artikel

Politieke standpunten horecaonderwerpen

Horeca

De politieke partijen voeren verhitte debatten in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezing op 12 september. De crisis, onderwijs, zorg. In de grote debatten zijn dit de onderwerpen waarop de lijsttrekkers elkaar bespelen. Maar hoe staat het met de horeca? Wij vroegen de tien grootste partijen naar hun standpunten over de horeca in de vorm van gerichte vragen. Op VVD, PVV en ChristenUnie na deden alle partijen mee. Hieronder een overzicht om een goed beeld te krijgen over de politieke voorkeuren.

Politieke standpunten horecaonderwerpen


1. In de helft van alle cafés wordt gerookt. Moet het rookverbod strenger worden gehandhaafd? Zo ja hoe? Wie financiert dat? Wat vindt uw partij van het handhavingsbeleid van de minister

GroenLinks

GroenLinks vindt dat wanneer er een rookverbod geldt, dit ook moet worden gehandhaafd. Dat betekent natuurlijk ook dat de Voedsel- en Warenautoriteit capaciteit voor moet hebben.

SP

Dat roken slecht is voor de gezondheid is alom bekend. Mensen hebben recht op een rookvrije werkplek en daarom is de SP een voorstander van het rookverbod, met uitzondering van de kleine cafés. Afspraken moeten worden nagekomen en daarom moet er beter gehandhaafd worden. De handhaving gebeurt door de Voedsel en Waren Autoriteit en wordt gefinancierd door de overheid.

CDA

Het rookverbod moet zeker strenger worden gehandhaafd. Allereerst is het CDA nooit voorstander geweest van de versoepeling van het rookverbod voor eenmanszaken met een oppervlakte kleiner dan 70m2. Het CDA is voor een volledig rookverbod in alle horecagelegenheden. Het CDA heeft de minister meerdere malen verzocht harder op te treden en strenger te handhaven. De NVWA moet hier voldoende toe worden uitgerust en streng toezien op de handhaving. Het is goed dat de boetes bij overtreding van het rookverbod zijn verdubbeld en het is goed dat er een ‘3 strikes you’re out’ principe wordt gehanteerd. Horeca-eigenaren moeten weten dat bij drie overtredingen de vergunning wordt ingetrokken. Ten slotte in het handhaven van het rookverbod een verantwoording van iedereen.

SGP

De SGP staat een krachtig ontmoedigingsbeleid van tabak voor. Daarom wil de SGP dat het rookverbod in de horeca blijft gelden en dat dit strenger gehandhaafd wordt.

Partij voor de Dieren

Partij voor de Dieren vindt dat het rookverbod in de horeca strenger gehandhaafd moet worden, door en op kosten van de overheid.

PvdA

Ja. Het rookverbod moet strenger worden gehandhaafd. De Voedsel- en Warenautoriteit moet genoeg handhavers hebben om goed te controleren. Dat is nu helaas niet het geval. De PvdA investeert dan ook in preventie en handhaving van roken en het rookverbod.

D66

D66 is voorstander van een tabaksontmoedigingsbeleid. Het rookverbod moet wat ons betreft streng worden gehandhaafd. De ingevoerde uitzondering voor kleine café’s is een verkeerd signaal. Het leidt tot oneerlijke concurrentie en is slecht voor de gezondheid. D66 wil dat terugdraaien.

VVD

Geen informatie ontvangen

PVV

Geen informatie ontvangen

ChristenUnie

Geen informatie ontvangen


2. Moet de horeca gratis kraanwater aanbieden, zoals GroenLinks dat wil?

GroenLinks

GroenLinks wil dat het verstrekken van kraanwater in de horeca bij een maaltijd, flesje wijn of kopje koffie normaal wordt. Een kwestie van service, zoals dat in veel landen heel gebruikelijk of zelfs verplicht is. Bijvoorbeeld in Frankrijk, Amerika en Portugal. Flessen bronwater zijn namelijk erg slecht voor het milieu. De productie, verpakking en het transport van flessen water zorgt voor 500 tot 1300 keer zo veel CO2-uitstoot als eenzelfde hoeveelheid kraanwater. Ook wordt tot vier keer meer water verspild bij de productie van gebotteld water, en dat in een tijd van waterschaarste. Bovendien komen de plastic flessen op de vuilnisbelt, of nog erger, in de natuur terecht. GroenLinks wil de horecaondernemers niet in de problemen brengen en is in gesprek met Koninklijke Horeca Nederland om de zorgen die worden geuit mee te nemen.

