artikel

Zeven vragen aan SVH-directeur Ricardo Eshuis

Horeca

Ricardo Eshuis is sinds 2 juni directeur van de Stichting Vakbekwaamheid Horeca (SVH), SVH 2.0 zoals hij het zelf noemt. Eshuis komt over van Edu’Actief in Meppel en volgt John Meuffels op, die een jaar geleden werd aangesteld als interim-directeur. Misset Horeca legde de nieuwe preses enkele vragen voor.

Zeven vragen aan SVH-directeur Ricardo Eshuis

Wie is Ricardo Eshuis?

‘Ik woon in Amsterdam, ga naar alle wedstrijden van Ajax en ben een actief lid van Yelp. Horeca heeft altijd een groot deel van mijn werkend leven ingevuld. Tijdens en na mijn studie geschiedenis werkte ik in bar-discotheek De Lichtboei op Ameland. Door de complexe problematiek op een Waddeneiland (probeer maar eens een bar te runnen in een stiltegebied) heb ik goed zicht gekregen op de vraagstukken en uitdagingen van een horecaondernemer. Ik heb het vak in de praktijk geleerd.’

‘Daarna ben ik een paar jaar actief geweest in het onderwijs. In 2001 stapte ik over naar de uitgeefwereld, omdat ik in het onderwijs de commerciële drive miste die ik wel had in de horeca. Bij uitgeverij Edu’Actief kwamen mijn drie werelden bij elkaar: onderwijs, horeca en commercie. Ik heb onder andere leermiddelen voor horecaopleidingen ontwikkeld.’

Waarom stapt u in SVH?

‘Horeca is met afstand de leukste sector om in te werken. Nadat ik voor deze functie werd gevraagd, was het voor mij van belang dat vanuit SVH zelf kon worden aangetoond wat het bestaansrecht is van SVH. Tijdens de gesprekken met interim-directeur John Meuffels werd ik daarover aangenaam verrast. Alles is aanwezig om SVH weer stevig neer te zetten als hét keurmerk voor de horeca. Er zijn nieuwe statuten en er is een nieuwe stichting: SVH 2.0.’

‘Ik zie voor SVH heel veel kansen om de oude grandeur te herstellen. Het belangrijkste evenwel is dat via SVH het landschap van horecaonderwijs, opleidingen, examinering en ondernemen weer in een goede samenhang kan worden gebracht. Daar ligt voor mij, en dus voor SVH, een hele mooie uitdaging.’

Wat voor een organisatie trof u aan op het moment dat u als directeur aan de slag ging bij SVH?

‘Onder leiding van mijn voorganger John Meuffels heeft SVH een soort herstart kunnen maken. De oude stichting is geliquideerd. Een aantal voormalige medewerkers is teruggekeerd in de nieuwe organisatie. Dat biedt continuïteit en kennis en geeft rust in de organisatie.’

‘Ik hecht eraan om heel duidelijk te maken dat met de komst van het nieuwe SVH de tijd van ‘subsidieslurpen’ voorbij is. Voor mij is het zaak om binnen 100 dagen de organisatie verder om te bouwen naar een slagvaardige, creatieve en scheppende netwerkorganisatie.’

Wat is uw visie op het horecaonderwijs in het algemeen en bijscholing in het bijzonder? En is een organisatie als SVH daarvoor nodig?

‘Initieel beroepsonderwijs, opleiden in het bedrijfsleven en bijscholing liggen in elkaars verlengde. De eerste is gericht op een vakopleiding en een duurzame plek op de arbeidsmarkt, maar bevat onderdelen van opleidingen die in het bedrijfsleven worden verzorgd. Het gaat om vakkennis en de uitvoering van het beroep. Bijscholing in bedrijven is vooral gericht op performanceverbetering op de werkvloer. Het is zo logisch om vanuit dat idee onderdelen hiervan op te nemen in het reguliere onderwijs.’

‘Rol en doel van het onderwijs én de wensen van het bedrijfsleven moeten beter op elkaar worden afgestemd. Onderwijs (mbo) moet zorgen voor opgeleide mensen die een duurzame plek op de arbeidsmarkt kunnen veroveren. Onze samenleving vraagt om breder opgeleide mensen die in staat zijn mee te gaan met de ontwikkelingen. Dat is bij uitstek een taak van een ROC. Dat dit op gespannen voet staat met wensen vanuit het bedrijfsleven, is evident. Opleiden voor een duurzame plek op de arbeidsmarkt is iets anders dan opleiden voor een ondernemer die op de hoek bij een school zit.’

