terugkeren en zegt erop te rekenen dat de vakbonden weer gaan meewerken aan belangrijke instroomcampagnes.Overigens zijn er geen problemen meer te verwachten met de subsidie aan leerbedrijven. De FNV Horecabond liet eerder weten opdracht te hebben gegeven die stop te zetten in verband met het uitblijven van een nieuwe CAO. Medio vorige week echter besloot het bestuur van het Fonds Bevor- dering Intreding (FBI), waar ook de bond in zit, dat de leerbedrijven gewoon hun subsidie krijgen.
Bron: Misset Horeca nr. 38 2000

Werkgevers en bonden weer aan tafel
Werkgevers en werknemers hervatten maandag de CAO-onderhandelingen. De werkgevers lieten de bonden (FNV Horecabond en CNV Bedrijvenbond) dinsdagmiddag weten mogelijkheden te zien om tot een akkoord te komen. Volgens CAO-woordvoerder Dirk Vreugdenhil van de werkgevers kunnen partijen er in één vergadering uit zijn. Hij wil echter niet zeggen of de werkgevers de eerder voorgestelde afschaffing van de zondagtoeslag willen laten varen. Wel dat het eindbod, waarop de onderhandelingen eerder stukliepen, onderhandelbaar is.
De reactie van de werkgevers komt na herhaalde toenaderingspogingen van de FNV Horecabond. Maandag adverteerde de bond op de voorpagina van De Telegraaf met de vraag: ‘Werkgevers, hoe laat gaan we vanavond aan tafel?’
De horecabranche zit als sinds begin juli zonder CAO. De FNV Horecabond heeft sindsdien ludieke acties gevoerd met als inzet het behoud van de zondagtoeslag. De bond gaf anderhalve ton uit aan actieadvertenties. Voorzitter Marchien Koster van de bond over de actiekosten: ‘Anderhalve ton is niet veel als je het vergelijkt met een dag staken van het personeel in de horeca. Dat kost ruim een miljoen.’
Het besluit van de werkgevers om verder te gaan praten komt op het moment dat de FNV Horecabond harde acties aan het voorbereiden was. Het plan om bedrijven te bezetten, werkonderbrekingen te houden en blokkades op te werpen kan vooralsnog worden afgeblazen.
Bron: Misset Horeca nr. 37 2000

Horecabond wil subsidie leerbedrijven stopzetten
De FNV Horecabond vindt dat leerbedrijven geen subsidie moeten krijgen, zolang er geen horeca-CAO is. De bond heeft het FBI (Fonds Bevordering Intreding) opdracht gegeven de subsidieverstrekking direct stop te zetten. Koninklijk Horeca Nederland (KHN) heeft geen goed woord over voor de actie van de bond en heeft het FBI verzocht gewoon te betalen.De gestrande CAO-onderhandelingen hebben gezorgd voor een nieuwe impasse in de verhoudingen tussen werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers. De FNV Horecabond vindt dat leerbedrijven geen subsidie mogen ontvangen als er op hun leerlingen geen normale CAO van toepassing is. De horeca-CAO liep begin juli af, de onderhandelingen over een nieuwe CAO waren toen al gestrand. Breekpunt was de zondagtoeslag waar de werkgevers vanaf willen. De FNV Horecabond grijpt het CAO-loze tijdperk aan om de werkgevers onder druk te zetten. Binnenkort komt het bestuur van het FBI bijeen om zich over de impasse te buigen. Komen partijen er niet uit, dan is de kans groot dat de rechter eraan te pas moet komen om een uitspraak over de subsidies te forceren.
Het niet uitbetalen van de subsidie zou zo’n 4000 bedrijven direct treffen. Leerbedrijven hebben op jaarbasis recht op maximaal 6.500 gulden subsidie als bijdrage in de loonkosten en de opleidingsinspanning. Het FBI keert de subsidie in twee keer uit. In oktober moeten de leerbedrijven de subsidie over de periode maart tot en met 31 augustus dit jaar ontvangen. Als het aan de FNV Horecabond ligt, krijgen ze dus geen cent.
KHN noemt, bij monde van directeur Jeu Claes, de actie van de bond ‘opportuun’ en ‘kinderachtig’. Hij vindt het geen pas geven dat de bond, nu de CAO-onderhandelingen vastzitten op andere fronten, de werkgevers de voet dwarszetten.