SP

Het wel dan niet gratis aanbieden van kraanwater in de horeca is een keuze die gemaakt hoort te worden door de ondernemer. Wel juicht de SP het toe als de ondernemer het aanbiedt aan de klant wanneer deze erom vraagt.

CDA

Het CDA laat het aan horecaondernemingen zelf om te beslissen over het aanbieden van gratis kraanwater.

SGP

De SGP vindt het geen taak van de overheid om ondernemers voor te schrijven of zij al dan niet gratis kraanwater moeten aanbieden. Het is de keuze van ondernemers in de horeca zelf of zij zich hierop positief willen onderscheiden ten opzichte van andere ondernemers.

Partij voor de Dieren

De Partij voor de Dieren zou graag zien dat er in alle horeca kraanwater besteld kan worden, maar dat hoeft niet gratis te zijn. Er mag best voor de service betaald worden.

PvdA

Nee. Dat is aan de ondernemer en daar gaan wij als politiek niet over.

D66

Voor D66 is dit een thema wat consumenten en ondernemers zelf kunnen regelen. Mensen stemmen met hun voeten en gaan naar een ander café of restaurant als de geleverde service hen niet bevalt.

VVD

Geen informatie ontvangen

PVV

Geen informatie ontvangen

ChristenUnie

Geen informatie ontvangen


3. Moet de grens voor zwak-alcoholische dranken landelijk van 16 naar 18 jaar?

GroenLinks

GroenLinks is er voor dat de leeftijdsgrens van 16 jaar voor licht alcoholische dranken wordt verhoogd naar 18 jaar omdat gebruik van alcohol schadelijk is voor de ontwikkeling van jongeren.

SP

SP vindt dat er een scherper ontmoedigingsbeleid moeten worden gevoerd vanwege de hersenschade door het drinken van alcohol. Daarom willen we dat aan jongeren onder de 18 jaar geen alcohol verkocht wordt.

CDA

Ja! Het CDA is altijd voorstander geweest van het zogenaamde experimenteerartikel, waardoor gemeenten zelf konden experimenteren met een verhoogde minimumleeftijd. Helaas is dit artikel uit de Drank- en Horecawet geschrapt en heeft een CDA-amendement hiervoor geen meerderheid gekregen.

Inmiddels weten we al jaren dat alcoholgebruik de jonge hersenen aantast. De hersenen ontwikkelen zich tot ongeveer het 24e levensjaar. Ook blijkt dat het gedeelte van de hersenen dat gaat over denken, plannen, remmingen en beheersing van emoties (de prefontale cortex) bij jonge tieners kleiner is dan bij volwassenen. Dit leidt ertoe dat ze minder geremd zijn en het gevaar op overmatig alcoholgebruik groter is. Ze voelen dronkenschap, in tegenstelling tot volwassenen, niet aankomen waardoor ze ineens van de kaart zijn.

Daarnaast maken de twee leeftijdsgrenzen die we nu kennen de handhaving onnodig ingewikkeld. We geven als overheid een dubbel signaal aan jongeren; vijf bier op je zestiende is toegestaan, maar vijf mixdrankjes mag nog niet. Dit terwijl je per saldo een zelfde hoeveelheid alcohol binnenkrijgt. Aan de handhaving heeft het de laatste jaren nogal geschort. Met het verschuiven van de handhaving naar de gemeenten ontstaat een nieuwe situatie die kansen biedt voor een striktere handhaving.

Van de overheid mag worden verwacht dat zij heldere grenzen stelt en deze dan ook handhaaft. Het CDA heeft daarom samen met CU, SGP, PvdA en PvdD een initiatiefwet ingediend waarmee de leeftijdsgrens wordt verhoogd van 16 naar 18 jaar.

