nieuws

Onderhandelingen horeca-cao opgeschort

Horeca

De onderhandelingen voor een nieuwe horeca-cao zijn voorlopig opgeschort. FNV Horecabond vindt dat er tijdens de derde onderhandelingsronde op 7 april te weinig voortgang is geboekt. Op 21 april wordt het overleg hervat.

Onderhandelingen horeca-cao opgeschort

FNV Horecabond gaat zich samen met andere vakbonden bezinnen op een reactie op de voorstellen van de werkgevers. Op 19 april zitten de vakbonden hiervoor tijdens een regulier overleg bij elkaar. Koninklijk Horeca Nederland laat weten een goed totaalvoorstel te hebben neergelegd.

Tijdens de jongste onderhandelingen deden de werkgevers een handreiking door een loonsverhoging voor te stellen van 0,5 procent per 1 juli, als er op alle andere punten overeenstemming zou zijn. Zo laat FNV via haar website weten. Werkgevers houden vast aan hoofdlijnen, zoals gepresenteerd tijdens het laatste overleg.

De hoofdlijnen van totaalvoorstel KHN

 • Een loonsverhoging van 0,5% per 1 juli 2005 voor alle horecawerknemers buiten de wachtperiodieken.
 • De CAO handhaaft een systeem van functiewaardering met bijbehorende lonen, maar voor functiegroepen I t/m IV gelden wachtperiodieken. Dat geeft ruimte voor inzetten van scholieren, studenten en biedt doelgroepen kansen. De jeugdloonpercentages worden verlaagd. Voor de huidige jeugdigen wordt dit geleidelijk doorgevoerd, zodat niemand er op achteruit gaat.
 • De vakvolwassen werknemer ontvangt jaarlijks 2% loonsverhoging. De onderneming kan met een beoordelingssysteem een variabel percentage hanteren.
 • De nieuwe CAO verplicht de onderneming een budget voor ontwikkeling van werknemers vast te stellen. De aanspraak is gekoppeld aan erkende scholing.
 • De CAO handhaaft over een heel jaar een gemiddelde werkweek van 38 uren. De Arbeidstijdenwet biedt garanties voor pauzes en voldoende rusttijd. De CAO maakt het mogelijk om per onderneming de arbeidsinzet precies af te stemmen op pieken en dalen. Dat gebeurt met tijdige roosters.
 • De werknemer kan deels zijn eigen feestdagen benoemen. Compensatie in tijd of in geld.
 • Overwerk is aan de orde als over een heel jaar meer dan gemiddeld 42 uren per week wordt gewerkt. Compenseren in 100% vrije tijd of betaling à 150%. Tussen gemiddeld 38 en 42 uren per week geldt uitbetalen van het gewone uurloon.
 • De CAO geeft meer flexibiliteit bij contracten. Nuluren-contracten en 6 contracten in 5 jaar worden mogelijk.
 • De doorbetaling bij ziekte. Voortaan gelden 2 wachtdagen, daarna tot 4 weken aanvulling tot 100%, 9 weken tot 90% en 39 weken tot 80% en het tweede ziektejaar tot 75%. Daarbij geldt dat werken loont doordat gewerkte uren bij gedeeltelijk ziek altijd à 100% worden betaald.
 • De werkgever wordt verplicht te reageren op een schriftelijk verzoek van de werknemer over arbeidsvoorwaarden en medezeggenschap.
 •