artikel

13 juridische tips voor het horecaterras

Café

In de meeste gemeenten is een terrasvergunning vereist. Mr. Raoul Meester zet de wettelijke aspecten op rij. Dertien juridische tips om een deugdelijke terrasvergunning voor elkaar te krijgen. ‘Wees proactief. Voorkom dat er een beeld ontstaat van de niet-reagerende ondernemer.

13 juridische tips voor het horecaterras
Koos Groenewold

1. Bestudeer de beleidsregels

Een terrasvergunning kan een zelfstandige vergunning zijn, maar het is ook mogelijk dat de vergunning wordt verleend samen met de exploitatievergunning. Voor het mogen schenken van alcohol is vereist dat het terras in de drank- en horecawetvergunning is opgenomen, met de juiste afmetingen. Stel u zelf vóór de aanvraag op de hoogte van de beleidsregels. Zijn die er, schat dan in welk terras in ieder geval voor een vergunning in aanmerking komt. Als een terras binnen de beleidsregels past, mag je als ondernemer aanspraak maken op een dergelijk terras.

2. Wees creatief met uitbreiden

Leg u niet te snel neer bij beperkingen. Soms kent het beleid van de gemeente uitzonderingsmogelijkheden die een groter terras mogelijk maken. Maar ook als dat niet zo is, dan is in de algemene wet bestuursrecht een bepaling opgenomen die uitzonderingen in speciale omstandigheden  mogelijk kan maken, mits goed gemotiveerd (artikel 4:84).

3. Overleg meerdere tekeningen

Door meerdere tekeningen aan te bieden bij de aanvraag, houdt u meerdere mogelijkheden open. In dat geval zijn er verschillende scenario’s voor de oppervlakte van het terras, waarbij u aangegeeft dat u primair het grootste terras aanvraagt.  ‘Subsidiair’ wordt ook een verzoek gedaan voor een kleiner terras. Zo creëert u geen alles-of-niets-scenario, maar vergroot u de kans op een zo groot mogelijk terras.

Leestip: Alles wat je moet weten over de terrasvergunning

4. Let op herprofilering

Openbare ruimtes kunnen worden ‘geherprofileerd’. Zorg ervoor dat u op de hoogte bent van voorgenomen herprofileringen van de openbare ruimte. Door daar in een vroeg stadium kennis van te nemen, voorkomt u dat uw terras onnodig wordt verkleind en kunt u invloed uitoefenen op het ontwerp voor de herprofilering. Als u in een vroeg stadium duidelijk maakt dat er belangen zijn gemoeid met een zo groot mogelijk terras, kan dat leiden tot een aanpassing van het ontwerp.

5. Kijk naar de overkant

Bekijk of u voor bepaalde delen van de openbare ruimte een terrasvergunning kunt aanvragen. Bijvoorbeeld voor delen grenzend aan één van de zijgevels van een pand waar nooit eerder een terras is geëxploiteerd. Denk ook aan een eventuele overzijde van de weg.

6. Bestudeer een Afwijzing

Een afwijzing van een terras kan alleen op een beperkt aantal gronden: het bestemmingsplan, de verkeersveiligheid, het woon- en leefklimaat, de openbare orde en doelmatig gebruik van de openbare ruimte. Een gemeente kan een terras dus niet zomaar afwijzen. Als er een afwijzing is, kan het lonen om na te gaan op grond waarvan het is afgewezen. Een afwijzing op grond van de verkeersveiligheid kan bijvoorbeeld worden voorgelegd aan een verkeersdeskundige die een tegenrapport kan schrijven, waarna in sommige gevallen een terras toch vergunbaar blijkt. Gaat het om een afwijzing in het kader van doelmatig gebruik van de openbare ruimte? Overleg  met de gemeente of de openbare ruimte anders kan worden ingedeeld.

7. Stap naar de rechter

Een gang naar de rechter kan succesvol zijn. U moet dan wel beschikken over een formele afwijzing van uw aanvraag en natuurlijk over kansrijke argumenten. Let erop dat u de procedure start binnen zes weken na de afwijzing van de aanvraag.