Afspraken
Bovendien zegt Claes dat er binnen het FBI al eerder afspraken zijn gemaakt over het dit jaar uitbetalen van de subsidies. Voorzitter Marchien Koster van de FNV Horecabond bevestigt dat, maar zegt dat dat is gebeurd in het licht van een nieuwe CAO, die van kracht zou zijn op het moment van uitkering. En dat is nu niet het geval.
Over de waarde van die afspraken valt volgens KHN niet te twisten. Maar mocht het toch tot uitkering van de subsidies komen, dan is daarmee de problematiek nog niet opgelost. Als er niet snel CAO-afspraken worden gemaakt, dan droogt de subsidiepot op. Immers in de CAO regelen de sociale partners de afdrachten die ondernemers moeten doen en waaruit de subsidies voor de leerbedrijven moeten worden betaald. Dat zou betekenen dat het FBI in april geen subsidie aan de leerbedrijven kan uitkeren over de periode september 2000/maart 2001. Jaarlijks gaat er voor 27 miljoen gulden aan leerbedrijfsubsidies om.
Bron: Misset Horeca nr. 36 2000

FNV in touw voor Chinezen
Om de problemen van Chinezen in Nederland, en speciaal binnen de Chinese horeca, op te lossen moet er een platform komen waarin Chinese belangengroepen met sociale partners en overheid samenwerken. Een voorstel van die strekking heeft de FNV Horecabond op tafel gelegd bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Het kabinet neemt Chinezen niet als doelgroep op in het integratiebeleid minderheden. Reden hiervoor is dat de tweede generatie Chinezen zich aardig weet te redden in het onderwijs en op de arbeidsmarkt.
De FNV Horecabond erkent dit, maar signaleert tegelijkertijd een enorme taalachterstand. Ondanks tal van initiatieven, onder meer vanuit Koninklijk Horeca Nederland, wil het maar niet lukken om de beslotenheid van de Chinese gemeenschap te doorbreken.
Bron: Misset Horeca nr. 35 2000

Bond voert acties op zondagen
De FNV Horecabond gaat vijf zondagen actie voeren bij verschillende typen horecabedrijven. De bond wil hiermee uiting geven aan haar onvrede over het verloop van de CAO-onderhandelingen. Vorige week kwamen de werkgevers met een finaal bod van 7,75 procent loonsverhoging (4 procent per 1 juli 2000 en 3,75 procent per 1 juli 2001), afschaffing van de zondagtoeslag, maar wel een compenserende toeslag, zodat werknemers die nu zondagtoeslag ontvangen er niet op achteruitgaan. Voor de bond is afschaffing van de zondagtoeslag onverteerbaar. Volgens een woordvoerster is de compensatie eenmalig en geldt die niet voor nieuwe werknemers.
Het startschot voor de acties werd woensdag in Rotterdam gegeven. 30 juli bezoeken de actievoerders in Amsterdam een vijfsterrenhotel. De verdere acties zijn gepland op 6 augustus, 13 augustus, 20 augustus en 27 augustus, waarbij respectievelijk een stationsrestaurant, een fastfoodrestaurant, een Zuid-Amerikaans restaurant en een wegrestaurant worden bezocht.
Bron: Misset Horeca nr. 29 2000