SGP

De SGP wil inderdaad dat de landelijke leeftijdsgrens voor zowel zwak-alcoholhoudende als sterke drank 18 jaar wordt.

Partij voor de Dieren

Ja, de Partij voor de Dieren wil investeren in de preventie van alcoholgebruik, om zo fysieke en materiële schade van het gebruik te beperken. Een belangrijk onderdeel van preventiebeleid is het verhogen van de leeftijdsgrens naar 18 jaar, ook volgens GGZ Nederland.

PvdA

Ja. Een van de grootste bedreigingen van de gezondheid is het alcoholmisbruik onder jongeren. Ouders hebben hierin de eerste en grootste verantwoordelijkheid. Winkeliers en horeca die verstrekken aan mensen onder de leeftijdsgrens of doorschenken bij dronkenschap, worden fors beboet. Gemeenten worden ondersteund bij hun handhaving en preventietaken. De PvdA wil daarom dat de leeftijdsgrens ook voor zwakalcoholische dranken van 16 naar 18 jaar gaat

D66

D66 wil de huidige alcoholleeftijd van 16 jaar handhaven. Wij zetten wel in op betere voorlichting over alcoholgebruik en de gevolgen daarvan om jongeren weerbaar te maken. Daarnaast willen we een striktere handhaving van de nu al geldende regelgeving, zoals het verbod op alcoholverkoop aan kinderen onder de 16 jaar en het verbod op doorschenken aan mensen die al dronken zijn.

VVD

Geen informatie ontvangen

PVV

Geen informatie ontvangen

ChristenUnie

Geen informatie ontvangen


4. Wat doet uw partij aan de snel groeiende leegstand van winkel- en horecapanden in winkelgebieden?

GroenLinks

GroenLinks maakt zich zorgen om de groeiende leegstand. Alleen de grote ketens blijven over. Steeds meer winkelstraten zijn exacte kopieën van elkaar. Daarom is GroenLinks voor sociale winkelhuur: een lagere huur voor die kleine zelfstandige detaillist die een uniek aanbod heeft. De sociale winkelhuur kan ook ingezet worden om kruideniers, cafés en kleine supermarkten in stand te houden in dunbevolkte gebieden.

SP

Om de groeiende leegstand een halt toe te roepen is de SP onder andere tegen de opkomst van grote winkelcentra aan de rand van gemeenten en langs doorgaande wegen. Dit leidt tot leegloop in de stads- en dorpcentra en tot verloedering en verschraling van het winkelaanbod. Het vertrek van winkels zorgt er ook voor dat er minder klandizie is voor de horecagelegenheden in deze gebieden. De SP wil koste wat kost voorkomen dat grote delen van het platteland, maar ook veel buurten in steden, veranderen in plekken waaruit alle levendigheid is verdwenen. Bedrijvigheid is essentieel voor de sociale cohesie, leefbaarheid en het welzijn voor de bewoners in een buurt of een dorp.
Daarnaast zijn het zware tijden voor winkeliers en horeca-ondernemers. Bedrijven staan op omvallen en het consumentenvertrouwen is laag. Doordat steeds meer bedrijven hun deuren sluiten ontstaat veel leegstand. SP-Kamerlid Sharon Gesthuizen lanceerde daarom deze week vijf snelle stappen die in ieder geval gezet moeten worden door de nieuwe regering.

1 In gang zetten van een nationaal investeringsprogramma, voor de bouw van woningen en wegen, ziekenhuizen en scholen, onderhoud en energiebesparing.
2 Eerlijker verdelen van de lasten voor het doorbetalen van ziek personeel voor kleine bedrijven. Die zijn nu terughoudend om mensen in dienst te nemen, vanwege hoge kosten bij ziekte van hun personeel.
3 Opknippen van aanbestedingen om kleine en middelgrote bedrijven meer kans te geven bij grote overheidsaanbestedingen. Nu gaan de grote jongens lopen met de meeste opdrachten.
4 Paal en perk stellen aan oneerlijke handelspraktijken, zoals misleiding en bedrog. Veel ondernemers zijn daar nu de dupe van – en met hen hun personeel.
5 Oprichting van een Nationale Investeringsbank om MKB-bedrijven te helpen om te investeren in goede ideeën voor innovatieve investeringen. Bij bestaande banken kunnen veel ondernemers nu nauwelijks geld lenen.

