artikel

Tien vragen over de Arbowet

Horeca

Naast de nieuwe Arbeidstijdenwet, is er ook een nieuwe Arbowet van toepassing. Net als bij de Arbeidstijdenwet, worden ook in de Arbowet zwaardere verantwoordelijkheden gelegd bij werkgevers en werknemers.

1. Waarom is er een Arbowet?
De arbowet regelt de arbeidsomstandigheden in bedrijven. Het doel is het werken veiliger, hygiënischer en fysiek minder belastend te maken. Uiteindelijk zal dit tot lager verzuim en minder instroom in de WAO moeten leiden. Met ingang van 1 januari 2007 is er een nieuwe Arbowet van kracht.

2. Waarom is de Arbowet gewijzigd?
De wijzigingen in de Arbowet moeten leiden tot:

 • betere arbeidsomstandigheden op de werkvloer;
 • meer draagvlak voor het arbobeleid binnen een onderneming;
 • meer maatwerk en verantwoordelijkheid voor werkgevers en werknemers;
 • betere aansluiting bij het niveau van Europese regelgeving;
 • minder administratieve lasten voor het bedrijfsleven;
 • bredere inzet van de Arbeidsinspectie, waarbij de preventieve kant van de handhaving meer in beeld komt;
 • minder regels en minder administratieve lasten voor het vrijwilligerswerk, terwijl de wettelijke bescherming bij ernstige risico’s blijft bestaan.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

3. Hoe regelt de Arbowet dat?
In de Arbowet zoals die per 1 januari 2007 van toepassing is, worden zwaardere verantwoordelijkheden gelegd bij werkgevers en werknemers. Er komt per sector een Arbocatalogus met gesneden normen, regels en voorschriften. De Arbowet schrijft niet meer tot in detail voor aan welke eisen ondernemingen moet voldoen. In zogenoemde ‘doelvoorschriften’, is opgenomen wat het beschermingsniveau moet zijn.

4. Wat moet er in de Arbocatalogus staan?
In de Arbocatalogus leggen vakbonden en werkgeversorganisaties per sector de afspraken vast. Bedrijven zoeken daarin op op welke manier en met welke middelen zij hun werknemers voldoende kunnen beschermen. De betrokken partijen krijgen drie jaar de tijd om een Arbocatalogus op te stellen. De bestaande voorschriften in het Arbobesluit blijven tot die tijd gewoon van kracht.

5. Wat is de taak van de Arbeidsinspectie?

 • De Arbeidsinspectie controleert. Dit gebeurt op basis van de wet, Arbocatalogi, Arboconvenanten en praktijkrichtlijnen.
 • De Arbeidsinspectie geeft speciale sectorbrochures uit waarin staat waar de Arbeidsinspecteurs bij controles op moeten letten en welke wettelijke regels daarbij horen.

6. En het arbeidsomstandighedenspreekuur, wat gebeurt daarmee?
Het arbeidsomstandighedenspreekuur vervalt als verplichte taak van de Arbodienst. Werkgever en werknemers moeten samen overleggen over de invulling hiervan. Werknemers krijgen toegang tot een arbeidsdeskundige. Dit kan iemand zijn van de Arbodienst, maar ook de preventiemedewerker.

7. Wat verandert er voor de werkgever?

 • Werkgevers met minder dan 25 werknemers mogen zelf als preventiemedewerker optreden.
 • Ook hoeven deze werkgevers hun RI&E niet meer te laten toetsen door de arbodienst. Voorwaarde is wel dat een, voor de branche goedgekeurde, RI&E wordt gebruikt.
 • Niet alle arbeidsongevallen hoeven meer aan de Arbeidsinspectie te worden gemeld. Er is nog wel een meldingsplicht voor dodelijke ongevallen en ongevallen die leiden tot blijvend letsel of ziekenhuisopname.
 • De verplichte jaarlijkse schriftelijke rapportage aan de OR over het gevoerde arbobeleid is vervallen.

8. Hoe zit het met vrijwilliger?
Vrijwilligers vallen niet meer onder de Arbowet. De regels uit het Arbobesluit voor ernstige arbeidsrisico’s zijn nog wel van toepassing op vrijwilligers. Denk hierbij aan valgevaar of het werken met gevaarlijke stoffen.

9. Zijn er sancties?
Als er niet voldaan wordt aan de regels, kan de Arbeidsinspecteur een boete opleggen. De maximale boetes zijn verdubbeld. Ook werknemers die de arboregels overtreden kunnen nu in aanmerking komen voor een boete.

10. Waar kan ik nog meer informatie halen?
De website van de brancheorganisatie van arbodiensten biedt veel informatie. Ook op Arbo.nl is veel te vinden. Uiteraard is er een Startpagina met gegevens over bedrijven die actief zijn in deze sector. Ten slotte biedt ook het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid meer informatie.

Reageer op dit artikel