artikel

Kan ik mijn bedrijf voordelig doorschuiven?

Horeca

Kan ik mijn bedrijf fiscaal geruisloos – en dus voordelig – doorschuiven aan een van mijn medewerkers? Dit is mogelijk mits aan een reeks voorwaarden voldaan wordt. De medewerker moet bijvoorbeeld drie jaar in dienst zijn.

Kan ik mijn bedrijf voordelig doorschuiven?

Sinds 1 januari 2002 is een nieuwe wettelijke regeling van toepassing die het mogelijk maakt om werknemers fiscaal geruisloos toe te laten treden tot de onderneming. Dat kan belangrijke voordelen met zich meebrengen. Fiscaal geruisloos doorschuiven houdt namelijk in dat u over de verkoopwinst fiscaal niet hoeft af te rekenen. Mogelijk levert dit u duizenden euro’s voordeel op.

Een overname door een werknemer komt geregeld voor. Deze kan ingegeven worden door opvolgingsperikelen of door de wens om uitstekende werknemers te binden. Besef wel dat de nieuwe wettelijke regeling alleen van toepassing is op ondernemers met een eenmanszaak, een VOF of een Maatschap. Alleen zij die winst uit onderneming belast zien worden met inkomstenbelasting, komen er voor in aanmerking.

Dienstverband
Een van de andere voorwaarden om voor fiscaal geruisloos doorschuiven in aanmerking te komen, is dat de betreffende werknemer, voordat hij toetreedt tot de onderneming, tenminste 36 maanden – fulltime of parttime – werkzaam is geweest in die onderneming. Bij langdurige ziekte of bij het overlijden van de overdragende ondernemer hoeft aan die termijn niet te worden voldaan.

Beide partijen zullen het verzoek in de aangifte inkomstenbelasting kenbaar moeten maken. Van de regeling mag alleen gebruik worden gemaakt als de werknemer de onderneming ook daadwerkelijk voortzet. Als hij besluit om het bedrijf binnen 3 jaar te stoppen, dan is de doorschuiffaciliteit niet van toepassing en zal de overdragende ondernemer alsnog moeten afrekenen. Daarom is het belangrijk dat u hier in het verkoopcontract heldere afspraken over maakt. Anders zou u als verkoper in uw eentje kunnen opdraaien voor een forse fiscale claim.

Niet staken
De ondernemer die zijn onderneming fiscaal geruisloos overdraagt, wordt geacht zijn onderneming – of het betreffende deel daarvan – niet te hebben gestaakt. De werknemer zal als hij aan de voorwaarden voldoet, recht hebben op diverse ondernemingsfaciliteiten zoals bijvoorbeeld de zelfstandigenaftrek en de mogelijkheid tot het vormen van een oudedagsreserve. Tevens kan hij investeringsaftrek claimen.

Van belang is echter tevens dat de overnemer de activa en passiva van de onderneming fiscaal waardeert op de boekwaarde bij overdracht. De afschrijvingen in de toekomst zijn per slot van rekening afhankelijk van deze boekwaarden en niet van de werkelijke waarde van de onderneming. Men kan feitelijk stellen dat de overnemer voor de belastingheffing in de plaats is getreden van de overdrager.

Natuurlijk zal de overdrager de werkelijke waarde van de onderneming vergoed willen zien. Hij zal dus ook een vergoeding wensen te ontvangen voor de eventuele stille reserves en goodwill. Het is financieringstechnisch voordelig om, indien mogelijk, deze faciliteit toe te passen. De overdrager hoeft namelijk fiscaal niet af te rekenen over de verkoopwinst. Dit voordeel heeft ook zijn weerslag op de te betalen prijs.

Financier inlichten

Wanneer u gebruik wilt maken van de faciliteit van het fiscaal geruisloos doorschuiven, dan heeft dat zijn weerslag op de aankoopprijs en de prognoses. Bespreek dit met de eventuele financier van de transactie zodat onduidelijkheden worden voorkomen.

Reageer op dit artikel