CDA

Het CDA wil bespoedigen dat leegstand kan worden opgelost door het slechten van drempels voor herbestemming. Gemeenten kunnen hierin een belangrijke rol spelen, omdat elk gebied anders is. Een oplossing op maat is daarom belangrijk.

SGP

Wij willen meer flexibiliteit in de regels, bijvoorbeeld op het gebied van het (tijdelijk)  kunnen ombouwen van panden naar een andere vorm van bestemming. Daarnaast wil de SGP een grotere bewustheid van gemeenten bevorderen dat nieuwbouw niet altijd de oplossing is, maar dat ook bestaande panden gebruikt kunnen worden.

Partij voor de Dieren

De leegstand van kantoren, winkel- en horecapanden in Nederland blijft maar toenemen. In plaats van nieuwbouw moeten leegstaande gebouwen via renovatie en herontwikkeling nieuw leven worden ingeblazen. Bovendien werkt de Partij voor de Dieren aan een snelle revitalisering van de Nederlandse economie, gericht op economische ontwikkeling in plaats van ongelimiteerde economische groei.

PvdA

Door de toenemende leegstand van horeca- en winkelpanden neemt de leefbaarheid van centrumgebieden af. De PvdA wil dat er een gezamenlijke aanpak komt om de leegstand aan te pakken. De overheid (op alle niveaus), eigenaren van panden, ondernemers moeten de handen ineen slaan en een aanvalsplan maken met als doel panden versneld te transformeren. Daarbij zet de PvdA middelen in uit het stads- en dorpsvernieuwingsfonds.

D66

Leegstand in winkelgebieden is slecht voor de uitstraling van een stad of dorp. Om te bereiken dat enkel naar behoefte gebouwd wordt, wil D66 dat gemeenten, maar ook middenbestuur en rijk betere regie voeren en perverse prikkels wegnemen.

VVD

Geen informatie ontvangen

PVV

Geen informatie ontvangen

ChristenUnie

Geen informatie ontvangen


5. Moet de verhoging op het btw-tarief op alcoholische dranken (van 19 naar 21 procent) per 1 oktober worden teruggedraaid?

GroenLinks

GroenLinks is voor belastingverlaging op arbeid. Daarmee houden mensen elke maand geld over en het is bovendien erg goed voor de werkgelegenheid: werken wordt weer lonend. GroenLinks is daarom wel voor een hogere btw op consumptie. Alcoholische dranken hoeven daarvan niet uitgezonderd te worden. In het Lenteakkoord heeft GroenLinks er voor gezorgd dat de BTW verhoging niet plaats zou vinden op de dagelijkse boodschappen.

SP

Ja, de verhoging van het btw-tarief waartoe de partijen in het ‘Kunduz-akkoord’ (VVD, CDA, D66, GroenLinks, ChristenUnie) hebben besloten is slecht voor het midden- en kleinbedrijf en voor de economie. Deze verhoging moet worden teruggedraaid.

CDA

De btw-verhoging van 19 naar 21% maakt onderdeel uit van het Lenteakkoord. Door middel van het Lenteakkoord hebben CDA, VVD, D66, GroenLinks en de ChristenUnie bereikt dat het overheidstekort voor 2013 onder de 3% blijft. Het CDA vindt het belangrijk dat Nederland een degelijk financieel beleid voert door niet meer geld uit te geven dan er binnenkomt en door zo snel mogelijk te beginnen met het afbouwen van de overheidsschuld. Daarom willen we de btw-verhoging niet terugdraaien. Door de belastingheffing te verschuiven van arbeid naar consumptie, wordt er extra werkgelegenheid gecreëerd en worden de lasten eerlijker verdeeld. In het Lenteakkoord is daarom opgenomen dat de belasting op arbeid vanaf 2014 verlaagd wordt. Hierdoor hoeven de prijzen voor horecabedrijven niet of nauwelijks te stijgen.

