artikel

Pas op voor onder- en oververzekering

Horeca 1033

Iedere ondernemer sluit schadeverzekeringen af. Toch ben je er dan nog niet. Om bij schade een uitkering te krijgen, moet je de voorschriften van de verzekeraar naleven, zoals de plicht om alleen metalen afvalemmers te gebruiken. Onderverzekering ligt altijd op de loer.

Pas op voor onder- en oververzekering

Verzekeraars schrijven bij een verzekeringen een lange rits aan preventievoorschriften voor. Bekende voorschriften in de horeca zijn de verplichting om alleen metalen afvalemmers te gebruiken, om genoeg gecertificeerde blusmiddelen te hebben, om een frituurinstallatie te voorzien van een functionerende maximaalthermostaat en om afzuiginstallaties in de keuken tenminste eenmaal per jaar te laten controleren en reinigen.

Een onbekend aspect van de preventievoorschriften is de verplichting om de elektrische installatie conform NEN-bepalingen periodiek te laten certificeren. Na een brand weigert een verzekeraar soms de schade uit te keren, niet per se omdat de ondernemer zijn elektrische installatie slecht heeft onderhouden, maar omdat hij niet heeft voldaan aan de preventievoorschriften omtrent NEN-certificeringen.

Oververzekerd

De essentie van verzekeren is het afdekken van risico’s. Een gebouwverzekering en een inventarisverzekering dekken schade tengevolge van wateroverlast, brand, storm enzovoorts. De grondslag van de gebouwverzekering is de verzekerde waarde. Die bepaalt de verzekeringspremie. Ook is de verzekerde waarde het uitgangspunt voor de hoogte van de schadeuitkering. Als de verzekerde waarde te hoog is, is de verzekeringspremie ook hoger. Maar bij schade krijgt de verzekerde niet meer dan de daadwerkelijke waarde. Zonde van de teveel betaalde premie dus. Onderverzekering is een groter probleem. Een onderverzekering komt pas naar boven als er schade is.

Inventarisverzekering

Inventarisverzekeringen zijn meestal een zogenaamde ‘open polis’. De onderneming is verzekerd op basis van nieuwwaarde, maar zodra de waarde lager is dan bijvoorbeeld 40 procent van de nieuwwaarde, is de uitkering op basis van de dagwaarde. Gemiddeld is daar al 3 jaar na aanschaf sprake van. Het uitgekeerde bedrag is vaak veel te laag om de verloren goederen terug te kopen. Niet zelden leidt dit tot het faillissement van een horecabedrijf.

Bedrijfsschade verzekeren

Ook is een bedrijfsschadeverzekering te overwegen. Een bedrijfsschadeverzekering is een verzekering die vermindering van de brutowinst dekt als gevolg van een gebeurtenis. De meeste bedrijfsschadeverzekeringen zijn verzekeringen met een zogenaamde ‘evenementen-dekking’. In de polisvoorwaarden zijn de situaties (‘evenementen’) beschreven, waarbij de bedrijfsschadeverzekering geldt. Dat kunnen wel 20 tot 25 bepalingen zijn, van de ‘standaard’ situaties zoals brand, storm, neerslag en vandalisme tot heel specifieke situaties, zoals het overstromen van aquaria en meteorietinslagen. Minder bekend is de zogenaamde ‘van buitenkomend onheil-bedrijfsschadeverzekering’. Bij die verzekeringen worden niet specifieke situaties omschreven, maar biedt de verzekering dekking voor alle situaties waarbij sprake is van van buitenkomend onheil. Naar schatting is maar 10 procent van de gevallen sprake van zo’n verzekering.

Instorting

Het grote voordeel van een bedrijfsschadeverzekering die schade dekt bij ieder van buitenkomend onheil, is dat die ook dekking verleent voor onvoorziene situaties, die wel tot grote schade kunnen leiden. Zo had één van onze cliënten daarmee te maken, toen het pand van de buurman instortte en ook zijn eigen bedrijfspand daardoor verzakte. Het instorten van een belendend pand valt niet onder de dekking van de gebruikelijke bedrijfsschadeverzekeringen. Gelukkig voor onze cliënt kon de schade wel onder de dekking van zijn bedrijfsschadeverzekering gebracht worden, door een van buitenkomend onheilbepaling. Bespreek met de verzekeraar of uw tussenpersoon of het mogelijk is om uw evenementendekking omgezet kan worden naar een van buitenkomend onheildekking.

Keuring elektrische installatie

Hieronder zes praktische tips om problemen met de NEN-certificering van (elektrische) installaties te voorkomen:

1. Een inspectie van de elektrische installatie dient periodiek plaats te vinden, doorgaans iedere 3 of 5 jaar. Controleer en agendeer tijdig.
2. Uw inspectiebedrijf moet gecertificeerd zijn om de norm ‘Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Laagspanning’ te inspecteren. Controleer of dat het geval is.
3. In sommige polisvoorwaarden is vereist dat het inspectiebedrijf is aangesloten bij een branchevereniging. Controleer of uw inspectiebedrijf inderdaad is aangesloten. Dat kan via de website van Uneto-VNI.

4. Polisvoorwaarden vereisen inspecties volgens verschillende NEN-voorschriften. NEN1010 ziet toe op de veiligheidsvoorschriften voor laagspanningsinstallaties en NEN3140 ziet toe op de wijze waarop de elektrische installatie moet worden geïnspecteerd. Zorg dat uw inspectiebedrijf daaraan voldoet.
5. Omdat de elektrische installatie aan de NEN-voorschriften moet voldoen, is het belangrijk om geadviseerde aanpassingen na een inspectie, direct uit te voeren.
6. Bewaar de keuringsrapporten van de inspectie goed, bij voorkeur op een plek buiten de horecaonderneming. Op die manier wordt voorkomen dat het inspectierapport bij een brand in rook opgaat.

Hoe voorkom je onderverzekering?

Onderverzekering komt pas naar boven als er schade is. Is er verzekeringspremie betaald op basis van een te lage verzekerde waarde, dan wordt de schade slechts gedeeltelijk uitgekeerd.

Een rekenvoorbeeld:
Een bedrijfspand is verzekerd voor €300.000. Door een storm is het bedrijfspand beschadigd. De herbouwwaarde blijkt €450.000 te zijn. De verzekeraar keert vanwege de onderverzekering slechts 2/3 van de schade uit. De schade is €75.000. De ondernemer krijgt €50.000 en blijft zitten met een schadepost van €25.000.

Oververzekering, onderverzekering en een te lage uitkering op basis van dagwaarde kunnen voorkomen worden. Dat kan door het uitvoeren van een taxatie zoals bedoeld in artikel 7:960 BW. De verzekerde eigendommen worden dan in detail vastgelegd op basis van nieuwwaarden. Deze bedragen zijn vervolgens bindend en worden uitgekeerd als er schade is. Dat bevordert ook een snelle afhandeling van schade.

Leestip: benchmark: De ideale huurprijs>>

Reageer op dit artikel