artikel

Looncontrole door het gak

Horeca

Het GAK heeft in de afgelopen periode actief looncontroles in de horeca verricht. Veel horecazaken is een naheffing en boete opgelegd. Aan de hand van het voorbeeld van cafébaas De Gom in Alkmaar wordt duidelijk welke problemen hierbij kunnen spelen.

Kroegbaas De Gom pacht al vijftien jaar een avondcafé in Alkmaar. Hoewel het financieel wellicht niet noodzakelijk is, staat hij bijna iedere avond en nacht achter de bar. Tot circa middernacht werkt hij doorgaans alleen. Pas daarna wordt het druk en heeft hij personele ondersteuning nodig.
In 1999 stelt de looninspecteur van het GAK een onderzoek in. De controle wordt uitgevoerd bij de administrateur van De Gom. Onderzocht worden onder meer de jaarstukken over de laatste vijf jaar, de grootboekadministratie, de kasboeken en de inkoopfacturen. Het café zelf bezoekt hij niet. Ook De Gom wordt niet gevraagd om een toelichting.
Uit de controle blijkt dat De Gom keurig heeft voldaan aan de Wet op de Identificatieplicht. De looninspecteur geeft vervolgens mondeling aan de administrateur te kennen dat alles in orde lijkt.

Boetes
Nadat vervolgens ongeveer acht maanden zijn verstreken, ontvangt De Gom opeens een brief van het GAK, waarin wordt gesteld dat hij de afgelopen jaren een aanzienlijk deel van het salaris zwart heeft uitgekeerd en hierover dus geen premies heeft afgedragen. Er wordt nagevorderd en beboet voor een totaalbedrag van circa ¦350.000,-. Het GAK meent dat een café in de opgegeven gewerkte uren nooit de omzet kan draaien die in de boeken staat vermeld. Via een eigen berekening wordt simpelweg vastgesteld dat er circa 30 uur per week zwart zou zijn uitbetaald. De premies worden met boetes over de laatste vijf jaar teruggevorderd.
De Gom is verbijsterd. Terwijl hij juist eerlijk in de boeken de omzet heeft aangegeven, nooit mensen zwart laat werken en zelf bijna altijd in de zaak aanwezig is, krijgt hij een boete van het GAK op grond van een onterecht vermoeden. De mogelijke gevolgen zijn enorm. Het besluit van het GAK wordt namelijk standaard doorgezonden aan de fiscus, waarbij het aannemelijk is dat ook de fiscus een naheffing en boetes zal opleggen.

Avondcafé
Na bestudering van de stukken blijkt al snel dat het GAK niet genoeg rekening heeft gehouden met het feit dat De Gom een avondcafé heeft. Het is algemeen bekend dat de avondcafés per uur een relatief hogere omzet draaien. Daarnaast blijkt het GAK er onvoldoende rekening mee te hebben gehouden dat De Gom zelf een groot deel van de tijd (alleen) in de zaak staat.Genoeg redenen een bezwaarschrift op te stellen.
Eerste punt van kritiek is dat het rapport op onzorgvuldige wijze tot stand is gekomen. Zo is De Gom zelf nooit door de inspecteur gehoord. Ook is de zaak nooit bezocht. Daarnaast lijkt het tegenstrijdig dat De Gom enerzijds wel voldoet aan de Wet op de Identificatieplicht, maar anderzijds personeel zwart in dienst zou hebben gehad.
Ook wordt gewezen op het feit dat het opleggen van een boete moet worden opgevat als een zogenaamde ‘criminal charge’. Dit betekent dat het besluit van de bedrijfsvereniging aan strengere eisen moet voldoen dan andere besluiten. Een gevolg hiervan is dat het GAK dient uit te gaan van onschuld totdat het tegendeel is bewezen. Daarnaast heeft de rechter meer vrijheid om het besluit van het GAK te toetsen.

Bewijsstukken
In de procedure is het van groot belang het standpunt van De Gom met bewijsstukken te onderbouwen. Zo worden verklaringen gevraagd van diverse personen die kunnen bevestigen dat De Gom altijd zelf in de zaak aanwezig is. Daarnaast wordt een kopie van de exploitatievergunning overgelegd, waaruit blijkt dat de zaak simpelweg niet op andere uren open mag zijn.
Het GAK is verder van mening dat De Gom de fooien niet goed in de boekhouding heeft verwerkt, waardoor ook hiervoor een boete is opgelegd. Dit is gebaseerd op de uitlatingen van twee oud-werknemers, die telefonisch door de inspecteur werden benaderd. Uit angst zelf in de problemen te komen, gaven zij aan dat ze nog nooit fooi hadden ontvangen. Hierdoor komt De Gom echter in de problemen.
De kroegbaas vraagt vervolgens alle oud-medewerkers of zij door de inspecteur zijn benaderd. Dit blijkt slechts bij twee personen het geval. Zij zijn bereid een aanvullende verklaring richting het GAK af te leggen, waarin ze de werkelijke gang van zaken ten aanzien van de fooien omschrijven. Op grond hiervan wordt dit punt opgelost.
De uitspraak over de boete en de navordering verwacht ik pas over enige tijd. Wel valt er uit het verhaal van De Gom iets te leren. Zo blijkt dat op grond van slechts vermoedens van de zijde van het GAK kan worden overgegaan tot het opleggen van naheffingen en boetes. Op een aantal punten is het van belang binnen uw eigen bedrijf na te gaan of een en ander kan worden voorkomen.

Met dank aan drs. D.S. van den Hoogen van Van den Hoogen Belastingsadviseurs.

Reageer op dit artikel