SGP

De SGP is voor een verhoging van het BTW-tarief en wil een deel van die verhoging gebruiken om de belasting op arbeid te verlagen. Een specifieke btw-verlaging voor alcoholische dranken ligt dus niet voor de hand.

Partij voor de Dieren

Ja,  de Partij voor de Dieren steunt de extra 2% om wanbeleid te dekken niet. Wij willen een gedifferentieerd btw-tarief, waarbij milieuvervuilende producten onder het hoge tarief vallen (19%), en duurzame producten onder het lage tarief (6%).

PvdA

Nee, de btw-verhoging op alcoholische dranken hoeft niet teruggedraaid te worden.

D66

Om de begroting op orde te krijgen, is het noodzakelijk om op korte termijn lastige keuzes te maken. De BTW-verhoging op luxe-goederen is nodig om te voorkomen dat we in de toekomst miljoenen euro’s aan rente uitgeven.

VVD

Geen informatie ontvangen

PVV

Geen informatie ontvangen

ChristenUnie

Geen informatie ontvangen


6. Wat gaat uw partij doen om de beloofde administratieve lastenverlichting voor horecaondernemers daadwerkelijk te realiseren?

GroenLinks

Elke ondernemer moet zo min mogelijk lastig gevallen worden met inspecties en papierenrompslomp. Natuurlijk moeten ondernemers zich houden aan de wet- en regelgeving, maar handhaving daarop moet zo efficiënt mogelijk worden, zo veel mogelijk geautomatiseerd en zo min mogelijk kosten opleveren. GroenLinks bespaart maximaal op bureaucratie.

SP

De SP vindt dat er op een kritische en oplossingsgerichte manier gekeken moet worden hoe de administratieve lastendruk bij ondernemers verminderd kan worden. Het ondernemingsdossier is hier een mooi voorbeeld van. Ook wil de SP dat er bij het maken van regels en wetten meer rekening wordt gehouden met het kleinbedrijf.

CDA

Het CDA gaat zich zeer sterk inzetten om minder regels en lasten voor ondernemers in het algemeen te bereiken. CDA minister Verhagen ligt al voor op schema. Ook voor de komende periode blijft dit een belangrijk aandachtsgebied. Voor horeca ondernemers willen we bijvoorbeeld de hele reeks aan vergunningsaanvragen daadwerkelijk makkelijker maken. Wanneer ondernemers concrete voorbeelden hebben van regels die versimpeld moeten worden, neem dan zeker contact met ons op. We kijken hier graag naar. Ondernemers moeten bezig zijn ondernemen, geen vakjes op formulieren aankruisen.

SGP

De overheid moet al het mogelijke doen om de regeldruk en administratieve lastendruk omlaag te brengen. Bij het vormgeven van nieuwe regelgeving moet dit aspect zwaar wegen. Ook bestaande regelgeving moet op dit punt regelmatig tegen het licht gehouden worden. Zo vinden wij het nodig na te gaan welke Arboregels echt noodzakelijk zijn, en welke geschrapt kunnen worden. De kleinere bedrijven verdienen hierbij speciale aandacht, omdat de papieren rompslomp bij deze bedrijven relatief grote gevolgen heeft.

Partij voor de Dieren

De Partij voor de Dieren is tegen overbodige administratieve lasten en bijbehorende kosten, zoals verplichte Kamer van Koophandel-lidmaatschap en dwingende kwartaalaangiftes omzetbelasting.

PvdA

De PvdA wil dat ondernemers hun procedurele zaken zoveel mogelijk kunnen regelen bij een digitaal loket om procedures en wettelijke kosten te verminderen. Inspecteurs moeten samenwerken en gelijktijdig controleren. De inspectie wordt verbeterd, geïntensiveerd en beter gecoördineerd. Bij gebleken goed gedrag wordt uitgegaan van vertrouwen in plaats van wantrouwen. Waar nodig moet gewoon worden opgetreden.

