Onderzoek: op linnen is milieuwinst te halen

Onderzoek: op linnen is milieuwinst te halen

De gemeente Amsterdam heeft het afgelopen halfjaar de milieubelasting van het linnengoed in hotels in kaart gebracht. Aanleiding is het vermoeden dat het grootschalige verbruik van linnengoed in deze branche een hoge milieu-impact met zich meebrengt. Hier liggen dus kansen om te verduurzamen.

In Amsterdam heeft zo’n 60 procent van de hotelbedden een Green Key keurmerk. De gemeente stimuleert dit, voor de stad betekent dit immers dat deze hotels structureel bijdragen aan het verminderen van de milieubelasting (minder afval, energieverbruik, waterverbruik).

Het gebruik van linnengoed is kenmerkend voor de hotelbranche. De gemeente wilde weten: Hoe circulair is de linnenketen, en welke invloed heeft een hotel binnen deze keten? Om dit in beeld te brengen is een levenscyclusanalyse (LCA) uitgevoerd, gebaseerd op het linnengebruik door hotel Casa400 (gouden Green Key sinds 2010).

Levenscyclusanalyse

Een LCA berekent de milieueffecten van het grondstofgebruik, het transport, de productie, de gebruiksfase en uiteindelijk de afval- of recyclingfase, Het geeft inzicht waar de milieubelasting het hoogst is tijdens de levensduur van een product.

De LCA resulteert in twee milieu-impact indicatoren: CO2-emissies als indicator voor klimaatverandering en de Milieu Kosten Indicator (MKI). De MKI omvat de milieukosten van elf milieueffecten, zoals toxiciteiten, smog, verzuring en uitputting van grondstoffen. De MKI waarde laat de (fictieve) kosten zien die de maatschappij zou moeten maken om de milieueffecten te voorkomen of te herstellen. De milieukosten worden toegerekend naar ‘producten’ die kenmerkend zijn voor een bedrijf. Voor een hotel is dat een hotelovernachting en voor de wasserij is dat een kilogram schoon linnengoed.

Uit de LCA bij Casa400 kwamen een aantal belangrijke punten. Bij de productie van katoen wordt veel water en bestrijdingsmiddelen gebruikt, waardoor de impact op het milieu hoog is. Ook draagt het gebruik van linnengoed significant bij aan de milieu-impact van een hotel. De jaarlijkse hoeveelheid linnengoed (270.000 kilo) van Casa400 komt overeen met een rit van 670.000 km met een benzineauto. Het gebruik van groene stroom verlaagt de CO2 uitstoot in de linnenketen aanzienlijk. Die keten is nog nauwelijks circulair omdat hergebruik zich meestal beperkt tot het verwerken van afgedankt textiel tot poetsdoeken. De wasserij is dan ook de spil in de keten. Deze is namelijk op verschillende momenten in de keten aan zet, bij  inkoop, transport, reiniging en afdanking.

De linnenketen in beeld

Het linnengoed van Casa 400 wordt gemaakt van katoen en komt uit landen zoals India, Pakistan, Egypte en Turkije. Modeluxe koopt het linnengoed in, reinigt, haalt en brengt het op afgesproken tijden bij het hotel. ‘Modeluxe is voor een groot deel ook afhankelijk van de inkoopvraag van afnemers. Wij kunnen nog meer investeren in duurzaamheid als ook de afnemers er om vragen’, zegt directeur Van den Akker. Casa 400 huurt schoon linnengoed en maakt afspraken met de wasserij over de kwaliteit en voorraadbeheer. ‘Duurzaam inkopen is een speerpunt van Casa400’, zegt Hans Vugts. ‘Dit onderzoek bevestigt het belang hiervan.’

Over de uitkomsten van het onderzoek vond een workshop plaats met het hotel, de wasserij en externe deskundigen. Een belangrijk gesprekspunt was de invloed van het soort katoen op het wasproces. Uit ervaring van Modeluxe blijkt dat langere vezels van katoen de levensduur verlengt. Dergelijke kwaliteit kan meer wasbeurten mee. Fairtrade katoen heeft doorgaans langere vezels door de manier van oogsten (meer handmatig en minder met machines). Niet iedereen was hiervan overtuigd. Reden voor vervolgonderzoek dat ondertussen gestart is.

Circulaire economie als volgende stap

De Agenda Duurzaamheid (2015) van de gemeente Amsterdam zet in op de circulaire economie, met als ultieme doel dat afval uiteindelijk niet meer bestaat. Daar waar mogelijk worden producten ontworpen om lang mee te gaan en/of dat ze eenvoudig demonteerbaar zijn zodat ze volledig en hoogwaardig kunnen worden hergebruikt aan het einde van de levensfase. De productie vindt plaats met duurzame energiebronnen zoals wind en zon. Voor een circulaire economie zijn nieuwe samenwerkingsvormen met partners, ‘schakels’, in de keten noodzakelijk. Inzet is dat zoveel mogelijk partijen in de stad hieraan bijdragen, dus ook hotels.

Tips voor duurzaam linnengebruik:

  • Ga over op echte duurzame groene stroom en laat dit een criterium zijn bij de keuze van toeleveranciers.
  • Wees zuinig op het linnengoed, de wasserij kan hierover adviseren
  • Vergroot uw overtuigingskracht met cijfers. Zo zijn gerichte keuzes mogelijk waarbij (milieu)kosten en baten tegen elkaar afgewogen kunnen worden.
  • Sluit een contract met een lange(re) looptijd. Dat biedt een wasserij meer ruimte om te investeren in milieumaatregelen.
  • Oriënteer ruim voordat het huidige contract afloopt al op (ontwikkelingen in) de markt. Vraag aan leveranciers wat hun duurzame ambities zijn en formuleer op basis van deze inzichten de inkoopvraag.

Oproep:

De gemeente Amsterdam ziet voor zichzelf een rol in het faciliteren van en het richting geven aan de transitie naar een circulaire economie. Wilt u met uw hotel in Amsterdam bijdragen aan de circulaire economie en/of wilt u reageren, stuur dan een e-mail naar: f.karsten@amsterdam.nl