8. Let op openingstijden

Is de terrasvergunning eenmaal binnen, dan zijn er verschillende aandachtspunten rondom de exploitatie hiervan. Let op openingstijden, toegestaan terrasmeubilair en mogelijke andere beperkingen van de terrasvoering.

9. Pas op met terrasverwarming

terrasverwarmingHet stemgeluid van terrasbezoekers mag op grond van de wet niet worden meegenomen bij het berekenen van de totale geluids-uitstraling van de inrichting. Dit wordt anders als het gaat om een overdekt of verwarmd terras. Op het moment dat er dus terrasverwarming wordt opgehangen, gaat het stemgeluid van de bezoekers meetellen. Dat kan resulteren in het overtreden van de wettelijke geluidsnormen.

 

Leestip: Terrasverwarmers zorgen voor succesvol winterterras. Zo pak je aan

 

10. Tv-scherm mag niet zomaar

De aanwezigheid van een televisiescherm op een terras heeft een  publiekaantrekkende werking. Hieraan is een afweging van de burgemeester gekoppeld in het kader van het woon- en leefklimaat en openbare orde. Het plaatsen van een tv-scherm voor bijvoorbeeld voetbalwedstrijden, kan evenementenvergunningsplichtig zijn. Dat hangt af van de specifieke bepalingen in de algemene plaatselijke verordening (APV).
In deze APV geeft de gemeente aan waarvoor een evenementenvergunning nodig is.

11 Niet altijd vergunning nodig voor tent

Indien u een tent of ander bouwwerk wilt plaatsen voor een evenement, dan doemt de vraag op of hiervoor een vergunning nodig is. Als het bouwwerk onderdeel is van een evenement(envergunning) en minder dan 31 dagen blijft staan, dan zou – op grond van jurisprudentie – kunnen worden geconcludeerd dat deze bouwwerken niet omgevingsvergunningplichtig zijn.

12 Vraag evenementen-vergunning op tijd aan

Als u een evenementenvergunning wilt aanvragen, wees er dan op tijd bij. Ten eerste kan er beleid zijn op grond waarvan snel een aanvraag moet worden ingediend. Zo kan de gemeente beslissen bij meerdere vergunnings-aanvragen voor evenementen in hetzelfde gebied, het beginsel van ‘first come, first served’ te hanteren.
Denk er ook aan om gezamenlijk met andere ondernemers een evenement aan te gaan. Bijvoorbeeld door een podium neer te zetten met drie buitentaps ten behoeve van drie ondernemers.

13 Zorg voor genoeg buitentaps

Een buitentap mag worden aangevraagd in geval van bijzondere gebeurtenissen van zeer tijdelijke aard, bijvoorbeeld het EK Voetbal. In totaal mag er voor twaalf dagen een tap worden geplaatst.  Vraag voldoende kranen aan bij een ontheffing. Het komt voor dat een evenement wordt neergezet en uiteindelijke maar één kraan per buitentap wordt gehonoreerd, waardoor er een opstopping bij het publiek plaatsvindt. Dat is slecht voor de bezoekersstromen en leidt tot irritatie.

Voorkom klachten

Als de gemeente optreedt tegen uw terras, bijvoorbeeld vanwege ‘uitwaaiering’, overtreding van de sluitingstijden of aantasting van het woon- en leefklimaat, reageer dan adequaat. Beantwoord brieven van de gemeente. Zeker als het gaat om een officiële handhaving in de vorm van het opleggen van een last onder dwangsom, moet u daar binnen zes weken op reageren. Zo voorkomt u dat het later niet meer ter discussie kan worden gesteld. Ook brieven waarin slechts klachten worden gesignaleerd, moet u serieus nemen. Voorkom dat er een beeld ontstaat van de niet-reagerende ondernemer en klagende buren die in hun gelijk staan. Het is nog beter om klachten te voorkomen. Onderhoud contact met de buren en verstrek een telefoonnummer waar zij terecht kunnen met hun klachten. Dit kan voorkomen dat omwonenden zich met hun klachten tot de gemeente wenden met alle gevolgen van dien.

Leestip: Zo bouw je het ideale horecaterras: van inrichting tot personeel

Reageer op dit artikel