D66

Ondernemers ervaren grote regeldruk. De overheid slaagt er keer op keer niet in hier verbetering aan te brengen. D66 wil hier verandering in brengen door een aanpak op basis van twee principes: meer vertrouwen en eenvoudiger contact met de overheid. D66 wil ook dat er een ‘ombudsman’ voor ondernemers komt, gericht op bureaucratische lasten en regelgeving.

VVD

Geen informatie ontvangen

PVV

Geen informatie ontvangen

ChristenUnie

Geen informatie ontvangen


7. Wat vindt uw partij van het eventueel invoeren van een vettax op gefrituurde snacks om zo het nuttigen van snacks te ontmoedigen?

GroenLinks

GroenLinks wil dat de gezonde keuze de makkelijkste en goedkoopste is. Liever dan een vettax ziet GroenLinks prijsmaatregelen om gezond en biologisch eten goedkoper en daarmee aantrekkelijk te maken.

SP

Wij willen graag gezond eten bevorderen, maar geloven niet dat een belasting op vet eten hiervoor het juiste middel is.

CDA

Het CDA vindt het heel belangrijk dat mensen gezond leven en bewust met voedsel bezig zijn. Een vettax heeft echter niet het gewenste effect; voorbeelden uit het buitenland laten dit ook zien. Denemarken kent nu een aantal jaar een vettax en daar zijn de prijzen van voedsel gestegen, is de werkgelegenheid in de voedingsmiddelenindustrie sterk gedaald, maar er is geen positief effect op de volksgezondheid gebleken. De Deense regering wil de vettax daarom weer afschaffen. Het CDA is daarom geen voorstander van een vettax.

SGP

De SGP is daar geen voorstander van. In plaats daarvan wil de SGP mensen informeren over de risico’s van teveel ongezond eten en drinken. De SGP wil dat er een gezamenlijk door gemeenten en verzekeraars beheerd preventiefonds wordt ingericht om de preventie effectiever te organiseren.

Partij voor de Dieren

De Partij voor de Dieren vindt gezonder leven, eten en bewegen belangrijk, zeker als het gaat om het gaat om het voorkomen van ziekte en ongemak. We willen daarom dat de overheid een gezonde leefwijze stimuleert en zich inzet voor een gezonde leefomgeving. Een vettaks en ook de afschaffing van btw op groente en fruit passen daarin.

PvdA

Keuzevrijheid van mensen is een groot goed. Daar waar mensen zelf invloed hebben op hun gezondheid moeten we een gezonde levensstijl stimuleren waar we kunnen. Voorlichting is dan belangrijk.

De komende jaren is het tegengaan van sociaaleconomische gezondheidsverschillen in Nederland een prioriteit voor de PvdA. Wij vinden het onacceptabel dat er op dit moment grote verschillen bestaan in de gezondheid van mensen met verschillende sociaaleconomische posities.

D66

D66 wil gezond eten stimuleren en ongezond gedrag voorkomen. Wij kiezen voor normen voor het percentage zout in levensmiddelen en nemen maatregelen om overmatige consumptie van vet, suiker en zout terug te dringen, bijvoorbeeld door de keuze van het BTW-tarief.

VVD

Geen informatie ontvangen

PVV

Geen informatie ontvangen

ChristenUnie

Geen informatie ontvangen


8. Hoe staat uw partij tegenover de suggestie om een vleestax in te voeren om zo bezoekers van horecabedrijven vaker te laten kiezen voor vis en groenten?

GroenLinks

GroenLinks wil de milieukosten van producten doorberekenen in de prijs. GroenLinks is voor een milieubelasting op vlees, omdat de veehouderij bijdraagt aan de klimaatcrisis, waterschaarste en aan voedseltekorten in ontwikkelingslanden. Het is de hoogste tijd om vlees een eerlijke prijs te geven.

De opbrengst van de vleesbelasting gebruiken we om duurzame veehouderij te stimuleren en biologische groente en vleesvervangers goedkoper te maken. Bovendien gebruiken we een deel van de opbrengsten uit milieubelastingen om de loonkosten voor werkgevers te verlagen. Zo wordt het voor ondernemers goedkoper om mensen aan te nemen.

