nieuws

Nieuwe wetten en regels: wat verandert er in 2017

Café 8967

Jaarlijks wordt de wet- en regelgeving op onderdelen aangepast. Wat verandert er voor de horeca? KHN zette de belangrijkste wijzigingen op een rij.

Nieuwe wetten en regels: wat verandert er in 2017

Afvalstoffenbelasting verhoogd
De afvalstoffenbelasting gaat omhoog van € 13,07 naar € 14,22 per ton. De heffing geldt straks voor zowel storten als verbranden van afval, dus ook voor het storten van verontreinigde grond. Afval en grond die worden gerecycled, zijn vrij van belasting.

AOW-leeftijd stapsgewijs omhoog
De AOW-leeftijd wordt per 1 januari 2017 verhoogd naar 65 jaar + 9 maanden. De AOW-leeftijd gaat naar 66 jaar in 2018, 67 jaar in 2021 en 67 jaar en 3 maanden in 2022.

Arbodiensten en bedrijfsartsen: klachtenregeling
Straks zorgen arbodiensten en bedrijfsartsen voor een onafhankelijke klachtenregeling. Als werkgever moet u een contract afsluiten waarin deze en eventueel aanvullende afspraken zijn vastgelegd.

Arboregels bij ziekte
Heeft u een zieke medewerker? Vanaf 2017 heeft uw medewerker het wettelijk recht om de bedrijfsarts te spreken. Twijfelt uw medewerker over het oordeel? Dan mag hij een second opinion aanvragen. Uw arbodienst moet dan faciliteren.

AVR: KHN-model Arbeidsvoorwaardenreglement
De inflatie die het AVR volgt is 0,4%. De loontabel voor vakkrachten wordt per 1 januari 2017 met 0,4% verhoogd. In december 2016 is de update van het AVR gepubliceerd. Kijk op khn.nl voor meer informatie.

Brandveilig gebruik overige plaatsen
Zoals het er nu uitziet komen er op 1 juli landelijke, uniforme regels voor het brandveilig gebruik van plaatsen die in georganiseerd verband worden gebruikt. De vernieuwde regels gaan gelden voor plaatsen die niet al onder andere regelingen vallen (zoals evenementen in partytenten of op festivalterreinen). Nu zijn deze regels nog opgenomen in gemeentelijke verordeningen.

Lage Inkomensvoordeel (LIV)
Er komt een nieuw systeem van loonkostenvoordelen. Nieuwe premiekortingen voor werkgevers maken het eenvoudiger om ouderen en mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Daarnaast maakt het lage-inkomensvoordeel (LIV) het straks goedkoper om medewerkers met een inkomen tot 120% van het minimumloon in dienst te nemen en houden. Door deze financiële bijdrage blijven de loonkosten laag zonder dat de werknemer salaris inlevert. Vanaf juli 2017 komt met het wetsvoorstel tegemoetkomingen loondomein (Wtl) ook een compensatie voor hogere wettelijke minimum jeugdlonen. De uitkeringen over 2017 volgen medio 2018. Kijk voor meer informatie op Regelhulpenvoorbedrijven.nl.

Loon betalen: Wet aanpak schijnconstructies
U bent verplicht om ten minste het netto wettelijke minimum loon voor de werknemer giraal over te maken. Meer info: Vanaf 1 januari 2017 is het verboden andere dan de wettelijke inhoudingen te doen.

Middelenonderzoek geweldplegers
Met deze wet heeft de politie vanaf 1 januari 2017 de bevoegdheid om geweldplegers te laten blazen (of andere testen af te nemen) om vast te stellen of alcohol of andere middelen zijn gebruikt. Die informatie kan worden gebruikt in een strafproces zodat zwaardere straffen kunnen worden geëist zoals een alcoholverbod of een locatieverbod.

Minimumloon per 1 januari 2017
Per 1 januari 2017 wijzigen de bedragen van het wettelijk minimumloon en de bedragen die van het wettelijk minimumloon zijn afgeleid (loongroep 1 en leerlingen). Ook de loontabellen voor vakkrachten wijzigen. Download de loontabellen op khn.nl.

Omgevingsvergunning
De nieuwe Wet natuurbescherming voegt de Flora- en Faunawet, de Natuurbeschermingswet en de Boswet samen. Dit betekent dat er voor eenvoudige activiteiten (zoals reguliere onderhoudswerkzaamheden) een meldplicht geldt. Voor activiteiten waar een omgevingsvergunning nodig blijft, moet deze binnen 13 weken worden afgegeven.

RVS in zwembaden: onderzoek moet zijn gedaan
Eigenaren van overdekte zwembaden moeten vanaf 1 juli 2016 via onderzoek verplicht aantonen dat er geen gevaarlijk roestvrijstaal meer aanwezig is. Dit moest voor 1 januari 2017. Indien wel aanwezig dan moet de eigenaar dit verwijderen of vervangen om te voldoen aan de constructieve veiligheidseisen. Gemeenten kunnen het onderzoeksrapport opvragen en handhaven als niet wordt voldaan aan deze onderzoeksplicht.

Pensioen: niet meer in eigen beheer
Bent u directeur-grootaandeelhouder (DGA) en heeft u in uw eigen onderneming pensioen opgebouwd? Dit kan straks niet meer. U krijgt wel de mogelijkheid om uw opgebouwde pensioen via een regeling af te kopen om zo in eigen beheer opgebouwd vermogen vrij te maken. Als u dit niet doet dan kunt u de in eigen beheer opgebouwde pensioenrechten omzetten in een oudedagsverplichting. De wetgeving is op het laatste moment aangehouden om mazen in die wet te dichten. De behandeling wordt in het voorjaar 2017 voortgezet.

Pensioenfonds Horeca en Catering
De regeling van het horecafonds volgt vanaf 1 januari 2017 de opbouw tot maximaal 67 jaar. Dit is nu nog 65 jaar. Het gevolg is dat werknemers wat meer pensioen gaan opbouwen. De premie verandert niet. Het pensioenfonds informeert u.

Werkgeverslasten sector horeca algemeen (33)
De totale werkgeverslasten nemen gemiddeld 0,6%-punt af. Dat komt vooral door een lagere sectorpremie WW voor horeca algemeen (sector 33).

Reageer op dit artikel