blog

Ontslag op staande voet of aangifte?

Horeca

Piet van Gelder, oud-politieman, schrijft een serie blogs op Misset Horeca over het zelf aanpakken van interne criminaliteit, zoals grepen uit de kassa, diefstal van drank, het niet aanslaan van consumpties et cetera. Dit is de laatste aflevering in deze serie. Deel 10 – de evaluatie.

Ontslag op staande voet of aangifte?

De afgelopen periode heb je uitleg gekregen over de vier fasen van het methodisch onderzoek. De onderzoeksmethode biedt je handvatten voor de aanpak van een intern incident als diefstal, fraude, ‘onduidelijk’ ziekteverzuim: van melding tot interview, van tactisch onderzoek tot confronterend gesprek. Onthoud dat iedere fase zijn eigen doel heeft en dat je nooit in twee fases tegelijk bezig kunt zijn.

De waarheid boven tafel, en nu?

Wanneer uit het onderzoek onomstotelijk de betrokkenheid van een medewerker bij een intern incident is vastgesteld, zul je voorbereid moeten zijn op de vervolgstappen. Aan het eind van het onderzoek moet aan de medewerker namelijk direct duidelijk worden gemaakt wat de consequenties zijn die hem nu te wachten staan.

Ontslag of aangifte bij politie

Afhankelijk van wat er is vastgelegd in een bedrijfsreglement of arbeidsovereenkomst moet je een besluit nemen over de maatregelen die je tegen de betrokken medewerker neemt. Mogelijkheden zijn ontslag op staande voet, beëindiging dienstverband met wederzijds goedvinden, waarschuwing, schorsing et cetera.

Aan ontslag moet een dringende reden ten grondslag liggen. Daarvan is sprake bij zodanige daden, eigenschappen of gedragingen van de werknemer dat daardoor niet van de werkgever gevergd kan worden dat hij de arbeidsovereenkomst laat voortduren.

Als mogelijke dringende reden voor een werkgever om een werknemer op staande voet ontslag te geven, noemt de wet onder andere:

  • verduistering
  • diefstal
  • opzettelijke valse inlichtingen verstrekken over de wijze waarop vorige dienstverband is geëindigd
  • mishandeling of grovelijke belediging van de werkgever of diens familie
  • opzettelijke beschadiging eigendommen van de werkgever
  • hardnekkig weigeren opdrachten te vervullen.

Overleg hierover altijd met een arbeidsjurist.

Let erop dat bij beëindiging van het dienstverband alle bedrijfsmiddelen (bv laptop, telefoon) worden ingeleverd en autorisaties (bv toegang tot pand, computernetwerk) worden ingetrokken.

Aangifte doen bij de politie is zeker ook een mogelijkheid. Ik adviseer om dit wel te doen, maar je moet wel nadenken wat de mogelijke gevolgen zijn voor de organisatie.

Melding waarschuwingsregister

Sommige branches hebben de beschikking over een door het College Bescherming Persoonsgegevens goedgekeurd waarschuwingsregister. Dit geldt voor financiële instellingen, de zorgsector en het MKB. Doel van deze registers is om de branche schoon te houden van personen die het minder nauw nemen met de eigendommen van een ander. Als je over deze mogelijkheid beschikt, maak er dan gebruik van.

Rapportage 

Wanneer de zaak is afgerond, is het goed om in een rapport/memo de zaken vast te leggen. De belangrijkste onderdelen van zo’n rapport zijn:

  • Inleiding/aanleiding voor het onderzoek
  • Onderzoeksbevindingen en verklaring van de medewerker
  • Conclusie – organisatorische consequenties – advies

Is het de verwachting dat de zaak voor een rechter wordt gebracht in een procedure? Zorg dan voor een uitgebreide rapportage. Juist omdat dit rapport ook mogelijk door een rechter en een advocaat wordt gelezen, vraagt dit om een duidelijke verantwoording en onderbouwing van genomen beslissingen en gemaakte keuzes.

Lees ook:

Deel 9: Een confronterend gesprek voeren: de ontknoping
Deel 8: Interne diefstal: recht op het doel af
Deel 7:  Interne diefstal: vlieg er niet zo maar in.
Deel 6:  Gesprek met verdachte goed vastleggen
Deel 5:  De zeven gouden W’s
Deel 4:  Gedraag je als een spons
Deel 3:  Onderzoek doen naar diefstal, mag dat zo maar?
Deel 2:  Effectieve aanpak
Deel 1:   Interne incidenten? Weet wat je moet doen

Reageer op dit artikel