artikel

Rechtsvormen in de horeca, welke kies je?

Horeca 5915

Rechtsvormen in de horeca, welke kies je?

Bij een café of restaurant zijn de meest voorkomende rechtsvormen de eenmanszaak, de vof en de besloten vennootschap. Wanneer kies je welke rechtsvorm en wat zijn de voor- en nadelen van elk van hen?

De eenmanszaak is ideaal om je eerste horecabedrijf mee te starten. Het is snel opgericht en biedt in het begin meer belastingvoordeel dan bijvoorbeeld bij een bv. Het oprichten van een eenmanszaak is bovendien eenvoudig. Je hoeft je alleen in te schrijven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Per persoon kun je maximaal één eenmanszaak inschrijven. Wel kun je als eenmanszaak personeel aannemen. De term eenmanszaak zegt niets over het aantal personen dat binnen het bedrijf werkt.

Ook kan je eenmanszaak verschillende handelsnamen, activiteiten en vestigingen hebben. Een groot nadeel van een eenmanszaak is de persoonlijke aansprakelijkheid. Bij een eenmanszaak is er geen verschil tussen privé- en het bedrijfsvermogen. Jij als eigenaar staat met je hele vermogen in voor de schulden van de onderneming. Als je getrouwd bent heeft dat ook gevolgen voor je partner. Tip: Wees niet te romantisch en stel altijd huwelijkse voorwaarden op als je een eenmanszaak runt.

Verbreek banden bij delict of Bibob

Of je nu een bv een vof hebt, het is in de horeca belangrijk om stil te staan bij een mogelijk delict of overtreding van een van de vennoten. Plus een mogelijk Bibob- onderzoek wat daarbij hoort. Zo’n delict en/of Bibob-onderzoek heeft namelijk grote gevolgen voor het voortbestaan van de onderneming. Denk aan intrekking van de vergunningen. Om de continuïteit van de onderneming te waarborgen, moet je vooraf nadenken over zulke situaties. Om te voorkomen dat de aan een onderzoek onderworpen partner de andere partners/onderneming besmet, moet elke betrokkenheid met het bedrijf zo snel mogelijk worden doorgesneden. De partner moet zo snel mogelijk uit het bedrijf stappen, inclusief een financiële afwikkeling. Regel de overdracht vooraf en leg dat schriftelijk vast. Denk ook aan eventuele leningen. Er mag geen zakelijk samenwerkingsverband voortbestaan, zoals dat in Bibob-termen heet.

Wanneer gebruik je een vof?

In de horeca wordt veel samengewerkt. Denk aan alle papa-mamabedrijven. Dan kom je al snel uit bij de rechtsvorm vennootschap onder firma, de vof. De vof is ideaal als je op basis van gelijkwaardigheid wilt ondernemen, bijvoorbeeld met je partner. Er is in een vof geen hiërarchie of gezagsverhouding, hooguit een taakverdeling. En net als een eenmanszaak is een vof snel en gemakkelijk opgericht. Eigenlijk is een vof twee of meer eenmanszaken tezamen. Iedere vennoot is zelfstandig ondernemer en heeft recht op zijn eigen aftrekposten en vrijstellingen zoals ondernemersaftrek, investerings-aftrek en fiscale oudedagsvoorziening.

Bij de vof is het heel belangrijk om goede afspraken te maken. Als vennoot ben je hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de vof. Ook als een andere vennoot deze heeft gemaakt. Dus vertrouwen in elkaar en controlemechanismen zijn bij een vof cruciaal. Stel bij een vof dus altijd een vennootschapscontract op met afspraken over de bevoegdheden, inbreng en verdeling van de winst! Dan weten alle vennoten precies waar ze aan toe zijn. Leg ieders inbreng vast en ook de tegenprestatie.

Regel ook hoe de verdeling en waardering plaatsvindt als vennoten uit elkaar gaan of er tussentijds nieuwe partijen instappen. De grootste problemen bij een vof ontstaan als partijen uit elkaar gaan en er niets is geregeld. Regel verder ziekte of arbeidsongeschiktheid. Als een vennoot stopt of overlijdt, eindigt de vof. Als je wilt dat de vof toch blijft bestaan na het wegvallen van een vennoot, kun je dat regelen met een beding. De vof kan dan doorgaan met een nieuwe vennoot of als eenmanszaak.

