artikel

De Wet: Naming & shaming

Horeca 2400

Op steeds meer terreinen worden inspectiegegevens geopenbaard, boetebesluiten gepubliceerd of zwarte lijsten op internet geplaatst om het publiek te informeren en te bevorderen dat bedrijven hun nalevingsgedrag verbeteren. Naming & shaming is een hot item. Wat kunt u ondernemen tegen publicatie?

De Wet: Naming & shaming

Ook de horecaondernemer zal steeds meer te maken krijgen met het zogenoemde naming & shaming. Eén van de koplopers op dit terrein is namelijk de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

NVWA-website

De NVWA controleert of horecaondernemers zich aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van voedsel en hygiëne houden, onder andere door het uitvoeren van inspecties. Constateert de inspecteur bij zijn inspectie een overtreding van de wet- en regelgeving, dan wordt in de regel een boete of een schriftelijke waarschuwing opgelegd.

Sinds enige tijd heeft de NVWA ook nog een ander middel in handen om ervoor te zorgen dat horecaondernemers de wet- en regelgeving naleven: het publiceren van inspectieresultaten. Hoewel de NVWA op dit moment nog slechts een beperkt deel van haar inspectieresultaten op de website publiceert, streeft zij er de komende jaren naar alle inspectieresultaten mét naam en adresgegevens van de geïnspecteerde bedrijven actief openbaar te maken op haar website. Op die manier kunnen burgers met één druk op de knop zien of hun favoriete restaurant of café zich aan de geldende voedsel- en hygiënevoorschriften houdt.

Het publiek bekendmaken van inspectie-resultaten is een relatief nieuw fenomeen en kan zeer effectief zijn. Bedrijven hechten vaak veel waarde aan hun reputatie en willen niet graag te boek staan als bedrijf dat het niet zo nauwkeurig neemt met de voorschriften. Eén van de redenen dat de NVWA zo’n actief openbaarmakingsbeleid voert, is dan ook dat ze hoopt dat bedrijven daardoor hun nalevingsgedrag verbeteren.

Daarnaast wil ze burgers en bedrijven meer transparantie bieden. Voldoet de horecagelegenheid op de drie onderdelen omgang met voedsel, hygiëne en ongediertebestrijding aan de geldende regelgeving dan geeft de NVWA dit aan door middel van een groene stip, wat betekent ‘voldoet’. Zijn er één of meer tekortkomingen geconstateerd, dan geeft de NVWA dit aan door middel van een gele stip, wat inhoudt ‘een verbetertraject is ingezet’. Zijn er ernstige tekortkomingen geconstateerd, dan geeft de NVWA dit aan door middel van een oranje stip, waarmee wordt bedoeld dat de gelegenheid onder verscherpt toezicht staat. Uitgebreide uitleg stippen…

Wat kunt u ondernemen tegen publicatie?

Voordat de NVWA overgaat tot publicatie van de inspectieresultaten op haar website wordt de geïnspecteerde horecagelegenheid daarover geïnformeerd in een ontwerpbesluit. In dit ontwerpbesluit staat genoemd dat de NVWA voornemens is de inspectie-resultaten op haar website te publiceren. Ook wordt weergegeven welke informatie precies bekendgemaakt zal worden.

Ben u het niet mee eens met de inspectieresultaten, dan bestaat de mogelijkheid om binnen twee weken een zogenaamde zienswijze in te dienen tegen dit ontwerp-besluit. In deze zienswijze geeft u de redenen aan waarom u het niet eens bent met de publicatie van de inspectieresultaten.

Wordt uw zienswijze gehonoreerd, dan wordt de betreffende informatie niet gepubliceerd. Maar als uw zienswijze niet wordt gehonoreerd, dan volgt een definitief besluit tot openbaarmaking en worden de inspectieresultaten na afloop van een termijn van vier weken gepubliceerd op de website van de NVWA.

Tegen het definitieve besluit kunt u vervolgens ook bezwaar indienen bij de NVWA, en daarna eventueel nog in beroep gaan bij de bestuursrechter. Realiseert u zich dat het instellen van bezwaar en beroep geen schorsende werking heeft. Dit betekent dat u daarmee publicatie van de inspectiegegevens niet kunt tegenhouden. Daarvoor dient u een voorlopige voorziening bij de bestuursrechter aan te vragen.

Naast het instellen van bezwaar en beroep, heeft u de mogelijkheid om een commentaar te plaatsen bij de gepubliceerde gegevens op de website. Van deze mogelijkheid maken echter weinig horecaondernemers gebruik, zo wijst de Horeca Inspectiekaart uit.

Meer publicaties

Horecaondernemers zullen op steeds meer terreinen te maken gaan krijgen met naming & shaming. Niet alleen de NVWA, ook de Inspectie SZW (voorheen de Arbeidsinspectie genaamd) publiceert sinds 1 januari 2016 haar inspectieresultaten met betrekking tot de naleving van de Wet minimumloon, de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs, op haar website. Houd daar rekening mee om te voorkomen dat uw onderneming mogelijk negatief in de publiciteit komt.

Horeca Inspectiekaart toont score voedselveiligheid per bedrijf

Via een link op de website van de NVWA maakt de NVWA per sector haar inspectieresultaten openbaar, waaronder de inspectieresultaten in de horeca. Daarvoor heeft de NVWA een zogenaamde ‘Horeca Inspectiekaart’ ontwikkeld, waarop te zien is welke horecagelegenheden de NVWA geïnspecteerd heeft en hoe het binnen deze gelegenheden met de voedselveiligheid gesteld is.

Wanneer u binnen de inspectiekaart bijvoorbeeld zoekt op plaatsnaam, krijgt u per geïnspecteerde horecagelegenheid in die plaats te zien hoe de gelegenheid scoort op de onderdelen: omgang met voedsel, hygiëne en ongediertewering. Ook kunt u concreet op de naam van de horecagelegenheid zoeken en op die manier inzicht in de inspectieresultaten verkrijgen.

Reageer op dit artikel