FNV Horecabond stelt ultimatum
De FNV Horecabond heeft de werkgevers een ultimatum gesteld tot maandag 17 juli om alsnog akkoord te gaan met het CAO-eindbod. Gaan de werkgevers vóór die datum niet met het bod akkoord, dan volgen er ‘hardere acties’, zo laat woordvoerster Monique Verkerk van de bond weten. De CAO-onderhandelingen werden twee weken geleden opgeschort, toen de bonden met een eindbod duidelijk maakten per 1 juli 2001 een loonsverhoging van 3,75 procent te willen en er niets voor te voelen de zondagtoeslag af te schaffen.
Sinds vorige week woensdag voerde FNV Horecabond ludieke en informatieve acties. Zo’n 600 bedrijven werden bezocht om leiding en personeel op de hoogte te stellen van de stand van zaken.
Bron: Misset Horeca nr. 28 2000

Afspraken over combinatie werk en privé
De FNV Horecabond wil in de nieuwe CAO afspraken maken over het combineren van werk en privé. Volgens de bond is dat nodig om er, gezien de krapte op de arbeidsmarkt, voor te zorgen dat de horeca aantrekkelijk blijft voor huidige en nieuwe werknemers.
Om werk en privé te combineren noemt 58 procent van de leden van de bond een vierdaagse werkweek als belangrijke mogelijkheid. De bond vindt dat werknemers, met name ouderen, de keuze moeten hebben om vier dagen per week te werken en gaat met die eis ook de onderhandelingen in. De bond legt tevens een looneis van 4 procent op tafel.
De aantrekkelijkheid van werken in de horeca moet ook worden vergroot door het verminderen van de werkdruk (de helft van de leden vindt die te hoog), het breder bekendmaken van de kinderopvangregeling en het bieden van scholing en loopbaanmogelijkheden.
De bond wil verder dat er een onafhankelijke klachtencommissie komt die optreedt tegen werkgevers die de CAO niet naleven. Uit FNV-onderzoek blijkt dat 61 procent van de leden klaagt over het feit dat de werkgever de CAO niet of slechts gedeeltelijk naleeft.
Overwerkvergoeding, arbeidstijden, toeslagen en roosters worden het vaakst genoemd als niet-nageleefde CAO-afspraken. Tot slot vindt de bond dat werknemers het recht moeten hebben om op bepaalde CAO-onderdelen te kiezen voor alternatieve invulling van de afspraken. In de vorige CAO was afgesproken dat uitsluitend de werkgever hiertoe het initiatief kon nemen.
Bron: Misset Horeca nr. 19 2000

Horeca cao-loos tijdperk in’
Kortzichtig en daarmee verantwoordelijk voor het CAO-loze tijdperk dat nu intreedt.’ Aldus bestempelt Koninklijk Horeca Nederland (KHN) de opstelling van de vakbonden bij de vorige week vrijdag gehouden onderhandelingen voor een nieuwe Horeca-CAO.
Ondanks een loonbod van 7,75 procent voor twee jaar, verbeterde scholingsmogelijkheden, een goed invaliditeitspensioen en de invoering van een klachtenprocedure om naleving van de CAO te stimuleren, is er opnieuw geen akkoord bereikt. Breekpunt is het voorstel van de werkgeversorganisatie om de zondagtoeslag af te schaffen voor nieuwe werknemers, terwijl de huidige werknemers hiervoor een compensatie krijgen.
De werkgevers waren aan de onderhandelingstafel verschenen na een uitnodiging van de FNV Horecabond die eerder de onderhandelingen afbrak. KHN wees de alternatieven van vakbondszijde als zijnde ‘niet realistisch en niet passend binnen het mandaat’ van de hand.
Bron: Misset Horeca nr. 31 2000

