artikel

Hoe werkt de exploitatievergunning?

Horeca

In de meeste gemeenten verbiedt de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) de exploitatie van een horecabedrijf zonder vergunning van de burgemeester. In de regel kan de burgemeester deze vergunning weigeren indien te verwachten is dat het woon- en leefklimaat en/of de openbare orde in de omgeving van het horecabedrijf op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de aanwezigheid van het horecabedrijf.

Hoe werkt de exploitatievergunning?

Woon- en leefklimaat

Een aantal gemeenten toetst de aanvraag aan het bestemmingsplan (en eventueel leefmilieuverordening), de mogelijke invloed op het woon- en leefklimaat en het karakter van de winkelstraat of buurt. Ook de wijze van de exploitatie kan een rol spelen. Over het algemeen geldt dat een restaurant een andere uitstraling en een andere invloed op het woon- en leefklimaat heeft dan een café of discotheek.

De aanvraag om exploitatievergunning dient een juiste weergave te zijn van de feitelijke exploitatie. Indien een vergunning voor een restaurant wordt aangevraagd, terwijl de exploitatie zich duidelijk richt op andersoortige activiteiten, dan kan dit een reden zijn de vergunning te weigeren of later in te trekken.

Van belang daarbij is dat de aangevraagde exploitatie in overeenstemming met de vigerende bestemming dient te zijn. Past exploitatie op de aangevraagde wijze – of horeca überhaupt – niet in het bestemmingsplan, dan kan dat (en in sommige APV’s is zelfs opgenomen dat dit verplicht is) tot een weigering van de vergunning leiden.

Daarnaast proberen sommige gemeenten een aantal extra criteria te stellen, bijvoorbeeld de verhouding tot reeds in de omgeving aanwezige horecabedrijven. Per geval dient te worden bekeken in hoeverre dit geoorloofd is.

Bezwaar

Gemeenten kunnen bepalen dat de aanvraag om een exploitatievergunning openbaar dient te worden behandeld. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht betekent dit dat de aanvraag dan gedurende vier weken ter inzage wordt gelegd, waarbij belanghebbenden de mogelijkheid wordt geboden om hun zienswijze kenbaar te maken.

Tegen de weigering een exploitatievergunning te verlenen, kunt u een bezwaarschrift indienen en in sommige gevallen met succes een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening vragen. Het is verstandig als u zich hierin laat bijstaan door een advocaat. Ook tegen beperkende voorwaarden verbonden aan een exploitatievergunning – bijvoorbeeld een beperking in de aangevraagde openingstijden – of tegen een gedeeltelijke weigering – bijvoorbeeld minder terras vergund dan aangevraagd – kan bezwaar aangetekend te worden. In beginsel mag men van het instellen van het bezwaar niet slechter worden dan men voor het maken van het bezwaar was, zodat het risico van bezwaar aantekenen tegen de eigen vergunning – behoudens een vergunning verleend in strijd met de wet – gering is.

Exploitatievergunning in combinatie met terrasvergunning

In sommige gemeenten wordt de exploitatievergunning in combinatie met een eventuele terrasvergunning afgegeven. In dat geval dient bij de aanvraag om exploitatievergunning tevens een kaart/situatieschets ingediend te worden van het gewenste terras. Niet iedere gemeente heeft bij de koppeling van de terrasvergunning aan de exploitatievergunning een juiste verdeling van de bevoegdheden gemaakt. Zo is de Burgemeester bevoegd om een beslissing te nemen over een exploitatievergunning en neemt het College van Burgemeester & Wethouders in het algemeen een beslissing over de afgifte van een terrasvergunning. Afhankelijk van de wijze waarop de gemeente dit heeft geregeld valt te beantwoorden of één en ander juridisch geoorloofd is.

Een exploitatievergunning dient in de regel opnieuw aangevraagd of gewijzigd te worden in de volgende gevallen:

•de rechtsvorm van uw onderneming verandert;

•er worden nieuwe activiteiten ondernemen die leiden tot een andere wijze van exploitatie;

•een terras geëxploiteerd uitgebreid gaat worden (indien de terrasvergunning en exploitatievergunning gekoppeld zijn;

•er andere leidinggevenden in dienst komen.

Tip

Sommige gemeenten verlenen exploitatievergunningen alleen voor bepaalde tijd (voor 1 of 3 jaar). Indien u tegen bepaalde exploitatievergunningen bezwaar heeft aangetekend (bijvoorbeeld een terras is voor een deel geweigerd); vergeet dan niet om lopende deze procedure ook in de toekomst weer de volledige exploitatie- terrasvergunning aan te vragen. Indien u in een later stadium door de rechter in het gelijk wordt gesteld en u bent vergeten voor de toekomstige vergunningen dezelfde aanvraag in te dienen, kan dit consequenties hebben.

Indien de Burgemeester zich niet kan verenigen met het bedrijfsconcept en om deze reden (vanwege mogelijke aantasting van het woon- en leefklimaat) de exploitatievergunning wenst te weigeren; realiseert u zich hierbij dan dat het voor de Burgemeester niet eenvoudig is om een dergelijke weigering op enkele vermoedens over toekomstige ontwikkelingen te baseren. Probeer in dergelijke gevallen de Burgemeester (lees: de ambtenaren) concreet te laten aangeven waar men exact voor vreest. Vervolgens bestaat de mogelijkheid om deze vrees aan de hand van concreet door de ondernemer te treffen maatregelen weg te nemen.

Bron: www.meestermeester.nl

Lees verder: Terrasvergunning aanvragen bij de gemeente

Reageer op dit artikel