Stel contract op

Tip: Spreek in een vennootschapscontract af dat de individuele vennoten tot een bepaald bedrag contracten mogen aangaan namens de vof. Bijvoorbeeld tot maximaal €10.000. Als je deze beperking van de tekenbevoegdheid inschrijft in het Handelsregister, dan geldt die ook tegenover derden. Zo weten de vennoten precies voor welke bedragen ze mogen tekenen én kunnen zakenpartners dit controleren in het Handelsregister. Als een onbevoegde vennoot dan een contract sluit, dan is niet de vof maar de vennoot zelf aansprakelijk.

Wanneer gebruik je de rechtsvorm bv?

Een bv is minder gemakkelijk op te richten dan een vof of eenmanszaak. Alleen de notaris kan dat doen. Dit gebeurt door een notariële akte waar de statuten in staan. Je kunt een bv alleen oprichten, of samen met anderen. Heb je als directeur meer dan 5 procent van de aandelen, dan ben je DGA, directeur -grootaandeelhouder. Voor een bv die een horecaonderneming exploiteert, moeten alle bestuurders in het bezit zijn van een Verklaring Sociale Hygiëne. En een bv moet elk jaar jaarstukken opstellen en deponeren bij de KvK. Verder moet het loon van een directeur van een bv minimaal de wettelijke ondergrens van €44.000 bedragen.

Beperkte aansprakelijkheid

Een groot voordeel van de bv is de beperkte aansprakelijkheid. Je bent zelf niet aansprakelijk voor schulden van de bv, net zo min als de aandeelhouders. Je bent als directeur in dienst van de bv en handelt uit naam van het bedrijf. De bestuurder kan onder bijzondere omstandigheden wel aansprakelijk zijn. Ben je DGA, dan laten banken je vaak ook privé mee tekenen voor leningen, waardoor je alsnog persoonlijk aansprakelijk wordt.

Ook verhuurders nemen vaak geen genoegen met een bv als huurder; vaak stellen die hoofdelijke aansprakelijkheid van de bestuurders/aandeelhouders als voorwaarde. Ook ben je privé aansprakelijk als je willens en wetens met derden contracteert, terwijl je vooraf weet dat de bv die schulden niet kan nakomen. Tot slot is de bestuurder aansprakelijk als sprake is van onbehoorlijk bestuur. Hiervan is sprake als de bv failliet gaat en in de 3 jaar voor het faillissement geen jaarstukken zijn gedeponeerd bij het handelsregister.

Een ander voordeel van de bv is dat de bedrijfsopvolging en continuïteit gemakkelijker is dan bij een eenmanszaak of vof. Zo kun je de onderneming van de bv overdragen door de aandelen notarieel over te dragen. Zo’n aandelenoverdracht zie je vaak bij familiebedrijven waar sprake is van absoluut vertrouwen. Een voordeel van aandelenverkoop is dat de horecavergunningen in stand blijven.In de praktijk wordt echter vaak voor een activa-transactie gekozen. Daarbij worden alleen de bezittingen van de bv overgedragen, niet de bv zelf. Daarmee voorkom je als koper dat je ergens in de bv lijken in de kast vindt. 

Holding biedt extra bescherming

Een holding (moeder-dochter) is een bv die de aandelen van een andere bv bezit. Je kunt deze constructie gebruiken om de risicovolle activiteiten van de dochteronderneming te scheiden van het vermogen zoals winst, onroerend goed of pensioenvoorziening van de moeder. Een holding is interessant als een extra bescherming bij het starten van een of meerdere nieuwe zaken. De holding bv is de eigenaar van inventaris en goodwill en heeft de huurrechten. De holding verpacht aan de dochter. Die betaalt (onder)huur en pacht. Wel moet de verhuurder akkoord gaan met deze onderhuur. Mocht het concept geen succes zijn en de dochter failliet gaat, dan zijn de belangrijkste vermogensobjecten veilig voor faillissement.

Dit artikel is tot stand gekomen door samenwerking met Meester Advocaten, juridische specialist voor de horeca.


Reageer op dit artikel