Goede kans op 4 procent meer loon’
Er is een grote kans dat de werkgevers akkoord gaan met een loonsverhoging van 4 procent. Dat zei een woordvoerster van de FNV Horecabond na afloop van de CAO-onderhandelingsronde die afgelopen maandag werd gehouden. De loonsverhoging dient als wisselgeld voor het plan van de werkgevers om de onderste drie loonschalen in de CAO te vervangen door één loonschaal gebaseerd op het minimumloon. De FNV Horecabond maakte een paar weken geleden al duidelijk dat dit voorstel alleen bespreekbaar is als werkgevers de geëiste loonsverhoging accepteren. De bond heeft inmiddels ten aanzien van de wijziging van de loonschalen een alternatief voorstel geformuleerd dat nog door de achterban moet worden goedgekeurd. Het plan wijkt in elk geval zodanig af dat de bond geen genoegen neemt met het feit dat werknemers zonder vakdiploma in de toekomst meerdere jaren voor het minimumloon moeten werken. Maandag wordt er verder onderhandeld. Partijen hopen op donderdag 29 juni een CAO-akkoord te bereiken.
Bron: Misset Horeca nr. 25 2000

Geen schot in cao-besprekingen
Er zit nog geen schot in de CAO-onderhandelingen. Vorige week donderdag kwamen werkgevers en bonden opnieuw bijeen, maar enig concreet resultaat hebben de besprekingen nog niet opgeleverd.
De werkgevers houden strak vast aan hun voorstel om de onderste drie loonschalen van het loongebouw te vervangen door één nieuwe loonschaal, gebaseerd op het wettelijk minimumloon. Instromers en niet-opgeleide werkkrachten in de horeca zouden drie tot vijf jaar volgens deze schaal gehonoreerd moeten worden. De bonden vinden dat bedoelde werknemersgroepen niet langer dan één jaar het wettelijk minimumloon mogen verdienen. Maandag 19 juni wordt er verder gepraat.
Bron: Misset Horeca nr. 24 2000

Bonden terug naar achterban
De FNV Horecabond wil alleen praten over een loonschaal op basis van het minimumloon als de werkgevers ingaan op een looneis van 4 procent. Dat zei CAO-onderhandelaar Ben Francooy (foto) van de FNV Horecabond na afloop van een onderhandelingsronde over een nieuwe horeca-CAO in hotel Jan Tabak in Bussum. Maandag lichtten de werkgevers hun voorstellen toe die ertoe moeten leiden dat er een loonschaal op basis van het wettelijk minimumloon komt voor onervaren instromers in de branche. Betrokkenen die wél opleidings- en scholingsmogelijkheden krijgen, zouden gemiddeld vier jaar lang het wettelijk minimumloon moeten verdienen.
Het minimumloon is momenteel van toepassing op hulpkrachten. Een situatie waar de bonden (FNV Horecabond en CNV Bedrijvenbond) juist vanaf willen, omdat ze minder verdienen dan vaste krachten die hetzelfde werk doen. Francooy kan zich voorstellen dat het minimumloon wordt uitbetaald aan uitsluitend onervaren instromers en dat maximaal voor een jaar.
De bonden willen overigens eerst met de achterban overleggen, alvorens op de voorstellen in te gaan. Op donderdag 8 juni praten de CAO-partijen verder. Dan komen ook de voorstellen van de bonden aan de orde, waaronder de looneis van 4 procent.
Bron: Misset Horeca nr. 22 2000

