artikel

Akkoord CAO contractcatering

Horeca

Het principeakkoord over een nieuwe CAO in de contractcatering is goedgekeurd door de CAO-commissie van FNV Catering. Hiermee komt er schot in het definitief vaststellen van de nieuwe arbeidsovereenkomst. De gezamenlijke vakbonden en werkgeversorganisatie Veneca bereikten het principeakkoord na lang onderhandelen op maandag 22 mei.
Bekijk hier de volledige tekst van het principe-akkoord…

*Looptijd:
De CAO heeft een looptijd van 1 april 2006 tot 1 april 2008.

*Loonsverhogingen:
In juli dit jaar eenmalig 0,25 % uitkering en een structurele loonsverhoging van 1,5 % op 1 juli 2006 en 1,75 % op 1 april 2007 bij elkaar dus 3,25 %.

* Contractswisselingen en bezuinigingen:
Bij contractswisseling treden alle betrokken medewerkers op locatie in dienst bij de overnemende cateraar en gaan zij ‘één op één’ over.

Als het noodzakelijk is dat er een urenvermindering of functieverlaging moet plaatsvinden, moet de overnemende partij een aanvullingsregeling betalen.

De aanvullingsperiode bij contractswisseling en/of contractswijziging is 2,5 jaar. In de eerste 2 jaar wordt het eerste kwart van de periode 100 % aangevuld, vervolgens een kwart 75 %, dan 50 % en als laatste nog 25 %. Bij lange dienstverbanden kan hier nog een half jaar met 25 % aanvulling aan toegevoegd worden.

Plaatsing in een lagere functiegroep is alleen mogelijk in de naastliggende lagere functiegroep. Krijgt de medewerker naast functieverlaging ook te maken met urenvermindering dan zal de daling van het inkomen nooit lager zijn dan:

Maximaal 10% bij functiegroep 2 en 3;
Maximaal 15% bij functiegroep 4;
Maximaal 20% bij functiegroep 5 en hoger..
Er komt een landelijke toetsingscommissie in geval van een geschil.
Werkgevers en werknemers maken zich sterk om met betrekking tot het ontslagrecht bij de overheid een uitzondering voor de contractcateringbranche te bewerkstelligen.

’Vut-regeling:
De huidige VUT-deelnemers alsmede de werknemers tot en met geboortejaar 1946 kunnen uittreden conform de huidige VUT-regeling.

De uittreedleeftijden voor de geboortejaren 1947 t/m 1949 worden als volgt:
1947: 61,5 jaar.
1948: 62,5 jaar.
1949: 63 jaar
1950 t/m 1953: 63 jaar.
Premievrijval:De Premie per 1-1-2006 wordt verlaagd en als volgt vastgesteld: werkgevers naar 2,08%; werknemers naar 1,2%

Verder komt er per 1-1-2008 een bijspaarmogelijkheid, waarbij zowel werkgeverzijde als werknemerszijde maximale inspanningen zullen plegen om beide tot een maximum.
van 1% bij te dragen in een regeling die voor de hele sector geldt.
*ORT in de bedrijfscatering:
De toeslag zoals opgenomen in de matrix voor werken op onregelmatige uren in de bedrijfscatering van 18.00 tot 22.00 uur wordt gewijzigd in 10 %.

Werknemers die in een vast rooster op deze uren werkzaam zijn, of zullen zijn en vóór 1 april 2006 in dienst waren krijgen een persoonlijke toeslag ter hoogte van het verschil in de ORT.

De persoonlijke toeslag behoort tot het brutoloon. Deze persoonlijke toeslag loopt tot 2011. In 2011 maken partijen afspraken over de afbouw van deze persoonlijke toeslag.

*Roostervrije dagen:
De na ingangsdatum van deze CAO toegekende roostervrije dagen, welke aan het eind van een kalenderjaar nog niet zijn genoten vanwege arbeidsongeschiktheid of om niet aan werknemer toe te rekenen operationele redenen, worden voor wat betreft de verjaring gelijkgesteld met vakantiedagen. Deze afspraak wordt opgenomen in een protocol en lopende de CAO-periode in de Vakraad vastgesteld. Binnen een termijn van 6 maanden wordt de regeling effectief.

*Roostervrije dagen 5-ploegendienst:
Werknemers, nieuw in de branche, werkzaam in de 5-ploegendienst werken 33,6 uur per week en hebben recht op ORT. De roostervrije dagen worden verdisconteerd in het rooster. Voor zittende medewerkers worden op bedrijfsniveau door de ondernemingsraad afspraken gemaakt over de toekenning van de 13 roostervrije dagen. Directie en OR kunnen binnen de volgende kaders afspraken maken die toegesneden zijn op de betreffende locatie:

a. De 13 roostervrije dagen inroosteren in het weekrooster
b. De 13 roostervrije dagen vaststellen conform artikel 22.
c. Per kalenderjaar eenmalig uitbetalen van 5,85 % van het bruto jaarloon.

Voor de berekening van toeslagen voor de verschillende roosters wordt de betreffende matrix voor ORT toegepast.

*Verlof:
De mogelijkheid tot betaald zorgverlof wordt verruimd van 5 naar 8 dagen waarvan de eerste 3 dagen 95% en de overige 5 dagen 70% van het loon wordt doorbetaald.Buitengewoon verlof: Bij een 40-jarig huwelijksfeest van de werknemer heeft hij eveneens recht op 1 dag verlof.

*Inflightcatering:
Er wordt geen afbouw van ploegentoeslag (artikel 45) doorgevoerd indien er slechts sprake is van geringe afwijkingen in diensten vanwege seizoenwerken in de dienstregeling bij de opdrachtgever.

In een protocol wordt verder opgenomen dat een aantal begrippen, zoals nachtdienst, overwerk en roosters geherdefinieerd moeten worden.

*FBS-premie:
De bijdrage aan FBS (Fonds bevordering Sociale Verhoudingen) zal worden aangepast vanwege verlaging van de berekeningsgrondslag.

Gelet op de realisatie van FBS zal de verhoging, bij paritaire verdeling 0,07% bedragen. Afspraken uit het Arboplusconvenant omtrent de WIA, arbeidsmarkt en positie jeugdigen, leeftijdsfase bewust personeelsbeleid, kinderopvang en het thema arbeidsongeschiktheid worden opgenomen in een protocol en tijdens de CAO-periode verder uitgewerkt.