SP

De SP is geen voorstander van een vleestax. Liever pakken wij de voorkant van het productieproces aan door dierrechten te respecteren en quota te stellen aan de hoeveelheid dieren en de manier waarop ze worden gehouden.

CDA

Het CDA vindt het positief als horecabedrijven actie ondernemen om bezoekers vaker te laten kiezen voor vis en groenten. Het werkt echter niet als de overheid dat probeert middels een vleesbelasting. Door vlees te belasten worden niet alleen de vleesgerechten op de kaart, maar ook de dagelijkse boodschappen duurder. Onderzoek heeft uitgewezen dat een vleesbelasting geen milieuvoordeel oplevert. Als de consumptie van vlees in Nederland daalt, stijgt de export van Nederlands vlees. Het CDA vindt investeren in duurzame voedselproductie daarom beter dan het beperken van de keuzevrijheid van de consument.

SGP

De SGP is daar niet voor.

Partij voor de Dieren

De Partij voor de Dieren is voor belastingdifferentiatie. Dus geen algemene verhoging van het hoge btw-tarief van 19% naar 21%, maar milieubelastende en dierenleed veroorzakende producten als vlees gaan wat ons betreft van 6% naar 19% btw. Tegelijkertijd kiezen we voor een verlaging van de inkomstenbelasting en willen we dat de btw op groente en fruit wordt afgeschaft. Daarmee is het dus geen lastenverzwaring, maar -verschuiving.

PvdA

Dierenwelzijn is voor de PvdA een groot goed. Het drastisch verhogen van de belastingen op vlees is wat ons betreft niet het juist middel om dierenwelzijn te waarborgen, omdat dit de lagere inkomens onevenredig raakt. De PvdA is van mening dat boeren moeten voldoen aan strenge eisen voor dierenwelzijn. Deze eisen laten we geleidelijk oplopen om het dierenwelzijn te bevorderen.

D66

D66 wil een prijs die de maatschappelijke kosten weergeeft. Wij zijn daarom voor een kiloknallertax op vlees. Hiermee wordt milieuvervuilend en ongezond gedrag bestraft en duurzaam en gezond gedrag beloond.

VVD

Geen informatie ontvangen

PVV

Geen informatie ontvangen

ChristenUnie

Geen informatie ontvangen


9. Vindt uw partij particuliere initiatieven als Airbnb.com (particulieren slapen tegen een vergoeding bij particulieren) en Thuisafgehaald.nl (buurtbewoners koken voor een vergoeding voor buurtbewoners) oneerlijke concurrentie voor hotels en restaurants? En zo ja, wat gaat uw partij hiertegen doen?

GroenLinks

Door het ontbreken van het commerciële en niet-professionele karakter zijn Airbnb en Thuisafgehaald niet te vergelijken met hotels en restaurants. GroenLinks gelooft niet dat deze branches zich op dezelfde doelgroep richten. Daarnaast versterkt het de onderlinge samenhang in wijken.

SP

Deze particuliere initiatieven zijn vooralsnog kleinschalig. Het product dat zij aanbieden heeft een compleet andere beleving en service dan het product van een restaurant of een hotel. Wanneer een dergelijk initiatief op een beroepsmatige manier wordt uitgevoerd dient deze ook te voldoen aan de wet en regelgeving die bestaat voor bedrijven.

CDA

Wanneer dit niet in grootschalig verband gebeurt en er geen grote commerciële doelen achter zitten, vindt het CDA dit geen concurrentievervalsing. Het is goed dat buurtbewoners (ook tegen een lichte onkostenvergoeding) diensten verrichten voor elkaar. Op een goede en prettige manier samen leven, werken en wonen daar gaat het CDA voor.

SGP

Geen mening.

Partij voor de Dieren

De Partij voor de Dieren vindt het belangrijk dat naast ondernemers ook particuliere initiatieven een kans krijgen.

