Personeelstekort horeca vraagt om creativiteit: 'Zet in op welzijn en persoonlijke ontwikkeling'

Personeelstekort horeca vraagt om creativiteit: 'Zet in op welzijn en persoonlijke ontwikkeling'

De arbeidsmarkt in de horeca staat al geruime tijd onder druk en is structureel. Horecaondernemers moeten meer dan ooit creatief zijn in werving en behoud van werknemers. 'Inzetten op levensfasebewust personeelsbeleid en het welzijn van werknemers biedt kansen', zo blijkt uit een rapport van ABN-AMRO.

Het personeelstekort in de horeca was er al voor de coronacrisis. Bij het uitbreken van de coronapandemie aan het begin van 2020 daalde het aantal vacatures in de horeca natuurlijk hard. Begin 2021 mocht de horeca langzaam weer open, wat leidde tot een explosie in de vacaturegraad – het aantal vacatures per 1.000 banen.

Inmiddels is de vacaturegraad iets gedaald, maar het personeelstekort in de horeca ligt nog steeds ruim boven het totale bedrijfsleven en boven het niveau van voor de coronapandemie. De vacaturegraad is in de horeca altijd iets hoger in vergelijking met het totale bedrijfsleven door het hoge personeelsverloop. Bijna 40 procent van de personeelsleden heeft is student of scholier en verlaat de sector vaak na afronding van de studie.

Aantal horecavestigingen neemt af

Naast de enorme inhaalvraag na de pandemie werd de zoektocht naar personeel in eerste instantie ook gestimuleerd door de groei van het aantal horecaondernemingen, onder meer in de bezorging. Het aantal horecavestigingen is tussen januari en oktober van dit jaar echter met ruim 400 vestigingen afgenomen, onder andere door een relatief hoog aantal opheffingen. Verwacht mag worden dat hierdoor het arbeidstekort in de horeca iets gaat afnemen.

Tot en met het tweede kwartaal van dit jaar ligt het aantal opheffingen van bedrijven op basis van data van de Kamer van Koophandel (KvK) nog boven het niveau van voor de coronapandemie. De faillissementen, die onderdeel zijn van de opheffingen, laten ook nog een hoog niveau zien in de meer actueel beschikbare cijfers.

De situatie in de horeca met flink gestegen kosten voor energie, huur, inkoop en de gestegen rentes met daarbovenop het moeten terugbetalen van de overheidssteun zorgt ervoor dat meer bedrijven acuut in de problemen komen. Met name het aantal faillissementen van restaurants vertoont sinds maart vorig jaar een opwaartse trend.

Oorzaken en gevolgen van personeelstekort in de horeca

Vooralsnog is de concurrentie om personeel met andere sectoren groot. Ruim een derde van de horecaondernemers geeft aan dat het feit dat potentiële arbeidskrachten meer kiezen voor werk buiten de sector de grootste belemmering vormt om aan goed personeel te komen. Dit geldt voor 37 procent van de restaurants en cafés en voor 35 procent van de hoteliers, zo blijkt uit de Conjunctuurenquête van het CBS. Ook geven horecaondernemers als een belangrijke belemmering dat potentiële werknemers eisen stellen die de ondernemers niet altijd kunnen inwilligen.

Een andere mogelijke oorzaak is de afname van het aantal studenten in horeca-opleidingen. Zo nam het aantal mbo-studenten af van ruim 25.000 in 2018 naar minder dan 22.000 in 2022. Gelukkig nam in 2022 de instroom van mbo-horecastudenten weer wat toe. Het aantal hbo-ers is redelijk stabiel gebleven, maar de instroom laat in 2021 en 2022 wel een afname zien; waarschijnlijk door de slechtere perspectieven tijdens deze coronajaren. Studenten die een horeca-opleiding volgen, stromen ook vaak uit naar andere sectoren.

Als gevolg van het personeelstekort in de horeca stijgen de arbeidskosten. Dit speelt bij 26 procent van de restaurant- en caféondernemers en zelfs bij ruim 38 procent van de hoteliers. Ook zien ze een hogere werkdruk bij het al aanwezige personeel als een belangrijk gevolg van de arbeidskrapte. Dit speelt vooral bij restaurants en cafés (35 procent) en in iets minder mate bij hotels (25 procent).

Structureel arbeidstekort in de horeca door vergrijzing

Het personeelstekort in de horeca kan opgevuld worden als er personeel over komt uit andere sectoren. Tot nu toe is het aantal branches waar het aantal faillissementen oploopt echter nog beperkt en bovendien wordt in andere branches lang niet altijd werk gedaan dat vergelijkbaar is met de horeca. Maar nu de economie wat afkoelt en meer faillissementen volgen, verwachten we enigszins verruiming op de arbeidsmarkt.

Ondanks deze eventuele verlichting is het goed te realiseren dat de arbeidskrapte hoofdzakelijk structureel van aard is. Dit wordt veroorzaakt door de vergrijzing. De verwachting is dat het aandeel 65-plussers in de totale bevolking groeit van 20 procent in 2023 naar 25 procent in 2030.