Afspraken over combinatie werk en privé
De FNV Horecabond wil in de nieuwe CAO afspraken maken over het combineren van werk en privé. Volgens de bond is dat nodig om er, gezien de krapte op de arbeidsmarkt, voor te zorgen dat de horeca aantrekkelijk blijft voor huidige en nieuwe werknemers.
Om werk en privé te combineren noemt 58 procent van de leden van de bond een vierdaagse werkweek als belangrijke mogelijkheid. De bond vindt dat werknemers, met name ouderen, de keuze moeten hebben om vier dagen per week te werken en gaat met die eis ook de onderhandelingen in. De bond legt tevens een looneis van 4 procent op tafel.
De aantrekkelijkheid van werken in de horeca moet ook worden vergroot door het verminderen van de werkdruk (de helft van de leden vindt die te hoog), het breder bekendmaken van de kinderopvangregeling en het bieden van scholing en loopbaanmogelijkheden.
De bond wil verder dat er een onafhankelijke klachtencommissie komt die optreedt tegen werkgevers die de CAO niet naleven. Uit FNV-onderzoek blijkt dat 61 procent van de leden klaagt over het feit dat de werkgever de CAO niet of slechts gedeeltelijk naleeft.
Overwerkvergoeding, arbeidstijden, toeslagen en roosters worden het vaakst genoemd als niet-nageleefde CAO-afspraken. Tot slot vindt de bond dat werknemers het recht moeten hebben om op bepaalde CAO-onderdelen te kiezen voor alternatieve invulling van de afspraken. In de vorige CAO was afgesproken dat uitsluitend de werkgever hiertoe het initiatief kon nemen.
Bron: Misset Horeca nr. 9 2000

Stuur factuur terug
Het Nederlands Horeca Gilde (NHG) adviseert zijn leden de pas ontvangen rekening van de SBH (Stichting Beheer Horecasecretariaten) voor het voldoen van de sociale fondsen (over 1998 en voorschot 1999) te retourneren. Volgens het gilde hebben de leden de rekening ten onrechte ontvangen omdat in de toelichting staat dat de factuur is bestemd voor werkgevers die onder de CAO voor de horeca- en aanverwante bedrijven vallen.
Leden van het NHG vallen niet onder die CAO, maar onder de eigen gilde-CAO. Het gilde verzoekt de leden tevens dispensatie aan te vragen van de sociale fondsen bij de LBC (Landelijke Bedrijfscommissie) in Zoetermeer. Feitelijk zijn de gildeleden namelijk gehouden aan het betalen van deze fondsen, omdat dit onderdeel van de horeca-CAO al algemeen verbindend was verklaard voordat het gilde met een eigen CAO op de proppen kwam. Het bestuur van het gilde vindt het echter onzin fondsen te betalen die zijn afgesproken op basis van een CAO die overeengekomen is door organisaties (onder meer Koninklijk Horeca Nederland) waar het gilde niets mee van doen heeft.
Bron: Misset Horeca nr. 31 1999

Rode oortjes CAO
Het Nederlands Horeca Gilde (NHG) en de vakbond LBV hebben een nieuwe CAO afgesloten. De collectieve arbeidsovereenkomst, die loopt van 1 juli dit jaar tot 30 september 2000, voorziet onder meer in een VUT- en een pensioenregeling en een loonsverhoging vanaf schaal 2 met 3 procent op 1 januari 2000 en 0,75 procent per 1 juli 2000 (de hoogte van loonschaal 1 wordt bepaald door het wettelijk minimumloon). Oproepkrachten krijgen per uur een toeslag van 500 procent als ze dit jaar werken met oud en nieuw.
Wie volgens NHG-voorzitter Wim Siemonsma altijd beweerde dat de NHG-CAO een a-sociale CAO is, zal bij het lezen ervan ‘rode oortjes ’ krijgen. Wat het VUT-verhaal betreft zegt hij dat de premie laag gehouden is: 0,5 procent van de loonsom. Dat kan omdat er relatief weinig vervroegd wordt uitgetreden in de branche. In de overeenkomst is ook afgesproken dat werkgevers (de leden van het NHG) de CAO verplicht aan het personeel moeten verstrekken. Dat kan geen bezwaar zijn, meent Siemonsma. Het boekje kost slechts 1,50 gulden.
Bron: Misset Horeca nr. 26 1999

KHN en horecabond FNV

Koninklijk Horeca Nederland
Pelmolenlaan 10
3447 GW Woerden
tel: 0348-489489/fax: 0348-289400

FNV Horecabond
Louis Armstrongweg 100
1311 RL Almere
tel: 036-5358500/fax: 036-5363397

Reageer op dit artikel