PvdA

De PvdA wil ondernemerschap bevorderen. Dat mag echter geen oneerlijke concurrentie tot gevolg hebben. Ondernemers kunnen zich op de markt onderscheiden door service en kwaliteit. Dat is niet aan de politiek om daar in te treden. Alle bedrijven hebben zich te houden aan de geldende regels. Handhaving is dan belangrijk. Als buurtbewoners een ‘vriendendienst’ leveren treden we daar niet tegen op.

D66

Het is geen zaak voor de overheid als kennissen of buren elkaar tegen een kleine vergoeding een dienst bewijzen, zoals de genoemde maaltijd. Maar zodra dit trekken begint te krijgen van bedrijfsmatige activiteiten, moet de ondernemer aan alle regels voldoen die ook voor bedrijven gelden.

VVD

Geen informatie ontvangen

PVV

Geen informatie ontvangen

ChristenUnie

Geen informatie ontvangen


10. Hoe gaat uw partij het ondernemersklimaat voor horecabedrijven verbeteren?

GroenLinks

GroenLinks verlaagt de belasting, vooral op lagere inkomens. Dat is aan de ene kant de inkomstenbelasting, maar aan de andere kant ook de werkgeverslasten. Zo schaffen wij onder meer de ww-premies af voor ondernemers. Daarmee wordt het voor horecaondernemers veel goedkoper om werknemers in dienst te nemen en houden die werknemers er ook nog eens meer geld aan over.

SP

Zie antwoord vraag 1. Naast dit vijf stappen-plan is er méér nodig: Het is te gek voor woorden dat in crisistijd de regering de btw met 2 procent verhoogt. Zoiets is niet alleen duur voor de consument, maar een klap in het gezicht van het midden- en kleinbedrijf. Terwijl ondernemers hun best doen om te overleven en nieuwe dingen te doen, trapt de regering met die btw-verhoging keihard op de rem. Als de SP in de regering komt, draaien we die dan ook meteen terug.

CDA

Het CDA gaat het ondernemersklimaat voor horecabedrijven verlichten door:
– lastenverlichting voor MKB-bedrijven
– regels afschaffen en administratieve lasten verlichten
– actief tegengaan van extreme verhogingen van de toeristenbelasting door gemeenten
– creëren van regelvrije zones voor ondernemers met innovatie ideeën en concepten
– ondersteunen van MKB-bedrijven bij financieringsaanvragen bij de bank (eerder kans op financiering)
– ondersteuning op het gebied van innovatie en duurzaamheid

SGP

Lastenverlichting voor ondernemers.  De voorgestelde betaling van de WW door de werkgever wordt teruggedraaid. Loondoorbetaling bij ziekte wordt stevig ingeperkt.

Partij voor de Dieren

De Partij voor de Dieren pleit voor een verhoging van de belasting op grondstoffen – maar verlaagt tegelijkertijd de belasting op arbeid vergaand. Zo zullen horeca-ondernemers minder vaste lasten hebben.

PvdA

We geven ondernemers, de motor van onze economie, de ruimte om te ondernemen en welvaart en banen te creëren. Met fiscale investeringen worden nieuwe bedrijfsinvesteringen en ondernemerschap aangemoedigd, in het bijzonder richting een duurzame economische ontwikkeling. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is voor de PvdA al lang geen bijzaak meer, het is de kern van het ondernemen. Anders blijf je simpelweg niet bestaan. Daarbij wil de PvdA dat de overheid het goede voorbeeld geeft door bij elke aankoop of aanbesteding zoveel mogelijk te kiezen voor een duurzame aanbieder, voor het bewuste product of de betrokken dienst.

D66

D66 behoudt het lage btw-tarief voor de horeca. D66 heeft zich altijd verzet tegen de bezuinigingen op ‘Holland-promotie’, waardoor lokale Horeca beter floreert.  We willen de regeldruk voor (kleine) ondernemers aanpakken. Ondernemers moeten minder tijd en moeite kwijt zijn met het bewijzen dat zij aan alle regels voldoen.

VVD

Geen informatie ontvangen

PVV

Geen informatie ontvangen

ChristenUnie

Geen informatie ontvangen

Reageer op dit artikel