Inzetten op behoud en daarmee automatisch laten oplopen van de gemiddelde leeftijd van het personeelsbestand is daarom aan te raden. Interessant daarbij is het idee van levensfasebewust personeelsbeleid, waarbij oog is voor de verschillende levensfases van de medewerkers. Zo zal een werknemer met een jong gezin wellicht meer behoefte hebben om parttime te werken dan een werknemer van wie de kinderen net het huis uit zijn.

Jongeren binden

Horecaondernemers weten jongeren nog niet aan zich te binden na de pandemie. Tijdens de pandemie zijn veel jongeren uitgestroomd en deze lijken niet terug te zijn gekomen. Opvallend is hierbij dat de positieve trend van de groep ‘ouder dan 30 jaar’ van voor corona door zet na de pandemie.

De groei van de werkloosheid onder de jeugd (de groep van 15 tot 25 jaar) zou kunnen bijdragen aan het verminderen van het personeelstekort in de horeca. In deze groep is de werkloosheid gestaag gestegen van 7,5 procent in december 2022 naar 8,8 procent in september 2023. Mochten horecaondernemers er in slagen om deze jongeren te enthousiasmeren om voor hun restaurant of café te komen werken, dan zou dat enigszins verlichting kunnen geven van het personeelstekort in de horeca.

Welzijn personeel verhogen

De concurrentie om personeel in het bedrijfsleven is dus nog vrij groot. Wel verwacht ABN-AMRO dat de druk afneemt nu de economie enigszins afkoelt en er meer faillissementen volgen. Om het vrijgekomen personeel aan te trekken en om bestaand personeel te behouden doen horecaondernemers er goed aan in te zetten op het verhogen van de werk-privéwerkbalans, gezondheid en persoonlijke ontwikkeling, zo blijkt uit de jongste editie van de Sectorale Welzijnsmonitor van ABN AMRO.

Werk-privébalans

In de ABN AMRO-publicatie van 2021 over het welzijn van medewerkers bleek dat de horeca er goed aan zou doen werknemers meer zelfstandigheid te geven in het nemen van beslissingen en het opnemen van verlof. Vooral de vrijheid om verlof op te nemen wanneer gewenst, wordt door werknemers als zeer belangrijk ervaren. Uit de Welzijnsmonitor blijkt dat in 2022 de vrijheid om verlof op te nemen in de horeca is gestegen alsook de vrijheid in het bepalen van werktijden. Laatstgenoemde zit nu op het gemiddelde van het totale bedrijfsleven.

Zo is in de horeca-cao van begin 2022 opgenomen dat werknemers recht hebben op minimaal twee aangesloten rustdagen in twee weken, roosters vooraf bekend moeten zijn en op korte termijn vrije tijd als compensatie voor werken tijdens feestdagen moet worden geboden.

Gezondheid

Op het terrein van gezondheid van werknemers valt nog veel te winnen; de zes indicatoren uit de Welzijnsmonitor laten allemaal een verslechtering zien. Na een verbetering tijdens de coronapandemie geeft inmiddels een groeiend aantal horecawerknemers aan te kampen met ochtendmoeheid (21 procent) en een leeg gevoel op werk (31 procent).

Ook emotioneel uitgeput zijn is een klacht die inmiddels is opgelopen van 11 procent van de werknemers in 2020 naar ruim 19 procent in 2022. Een verklaring voor dit alles zou kunnen zijn dat horecawerknemers meer werkdruk ervaren vanwege de grote personeelstekorten.

Persoonlijke ontwikkeling

Over het algemeen neemt de tevredenheid over werk en arbeidsomstandigheden toe. Wel blijft de groei van beloning in de horeca achter bij de rest van het bedrijfsleven, zo blijkt uit eerder onderzoek van ABN- AMRO. De verwachting is dat de nieuwe cao een flinke loonstijging tot gevolg heeft, al wordt hier momenteel nog over onderhandeld. Tegelijk zal het hele loongebouw tegen het licht moeten worden gehouden. In tegenstelling tot de detailhandel waar de loongroepen mee zijn gestegen met het verhoogde minimumloon dit jaar, is dit in de horeca niet het geval. Hierdoor zitten nu de onderste vijf lagen van het loongebouw in de horeca op minimumloonniveau, en dat komt neer op ongeveer de helft
van alle functies.

Een van de variabele van persoonlijke ontwikkeling is deelname aan scholing. Hoewel er veel voorbeelden zijn van horecabedrijven die op scholing inzetten, scoort de horecasector binnen het totale bedrijfsleven hier het laagst. McDonalds is een positief voorbeeld van een bedrijf dat een uitgebreid programma heeft opgesteld waarbij de ontwikkeling van de mens achter de medewerker centraal staat.

Bij het bepalen van de opleidingen is het belangrijk om te weten wat het gewenste carrièrepad van de medewerker is. Het is daarom belangrijk dat werkgevers aandacht hebben voor en luisteren naar de wensen en behoeften van elke individuele medewerker.

Bekijk deze collectie

Nieuwe medewerker

In de huidige arbeidsmarkt zijn horecaondernemers veel tijd kwijt aan het werven en aannemen van nieuwe medewerkers. Het is immers lastig om geschikte medewerkers te vinden. In deze collectie staan tips & tricks voor ondernemers om hier zo goed mogelijk mee aan de slag te gaan. Ook delen horecaondernemers hun praktijkvoorbeelden.