artikel

Belastingmaatregel van tafel

Horeca

De gewraakte, zogeheten nieuwe belastingmaatregel, die eind 2000 als een donderslag bij heldere hemel iedereen in en om bedrijfslunchend Nederland overviel, is van tafel. Mede dankzij Veneca en VNO-NCW is die maatregel nu op 6 november door het Ministerie van Financiën officieel teruggedraaid. Alles is weer zoals het was. Opluchting alom. De forfaitaire tarieven zijn geïndexeerd, wat een lichte verhoging betekent…

De 21ste december 2000 zal altijd een gedenkwaardige dag blijven, voor bedrijfscaterend Nederland. In het kader van de herziening van het loonbelastingstelsel 2001 kondigde het Ministerie van Financiën op die kortste dag van het vorig jaar officieel een nieuwe fiscale uitvoeringsregeling voor bedrijfslunches af. In die regeling werd afgestapt van de forfaitaire toerekening, die tot op dat moment had gegolden.

In plaats daarvan moest per 1 januari 2001 de zogeheten economische waarde, als zijnde loon in natura, als graadmeter gaan fungeren. Dat wil zeggen dat een lunchende werknemer loonbelasting zou moeten worden berekend over het verschil tussen de prijs die hij aan de kassa voor zijn gesubsidieerde bedrijfslunch neertelt en de waarde van die zelfde lunch (of diner, lees dus eigenlijk ‘maaltijd’), zou die in de horeca genoten zijn. De bedoelde economische waarde zou je dus kunnen zien als het verschil tussen zeg maar de ‘kantine-waarde’ en ‘horeca-waarde’ van de genoten maaltijd op het werk. Nog afgezien van het feit dat het zeer moeilijk vast te stellen is, wat dan die ‘horeca-waarde’ exact zou moeten zijn, leverde de nieuwe belastingmaatregel twee grote problemen op.

Paniek
De nieuwe maatregel betekende heel veel administratieve rompslomp voor de catering, zowel uitbesteed als in eigen beheer, als ook voor de werkgever. Dus ook kostenverhoging. En ook de consumerende werknemer was met de nieuwe maatregel opeens aanzienlijk duurder uit dan met de oude, forfaitaire toerekening. Kortom: paniek alom. Letterlijk. En verontwaardiging. Ook bij de Veneca, die onmiddellijk een brief schreef aan het ministerie van financiën, gevolgd door het nodige lobbywerk, in nauwe samenwerking met VNO-NCW.

Volgens de Veneca vormde de nieuwe maatregel zelfs een regelrechte bedreiging voor het bestaansrecht van het professionele bedrijfsrestaurant (een aantal bedrijven heeft inderdaad besloten op te houden met catering van hun werknemers). Bovendien vond de Veneca de nieuwe maatregel discriminerend richting uitbestede catering. En, de Veneca legde er de nadruk op dat er per dag maar liefst 4,5 miljoen Neder/medelanders op het werk eten.

Met andere woorden: Een goede lunchregeling was en is van groot maatschappelijk belang, mede vanwege het belang van een goede hygiëne (moet ook betaald worden) en de sociale rol die het bedrijfsrestaurant vervult. Verder signaleerde de Veneca ook nog een aantal bijkomende onduidelijkheden aan de nieuwe maatregel, zoals bijvoorbeeld de vraag of een werkgever alle (meer)kosten wel of niet geheel voor eigen rekening zou mogen nemen.

Open oor
In Den Haag ging de belastingtechnische commissie Thunnissen- De Waard met de opmerkingen van VNO-NCW en Veneca aan de slag. Dat resulteerde in het terugdraaien van de nieuwe maatregel; wat officieel op 6 november rond kwam.De Veneca zegt blij te zijn dat het ministerie een open oor heeft gehad voor de argumenten uit de samenleving en spreekt van een compliment richting commissie Thunissen/De Waard – met name aan het adres van commissielid Jannie Kamp. ‘Een compliment dat ons zelf geldt is misschien dat wij geen stemming hebben gemaakt, maar gekozen hebben voor verstandig overleg’, aldus de Veneca.

De regeling

Met terugwerkende kracht is nu dus de volgende regeling van toepassing op het hele jaar 2001:Alsof de nieuwe maatregel nooit heeft bestaan geldt voor de lunch de fiscale forfaitaire bijtelling van 1,75 euro (fl 3,86) en voor de warme maaltijd (of diner) een bijtelling van 3,35 euro (7,50 gulden).En voor 2002 geldt: Met ingang van 1 januari 2002 worden de forfaitaire bedragen op basis van indexering verhoogd tot respectievelijk 1,85 en 3,50 euro.Kortom: U kunt dus als het ware gewoon doen alsof de nieuwe, nu herziene maatregel nooit heeft bestaan.

Reageer op dit artikel