Reactie Kim Veldman op Lekker 2010

Er is de laatste jaren veel kritiek geweest op het treinverkeer in Nederland. Die treft niet alleen deNederlandse Spoorwegen maar ook vaak feitelijk ProRail. Met dit event werd die problematiek op eenpositieve manier geactualiseerd. Het event creëerde een terugblik en maakte het daardoor mogelijkpositief te kijken naar de projecten die nu uitgevoerd worden. Deze creatieve oplossing werd bijzondergewaardeerd door de juryleden. ProRail stelde geen kwantitatieve doelen vast voor het event. Dat vond de jury een gemiste kans. Hetkon moeilijk beoordelen of het aspiratieniveau hoog genoeg was, of de doelen behaald waren en ofProRail alle mogelijkheden van het event ten volle heeft benut. Niemand betwiste echter dat het eventeen belangrijke en positieve rol heeft gespeeld als startpunt voor een langer lopendcommunicatietraject. De jury kent daarvoor een bronzen EVA toe.
Delen:

25 Jaar ProRail… Groot geworden door jou! – 10 t/m 14 november 2003 -De Efteling, Kaatsheuvel
Planet Event

ProRail, een samenwerkingsverband tussen drie organisaties op het gebied van railinfrastructuur, gingop 1 januari 2003 van start. Reden voor de Raad van Bestuur om voor de bevordering van het wijgevoeleen event te organiseren. Dat bood ook de gelegenheid de medewerkers te informeren overde toekomstplannen.
Tijdens het event werden de medewerkers meegenomen naar het jaar 2025, het jaar dat deorganisatie 25 jaar bestaat. Daarmee wordt een blik geworden op de succesvolle toekomst vanProRail en de factoren die tot dat succes kunnen leiden.
De medewerkers van ProRail vormen een zeer gemêleerd gezelschap, zowel qua opleidingsniveau,leeftijd, woon- en werkplaats. Bovendien zijn ze afkomstig uit drie verschillende organisaties:Railinfrabeheer (1450 mensen), Railverkeersleiding (1750 mensen) en Railned (200 mensen).
Met het event moesten de medewerkers het gevoel krijgen dat ProRail nu echt van start was gegaan.Vanaf dit moment konden ze als het ware vooruitkijken naar een vertrouwde toekomst. Ze moestendaarnaast geïnformeerd worden over de termijndoelstellingen en de corporate values van het nieuwesamenwerkingsverband en moesten in de gelegenheid gesteld worden met elkaar kennis te maken.Het event was onderverdeeld in een plenair programma en een afterparty. Silver, de virtual ceo vanProRail anno 2028, keek terug op de mijlpalen (lees: toekomstdoelstellingen) van de afgelopen 25jaar. Dat deed ze op interactieve wijze samen met de ‘toenmalige’ Raad van Bestuur en allemedewerkers. Aan de orde kwamen bijvoorbeeld de realisatie van de perronpoortjes in 2004, desluiting van de allerlaatste spoorwegovergang in 2013 en het succes van de Betuwelijn. Video’s enclips waarin de medewerkers een hoofdrol spelen, werden vertoond op een mega-screen en diversemonitoren op een futuristisch ogend podium. De 43-jarige Idol Jamai brengt nog één keer zijn hit tengehore. Margreet Dolman viert successen als ProRail Manager van het Jaar 2028.De afterparty was er op gericht samen een leuke tijd te beleven.

In 2002-2003 zijn de medewerkers gefaseerd ingelicht over de voortgang van het fusieproces en deinrichting van de nieuwe organisatie. Dat gebeurde onder meer via intranet en het personeelsblad.Medio juni werd een eerste teasende mailing verstuurd over het event. De medewerkers werden ookbenaderd voor een actieve bijdrage aan het event door te participeren in clips, video’s enslagwerkspektakel. Medio oktober ontving iedereen een drietrapsmailing. Deze had als doel het jaar2028 te verklaren, de mijlpalen van 25 jaar ProRail in te leiden en de nieuwe virtual ceo, Silver, teintroduceren.
Het event was een startpunt voor een langer lopend communicatie- en verandertraject. Dedoelstellingen voor het event zijn niet nader gekwantificeerd. Duidelijk is wel dat er enthousiasmegekweekt is voor de nieuwe organisatie. ProRail heeft een uitgesproken belofte gedaan aan haarmedewerkers door te kiezen voor het ’25 jaar ProRail’ concept.