‘SVH kan en zal hierin een rol spelen, vooral als intermediair tussen de verschillende actoren. Het is tijd dat onderwijs en bedrijfsleven elkaar nog beter gaan begrijpen. Dat kan via regionale arrangementen die gebaseerd zijn op een landelijke onderlegger van inhoud en doelstellingen van opleidingen.’

‘Ook de inzet van de parels in onze branche, de SVH Meesters, kan daaraan wezenlijk bijdragen. In mijn ultieme fantasie zit straks in elke bedrijfsadviesraad of -commissie een meester uit de verschillende disciplines. Deze meesters kunnen zicht houden op de samenhang tussen onderwijs en bedrijfsleven.’

SVH is na de herstructurering een relatief kleine speler geworden. Wat kunnen we het komende jaar verwachten?

‘Er is geen enkele andere partij in het speelveld die met veertien medewerkers werkt aan oplossingen voor het werken, leren en ondernemen in de horeca. Vergeleken met andere bedrijven is SVH op dat specifieke gebied een speler van formaat wat betreft omvang. Vergeleken met de oude stichting is er inderdaad sprake van een enorme reductie wat aantal medewerkers betreft. Dat kan ook niet anders als er €6 miljoen bijdrage verdwijnt. Wat mij betreft gaat het niet om de omvang, maar om de kwaliteit van de producten en diensten die je levert. In een kleinere organisatie gaat het erom dat je kritisch bent op wat je doet omdat middelen en tijd schaars zijn.’

‘In het komende jaar gaan we ons verder richten op het oplossen van knelpunten en lacunes. Uiteraard richten we ons op alle onderwijshervormingen die nu lopen voor vmbo en mbo. Daarvoor geldt dat we met partijen in de branche samenwerkingsverbanden zoeken. Ook gaan we – in samenspraak met de verschillende beroepsverenigingen – alle inhoudelijke onderdelen van de titels ontwikkelen en examineren. Een ander speerpunt voor het komende jaar is een nog betere borging van de processen van SVH-examens. De rest wordt ingevuld via een nieuw ondernemingsplan, dat media september gereed is.’

Kan SVH met een veel kleiner budget aan de alsmaar stijgende kwaliteitsvraag (blijven) voldoen?

‘Dat kan zeer zeker. SVH zal opereren als een netwerkorganisatie. Samen met partners in de branche werken we aan kwalitatief hoogwaardige oplossingen. Zoiets betekent dat wij zelf geen systeem gaan ontwikkelen voor e-books of een leeromgeving, maar dat we dat met partijen in de branche gaan doen.’

‘Door verschillende expertises aan elkaar te verbinden, kun je met efficiënte inzet van middelen de hoogste kwaliteit bereiken. Voor wat betreft de inhoudelijke kwaliteit van het vak: daarvoor moet je echt bij SVH zijn: van horecaster tot meester.’

Wat is de status van de Meestertitels, hoe zeker is het dat deze bij SVH blijven?

‘De vijf SVH Meestertitels blijven bij SVH. In de nieuwe organisatie is voldoende capaciteit en budget vrijgemaakt om het beheer van de titels voort te zetten. SVH gaat dat doen in een unieke samenwerking met een nieuw op te richten stichting.’

In de Stichting Horeca Beroepsverenigingen (SHB) zijn het Gilde van Nederlandse Meesterkoks, de IJstop, het Gastvrijheidsgilde en het Koksgilde verenigd. Medio oktober gaan SVH en SHB een convenant aan met elkaar om de samenwerking vorm te geven.’

‘De branche is door deze samenwerking nog nauwer betrokken bij de aanmeldingsprocedure, de borging van de kwaliteit en de exclusiviteit van de titels. Nieuw is dat alle aanmeldingsvoorwaarden worden gepubliceerd, zodat iedereen die wil opgaan voor de SVH Meesterproef weet waar hij aan toe is. De voorwaarden en de procedure zijn terug te vinden op www.svhmeestertitels.nl.’

Reageer op dit artikel